Dato: 18.03.20
Mottaker: Barne-, ungdoms- og familieetatens regioner, Oslo kommune ved Barne- og familieetaten
Kopi til: Landets Fylkesmannsembeter, Barne- og familiedepartementet, KS, Statens Helsetilsyn
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør Bufdir, Finn Kvåle Seniorrådgiver Bufdir

I en situasjon med økende spredning av smitte har det oppstått, og vil oppstå, krevende situasjoner for både kommunalt og statlig barnevern når ansvar og oppgaver etter barnevernloven skal ivaretas. For barneverninstitusjonene vil det kunne oppstå utfordringer knyttet til forsvarlig drift og forsvarlige tiltak og tjenester når ansatte og barn blir syke og sitter i isolasjon eller karantene på grunn av smittefare. Barne- og ungdomsdirektoratet har i den forbindelse fått spørsmål om hvordan institusjonene skal forholde seg til besøk.

Generelt om smitteverntiltak

Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir Helsedirektoratet hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 følger av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Besøk i barnevernsinstitusjoner for å begrense smitte av Covid-19 virus

Helsemyndighetene har ikke gitt råd eller føringer om å stanse alt besøk i barneverninstitusjoner, slik Helsedirektoratet har gitt i brev av 14. mars om adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm. Disse restriksjonene er begrunnet i at mennesker i helseinstitusjoner er syke og kan være særlig sårbare for Coronaviruset. Dette gjelder særlig eldre mennesker.

Barn uten underliggende somatiske lidelser blir ifølge helsemyndighetene sjelden alvorlig syke. Dette tilsier at man ikke bør avskjære alle muligheter for besøk og samvær i barneverninstitusjonene.

Barn i barneverninstitusjoner har også særlige behov for omsorg, og vil derfor kunne profitere på en tilværelse så normal som mulig. Vi anbefaler at institusjonene legger til rette for å opprettholde kontakt med barnas viktigste relasjoner. Det kan omfatte besøk så lenge de generelle anbefalingene knyttet tilsmittebegrensning, karantene og isolasjon overholdes, og det vurderes som forsvarlig for det enkelte barn og for de andre barna på institusjonen. Det kan komme nye føringer hvis situasjonen endrer seg.

Har barneverninstitusjonen barn med underliggende somatiske lidelser som medfører særlig sårbarhet for smitte, må institusjonen ta hensyn til dette.

Oppfyller barn eller ansatte i institusjonene helsemyndighetenes kriterier for isolasjon eller karantene, må helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg følges

Er verken barn eller ansatte i en institusjon syke eller har vært utsatt for smitte, er det helsemyndighetenes generelle råd som er førende.

Vi viser også til at de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene bør tilstrebes fulgt i samarbeid og dialog med ungdommen.

Dersom barneverninstitusjonene har spørsmål om smitte av medisinskfaglig karakter, kan smittevernoverlegen i kommunen hvor institusjonen ligger kontaktes.

Direktoratet forutsetter også at Bufetats regioner, Barne- og familieetaten i Oslo kommune og Fylkesmennene bistår barneverninstitusjonene ved behov i konkrete saker om forsvarlighet i tjenestene.

Vi ber Bufetats regioner og Oslo kommune om å videreformidle dette brevet til kommunale, statlige og private institusjoner.