Tittel: Barnevernstjenestenes fysiske møter med barn og familier i en tid der man må ta hensyn til koronavirus
Sendt til: Barnevernstjenestene
Kopi: BFD

I veilederen står det at barneverntjenestene skal tilbake til normal drift. Det betyr at all aktivitet går som normalt igjen, men vi har ikke satt opp noen uttømmende liste over alle aktivitetene som omfattes.

Vi mener at rådene som blir gitt i punktene under, beskriver og forklarer hvordan oppgavene i barneverntjenesten skal gjøres. For eksempel kan avlastningstiltak for beredskapshjem og fosterhjem gjennomføres som normalt så lenge alle følger smitteverntiltakene.

Utbruddet med det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) som gir luftveisinfeksjonen covid-19, kan vare over lang tid, avhengig av blant annet hvilke smitteverntiltak som gjøres i samfunnet. Det har vært innført strenge smitteverntiltak, og vi må fortsatt belage oss på tiltak i tiden fremover. FHI understreker imidlertid at det ikke er noe som tilsier at fysiske møter ikke kan gjennomføres så lenge det ikke er flere deltagere enn nødvendig og generelle hygiene- og avstandstiltak overholdes. De strenge oppfordringene om å unngå fysisk oppmøte var utløst av den usikre situasjonen ved begynnelsen av epidemien. Når epidemien nå er over i en annen fase, er det behov for å lære opp ansatte og befolkning i hva som er trygg bruk av tjenester fra nå av. Som hovedregel skal derfor ansatte i tjenestene møte opp på arbeidssted som vanlig.

Barneverntjenestens status som kritisk samfunnsfunksjon innebærer en særlig plikt til å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Smittevernstiltakene har medført at sårbare barn og unge blir ekstra utsatt. Derfor er det viktig at barneverntjenesten opprettholder sine lovpålagte oppgaver, dette omfatter også fysiske møter i forbindelse med undersøkelsesarbeid og oppfølging av frivillige hjelpetiltak. Det er først hvis barneverntjenesten er i en situasjon hvor tjenesten ikke lenger kan ivareta alle sine lovpålagte oppgaver fordi det er fravær av tilgjengelig arbeidskapasitet på grunn av karantene og eventuelt sykdom, at barneverntjenesten gjør en risikovurdering som bør danne grunnlag for prioritering av oppgaver.

En stor del av barnevernstjenestenes oppgaver er knyttet til fysiske møter med barn, ungdommer og deres foreldre. Disse møtene er nødvendige og viktige for å undersøke barns omsorgssituasjon og gi hjelp til familier som trenger dette. Det er derfor ønskelig at barnevernstjenestene er i stand til å ivareta så mange fysiske møter som mulig, innenfor forsvarlige rammer. Ved gjennomføring av disse møtene er det nødvendig å ivareta grunnleggende krav til smittevern.

Barnevernstjenestene møter barn og deres foreldre i ulike miljøer; typisk i barneverntjenestens egne lokaler, i familiens hjemmemiljø eller ved gjennomføring av samvær mellom barn som bor i annen omsorgsbase og deres foreldre. Vi vil her gi råd om hvordan barnevernstjenestenes virksomhet kan organiseres samtidig som smittevernet blir ivaretatt på best mulig måte. Vi gir også råd om hvordan barnevernstjenestene kan ivareta sin interne samhandling.

Rådene vi gir baserer seg på Folkehelseinstituttets råd til helsevirksomheter, og ut fra dagens smittesituasjon. I tillegg til de smitteverntiltak som listes i dette dokumentet, viser vi til rådene på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.

I det følgende vises det først til informasjon om koronaviruset. Deretter gis generelle råd for alle former for fysiske møter. Endelig vises det til særskilte forhold knyttet til noen av de ulike formene for fysiske møter, i de ulike miljøene.

Generell informasjon om koronaviruset

Det nye koronaviruset (covid-19) smitter først og fremst ved dråpesmitte fra luftveiene til en smittet person når denne prater, hoster eller nyser. Ved dråpesmitte faller dråper og partikler raskt til bakken, og blir ikke værende i luften. Det kan også smitte ved kontaktsmitte hvis man får virus på hendene og overfører det fra hendene sine til slimhinner i øyne, nese eller munn. Personer er mest smittsomme når de har symptomer (hoster), selv om man også kan være noe smittsom like før symptomene bryter ut.

