For barn og unge under 18 år plassert utenfor hjemmet, er fosterhjem det dominerende plasseringstiltaket.

Barnevernstjenesten har ansvar for i overkant av 11 000 barn i fosterhjem. I en tid med pandemi i og utenfor Norge, har norske myndigheter ansvar for å forebygge og stoppe smitte, men også å beskytte utsatte grupper.

Barn i fosterhjem omfattes av Helsedirektoratets definisjon av barn med særlige omsorgsbehov når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, og som derfor får rett til å opprettholde sitt tilbud i denne perioden.

Under følger anbefalinger til fosterforeldre og kommunalt barnevern.

Fosterforeldre

Fosterforeldres oppfølging av fosterbarna

 • Noen fosterbarn kan oppleve pandemien særlig skremmende. For noen kan tidligere vonde livserfaringer bidra til ekstra sårbarhet og skape stor utrygghet både knyttet til faren for smitte, men også andre raske endringer i samfunnet.
  • Bufdir anbefaler fosterforeldre til fortløpende å vurdere alderstilpasset informasjon til fosterbarna.
  • Bufdir anbefaler fosterforeldre å gi tidlig beskjed til kommunal barnevernstjeneste om behov for informasjon, veiledning og støtte for å møte fosterbarnas behov.
 • Noen fosterbarn vil etter en helhetlig vurdering ha særlig behov for å holde fast i rutiner, slik som plass i barnehage, barneskole og/eller SFO/AKS.
  • Bufdir anbefaler at fosterforeldre til barn under 12 år, fortløpende vurderer behovet for å benytte retten til plass i barnehage, barneskole og/eller SFO/AKS. Fosterforeldre henvender seg direkte til den aktuelle barnehagen, barneskole og eller AKS/SFO.

Kommunalt barnevern

Oppfølging av fosterforeldre

 • Noen fosterforeldre opplever generell usikkerhet om det er særlige forventninger eller behov de skal ivareta knyttet til den pågående pandemien.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste, så langt kapasiteten ellers tillater det, å følge opp fosterhjem med informasjon og avklaring av andre behov for oppfølging.
 • Noen fosterforeldre opplever usikkerhet om hvordan de skal gå frem i møte med helsevesenet, dersom fosterbarnet får symptomer på smitte av coronavirus.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste til å sikre at alle fosterforeldre har tilgang til nødvendige helseopplysninger knyttet til fosterbarnet.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste til å sikre at alle fosterforeldre er kjent med kontaktinformasjon til barnets fastlege og om/hvordan transport til fastlegen kan gjennomføres.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste til å legge til rette for at fosterforeldre kan ta ut resepter/medisiner.
 • Noen fosterforeldre opplever usikkerhet knyttet til samvær med foreldre, både om det skal gjennomføres og om de skal ta særlige forholdsregler under samvær for å begrense fare for smitte.
  • Bufdir anbefaler at dersom samvær ikke kan gjennomføres uten å komme i strid med råd fra myndighetene om å begrense risiko for smitte, bør annen form for kontakt med biologiske foreldre vurderes.
  • Bufdir anbefaler kommunal barnevernstjeneste så raskt som mulig å informere fosterforeldre om hvordan samvær skal bli gjennomført
  • Bufdir anbefaler at kommunal barnevernstjeneste følger ordinære råd om smittereduserende tiltak, slik som god håndhygiene, begrense antall mennesker som er samlet, og sikre fysisk avstand der det er mulig.

Oppfølging av foreldre til barn i fosterhjem

 • Noen biologiske foreldre går med stor usikkerhet når de ikke vet hvordan pandemien berører deres barn som bor i fosterhjem.
  • Bufdir anbefaler at kommunal barnevernstjeneste, så langt ressurssituasjonen tillater det, å innhente oppdatert informasjon om barnets helsesituasjon og formidle dette til foreldre. For de som har opprettet direkte kontakt mellom fosterforeldre og foreldre, kan informasjonen gå direkte fra fosterhjemmet til foreldrene.