Dette er en samleside med våre brev og informasjonsskriv til barneverntjenesten, Bufetat, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser. 

Brev i 2020:

Brev 3. desember

Tittel: Tvingende nødvendig som vilkår for ikke å gjennomføre fysiske tilsyns- og oppfølgingsbesøk

Sendt til: Bodø kommune v/Barnevernstjenesten
Kopi til: Fylkesmannsembetene

Brev 23. november

Tittel: Tolkningsuttalelse - Barneverninstitusjoners ansvar for å sikre medvirkning ved gjennomføring av koronatiltak

Sendt til: Alle landets barnevernsinstitusjoner
Kopi: Barne- og likestillingsdepartementet, Landets fylkesmannsembeter, Landets fylkesnemnder, Sentralenheten for fylkesnemndene, Regionene i Bufetat, Barne- og familieetaten, Oslo kommune, Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune, Statens helsetilsyn, Barneombudet, Forandringsfabrikken, Landsforeningen for barnevernsbarn

Brev 16. september

Tittel: Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurderinger i forbindelse med pandemien

Vedlegg:

Sendt til: Kommunene via fylkesmennene 

Brev 27. mai

Tittel: Smittestopp-appen og barneverntjenestens taushetsplikt
Sendt til: Barnevernstjenestene

Brev 29. april

Tittel: Barnevernstjenestenes fysiske møter med barn og familier i en tid der man må ta hensyn til koronavirus (oppdatert 22.03.21)
Sendt til: Barnevernstjenestene
Kopi: BFD

Brev 14. april

Tittel: Spytting eller hosting på andre barn eller ansatte på barneverninstitusjon under koronaepidemien
Mottaker: Bufetats regioner, Oslo kommune  
Kopi: Barne- og familiedepartementet, Fylkesmannsembetene, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Statens helsetilsyn, NHO, Service og Handel Abelia

Brev 6. april

Tittel: Bruk av ledige institusjonsplasser under koronaepidemien til barn fra annen målgruppe
Mottaker: Regionene i Bufetat
Kopi: Fylkesmannsembetene, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten, Barne- og familiedepartementet, Statens helsetilsyn, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Abelia

Tittel: Midlertidig flytting av barn fra en institusjon til en annen under koronaepidemien
Mottaker: Regionene i Bufetat
Kopi: Fylkesmannsembetene, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten, Barne- og familiedepartementet, Statens helsetilsyn, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Abelia

Brev 2. april

Tittel: Samvær etter barnevernloven under koronapandemien
Mottaker: Fylkesmannsembetene
Kopi: Fylkesnemndene

Brev 26. mars

Tittel: Søknad om politiattest (oppdatert 26.03.20)
Mottaker:Fylkesmann og kommune 

Brev 25.mars

Tittel: Ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien
Mottaker: Fylkesmannsembetene, Vertskommuner for krisesentertilbud, Krisesentrene 

Brev 24. mars

Tittel: Krav til politiattest for ansatte i barnevernet under Koronapandemien
Mottaker: Regionene i Bufetat
Kopi: Barne- og familiedepartementet, Landets fylkesmannsembeter, Barne- og familieetaten, Oslo kommune Statens helsetilsyn, KS, NHO Service og Handel, Virke ideell Abelia

Brev 23. mars

Tittel: Bruk av besøkshjem under koronapandemien
Mottaker: alle fylkesmannsembeter

Tittel: Brev til fylkesmennene om rapportering
Mottaker: Fylkesmennene

Brev 20. mars

Tittel: Samvær med tilsyn etter barneloven
Mottaker: Bufetats regioner
Kopi: Landets Fylkesmannsembeter, Barne-og familiedepartement

Tittel: Søknad om politiattest (oppdatert 26.03.20)
Vedlegg: Bekreftelse på formål - vedlegg til søknad om politiattest
Mottaker:Fylkesmann og kommune 

Tittel: Søknad om politiattest (Bufetat)
Vedlegg: Bekreftelse på formål - vedlegg til søknad om politiattest
Mottaker: Arbeidsgiver (Bufetat) og arbeidstaker:

Tittel: Nasjonale prioriteringer institusjonsbarnevern
Mottaker: Regionene i Bufetat Oslo kommune v/Barne- og familieetaten

Brev 19. mars

Tittel: Anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud
Mottaker: Fylkesmannsembetene, Vertskommuner for krisesentertilbud, Krisesentrene
Kopi: Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Krisesentersekretariatet

Brev 18. mars

Tittel: Den kommunale barneverntjenestens prioriterte oppgaver – i en tid i krise og beredskap 
Mottaker: Fylkesmannsembeter og kommuner
Kopi: Barne- og familiedepartementet, Statens helsetilsyn, KS- kommunesektorens organisasjon, Bufetats regioner

Tittel: Besøk i barneverninstitusjoner under koronapandemien.
Mottaker: Barne-, ungdoms- og familieetatens regioner, Oslo kommune ved Barne- og familieetaten
Kopi: Landets Fylkesmannsembeter, Barne- og familiedepartementet, KS, Statens Helsetilsyn

Tittel: Utfyllende informasjon – Etablering av kommunesamarbeid for å ivareta barneverntjenestens oppgaver
Mottaker: alle fylkesmannsembeter
Kopi: Helsetilsynet Barne- og familiedepartementet, KS

Brev 16. mars

Tittel: Informasjon om og til fosterhjem knyttet til pandemi 

Brev 13. mars

Tittel: Barnevernstjenester i karantene og smittevern i barnevernstitusjoner
Mottaker: alle landets fylkesmannsembeter