God hostehygiene og det å holde avstand er derfor avgjørende tiltak for å
begrense risikoen for dråpesmitte. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med
urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Dette dokument er et supplement til råd publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet og skal ikke erstatte disse. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas,
innebærer at barneverntjenesten skal sørge for at fysiske møter skjer med minimum en meters
avstand mellom ansatte og de man møter der det er mulig. Dette er imidlertid ikke så enkelt å
overholde, spesielt ikke i akuttsituasjoner, samhandling med yngre barn, i konfliktsituasjoner eller i
samhandling med svært fortvilte personer. Men ved å overholde øvrige råd og smitteverntiltak vil
den generelle risikoen begrenses, noe som kan kompensere for manglende mulighet til å holde
avstand eller forutse hvordan barn og foreldre responderer på kontakt. For det andre er det – med
nåværende smittesituasjon – ikke grunn til å avlyse eller nedskalere tilbud hvis det går vesentlig ut
over kvaliteten på tjenestene. Videre vurderer både Bufdir og FHI at det er vanskelig å opprette et
tillitsforhold til et barn gjennom video, og tilnærmet umulig å gjennomføre gode observasjoner.

Det er generelt viktig at barneverntjenesten informerer familien om de smitteverntiltak man
gjennomfører i forbindelse med møtene, og om de vurderinger som er gitt av Bufdir og FHI.

Informasjon om Covid-19 finnes på Folkehelseinstituttets sider. Der finnes det også lenker til andre relevante nettsider.

Generelle råd for barnevernstjenenestes fysiske møter

• Gjennomfør god håndhygiene
• Håndhilsing og annen unødvendig fysisk kontakt begrenses.
• Møter med foreldre som har luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene
bør utsettes der dette er mulig og forsvarlig. Informasjon om dette bør gis muntlig pr.
telefon.
•Dersom et barn, en forelder eller ansatt blir diagnostisert med covid-19 24 timer etter fysisk møte, gjelder folkehelseinstituttets generelle regler for testing, isolering, sporing og karante (TISK)

Råd i anledning møter i barnevernstjenestenes lokaler

• Bruk av venterommet bør begrenses slik at personer ikke oppholder seg unødig på venterom.
Gi informasjon om dette i forkant, og gi god forklaring.
• Ved inngangen til lokalene: Heng opp informasjon med råd om hvordan unngå smitte.
Plakater og informasjonsmateriell
• Legg til rette for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon for ansatte, barn,
foreldre, deres eventuelle tillits- og støttepersoner og eventuelle andre som kommer til
lokalene.
• Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er
nødvendige for driften, slik som ukeblader, aviser o.l.
• Unngå servering av te, kaffe og annen mat og drikke.
• Samtaler kan gjennomføres utendørs dersom det vurderes som hensiktsmessig og nødvendig
for å komme i dialog med barn eller familier. Det er da viktig å velge lokasjoner der samtalen
ikke kan overhøres av andre.

Råd om rengjøring i barnevernstjenestenes lokaler

• Det anbefales daglig god, generell rengjøring av lokalet. Vanlige rengjøringsmidler kan
benyttes.
• Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som
hyppig berøres bør rengjøres hyppig. Etanolbasert desinfeksjonsmiddel kan brukes på ellers
rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater.
Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i
tillegg.
• Vær ekstra oppmerksomme på hygiene rundt tekjøkken/spiserom. Håndhygiene bør utføres
før man benytter kjøkken/spiserom.
• Følg lokale rutiner for avfallshåndtering. Mer om avfallshåndtering.

Råd om møter i familiens hjemmemiljø

• Barnevernstjenestenes ansatte skal ha god håndhygiene både før og etter besøk i hjemmet.
• Barnevernstjenestenes ansatte anbefales å takke nei til eventuell servering.
• Hold minimum en meters avstand så langt det er mulig.
• Bruk tiden dere oppholder dere i familiens hjemmemiljø godt, og ta dere tid til å snakke om
de viktige, relasjonelle teamene. Vurder nøye hvilken informasjon som må gis i møtet, og
hvilken informasjon som like godt kan gis på andre måter, typisk via telefon eller skriftlig. På
denne måten begrenser man tiden man oppholder seg i hjemmet.

