OPPDATERT 26.03.20

Arbeidstakere som skal tiltre stilling eller utføre oppgaver i barneverntjenesten, må fremlegge politiattest. Søknad om politiattest kan sendes digitalt på www.politi.no eller sendes i posten. Digital søknad, og svar, mottas raskere.

Det er arbeidstakeren selv som må søke.

Før den ansatte søker, må følgende dokumentasjon være innhentet og klar:

  • Dokumentasjon som bekrefter formålet med politiattesten (denne må utfylles og undertegnes av arbeidsgiver, se vedlagte brevmal eller politiets skjema i lenke nedenfor), og
  • Kopi av gyldig legitimasjon

Enten man søker digitalt eller sender søknaden i posten, skal denne dokumentasjonen legges ved. Dokumentet som bekrefter formålet med politiattesten, inneholder i realiteten både en bekreftelse fra arbeidsgiver om at søkeren er ansatt, og at søknaden om politiattest har sitt hjemmelsgrunnlag i lov.

Arbeidsgiver må selv fylle inn hvilket alternativ/ledd under bvl. § 6-10 som er det riktige, samt riktig hjemmelshenvisning i politiregisterloven.

Veiledning for utfyllingen finner dere i denne oversikten:

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf

Alternativt kan politiets skjema «Bekreftelse på formål» benyttes.

Uavhengig av om man benytter politiets skjema eller vedlagte brevmal for å bekrefte formålet, må bekreftelsen fylles ut og undertegnes av arbeidsgiver.

Til arbeidstakeren/søkeren: Sender du søknad per post, kan følgende skjema benyttes

Søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
N-9951 Vardø

Informasjon til arbeidstaker/søker som har søkt om politiattest men som har fått søknaden i retur

Noen av dem som allerede har søkt om politiattest har fått eller vil få sine søknader i retur som følge av at hjemmelsgrunnlaget for søknaden ikke er angitt konkret nok. At søkeren får søknaden i retur forsinker ikke nødvendigvis saksbehandlingen hos politiet i nevneverdig grad ettersom søkeren ikke behøver å søke på nytt men kun behøver å laste opp og ettersende den manglende informasjonen.

Det som i dette tilfellet må ettersendes er arbeidsgivers bekreftelse på det konkrete hjemmelsgrunnlaget som er aktuelt for hver enkelt ansatt. For veiledning om riktig hjemmelsgrunnlag, se oversikten inntatt i lenken over.

Arbeidsgivers bekreftelse for det riktige hjemmelsgrunnlaget, kan sendes til arbeidstaker som har fått sine søknader i retur, per e-post. Søkere som har søkt på nett, og fått sin søknad i retur, kan så logge seg inn på nettsiden https://attest.politiet.no og laste opp arbeidsgivers e-post med korrekt hjemmelshenvisning/de opplysningene politiet etterspør som vedlegg. Dette kan også sendes per post. Sendingen må merkes med saksnummeret som står øverst på politiets returbrev/-e-post.

For nye søkere, må vedlagte brevmal benyttes, og fylles ut og undertegnes av arbeidsgiver.

Alternativt kan politiets skjema «Bekreftelse på formål» benyttes.

Uavhengig av om man benytter politiets skjema eller vedlagte brevmal for å bekrefte formålet, må bekreftelsen fylles ut og undertegnes av arbeidsgiver.

Til arbeidstakeren/søkeren: Sender du søknad per post, kan følgende skjema benyttes

Søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
N-9951 Vardø

Merk: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester (Politiattestkontoret) har redusert bemanning på grunn av koronavirus-situasjonen. Søknader relatert til helseinstitusjoner, barnevern, politi og samfunnskritiske oppdrag vil derfor bli prioritert.