Dato: 23.03.2020
Mottaker: alle fylkesmannsembeter
Kopi: Barne- og familiedepartementet, Barne- og familieetaten i Oslo, Alle regioner i Bufetat, NHO Service og Handel Virke Abelia
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør Bufdir,  Jan Faller seniorrådgiver Bufdir

Direktoratet har mottatt flere henvendelser med spørsmål om bruken av besøkshjem under koronapandemien. Det har vært uttrykt bekymring for at det har vært tatt beslutninger om at barn i fosterhjem ikke skal i besøkshjem eller annen avlastning, og for at noen slike tiltak ikke ønsker å ta imot barn.

Slike tiltak bør opprettholdes, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Mange barn og familier som mottar tiltak fra barnevernet er sårbare og har et særlig behov for en stabil og forutsigbar hverdag. Dette behovet kan forsterkes i en situasjon som den vi er i, hvor mange er engstelige for hva pandemien kan føre til. Det bør være et overordnet mål for kommunale og statlige tjenester, og for private aktører, at hverdagen for barn som mottar tiltak i så stor grad som mulig opprettholdes som før.

Barn i fosterhjem omfattes av Helsedirektoratets definisjon av barn med særlige omsorgsbehov når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, og får derfor rett til å opprettholde sitt tilbud i denne perioden. Det kan likevel være en del som av ulike årsaker ikke kan eller bør benytte seg av slike tilbud, noe som kan medføre økt omsorgsbyrde for fosterforeldre.

Tiltak som besøkshjem bør videreføres, med mindre særlige grunner taler for noe annet. Dette må gjelde enten besøkshjem benyttes som hjelpetiltak når barn bor hjemme, eller som avlastningstiltak for fosterforeldre. Forutsatt at hverken barn eller voksne har forkjølelsessymptomer, og generelle smittevernråd om håndhygiene og lignende overholdes, vil ikke dette innebære noen stor smitte- og spredningsrisiko. Det kan imidlertid være spesielle forhold som tilsier at det ikke bør gjennomføres besøk, som at de voksne i fosterhjemmet eller besøkshjemmet, eller barnet selv, har underliggende helseproblemer som gjør dem særlig utsatt. Vurderingene av smitterisiko må til enhver tid gjøres opp mot gjeldende anbefalinger av fra Folkehelseinstituttet.