Råd om gjennomføring av samvær

• Samvær etter barnevernloven er en rettighet for barn og foreldre, og barneverntjenesten
skal derfor så langt det lar seg gjøre, gjennomføre samvær i henhold til vedtaket, forutsatt at
alminnelige smittevernråd overholdes.
• Sett av tid til noe telefonkontakt med foreldre før gjennomføring av samvær. Sett også av tid
til noe kontakt med barnet i forkant, hvis barnets alder og modenhet tilsier det. Snakk om
koronaviruset og covid-19-risikoen. Et samvær bør ikke avlyses uten videre fordi et medlem i
fosterfamilien eller en av foreldrene har luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist Covid-19. I
en slik situasjon bør barneverntjenesten og foreldrene ha dialog om det bør være samvær og
hvordan det kan gjennomføres. Det må likevel utvises særlig forsiktighet dersom enten
foreldrene, fosterforeldrene eller barnet har økt risiko for alvorlig koronavirussykdom, slik
dette er definert at FHI. Der det er mulig; la foreldrene og eventuelt også barnet komme
med forslag til hvordan et samvær kan gjennomføres på en måte som blir så bra som mulig.
Snakk med foreldrene og eventuelt også barnet om god håndhygiene.
• Der det er mulig og forsvarlig anbefales barnevernstjenestene å gjennomføre samvær
utendørs. Dette kan være i en park eller annet friluftsområde.
• Legg til rette for god håndhygiene både ved starten og ved slutten av samværet.
• Dersom samvær ikke kan gjennomføres som planlagt og ved fysiske møter, må det legges til
rette for annen kommunikasjon gjennom fjernmøter eller lignende, samt at det lages ny
avtale for fysisk samvær.
• Dersom det er tvil eller uenighet om hvorvidt samvær kan gjennomføres, bør
barneverntjenesten søke råd hos lokale smittevenmyndigheter. Det er i den forbindelse
viktig at barneverntjenesten formidler at samvær er en rett for barn og foreldre, som ikke
kan begrenses med mindre det er et forholdsmessig inngrep.

Råd om gjennomføring av sakkyndig arbeid i barnevernssaker

• Sakkyndigarbeid gjennomføres på samme måte som ved øvrige møter. Her viser vil til
punktene over.

Råd om gjennomføring av tilsyn i fosterhjem

• Tilsyn gjennomføres på samme måte som ved øvrige møter. Her viser vil til punktene over.

Råd om barnevernstjenestens interne samhandling

• Legg til rette for god håndhygiene i lokalene.
• Ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon
og velge hjemmekontor hvis de har infeksjonssymptomer.
• Som hovedregel unngås det å samle mer enn fem personer i samme rom.
• Vær nøye med enmetersregelen i den daglige samhandlingen.
• Velg så store felles-/møterom som mulig. Ta hensyn til enmetersregelen når man sitter ved
møtebordet.
• Der dette ikke kommer i veien for formålet med møtene, anbefales bruk av videomøter selv
når de ansatte er i virksomhetens lokaler.
• Bruk oppholds-/pauserom i mindre grupper, på ulike tidspunkt.
• Bruk hjemmekontor for ansatte som er i karantene.

Ansatte som selv er i risikogruppe

Basert på informasjon om utbruddet så langt er det særlig eldre personer (over 65 år) som
har høy risiko for alvorlig sykdom med covid-19, spesielt dersom de i tillegg har
underliggende kronisk sykdom. I tillegg har andre voksne personer med underliggende
sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk) mulig
høyere risiko for alvorlig sykdom. Det er også mulig annen alvorlig kronisk sykdom og bruk av
medikamenter som gir nedsatt immunforsvar kan gi høyere risiko. Det bør gjøres en konkret
risikovurdering for ansatte som tilhører disse gruppene. Bufdir viser til FHIs råd.

Oslo, 29.04.20

Relevante lenker