De fleste barn, også på barneverninstitusjon vil samarbeide og forholde seg til anbefalinger og regler om smitteverntiltak. God dialog, informasjon og samtaler viktig for at barn og unge skal føle seg trygge, og forstå hvorfor det er viktig å følge anbefalinger for å unngå spredning av smitte. 

Det kan unntaksvis oppstå problemer med å iverksette eller opprettholde smitteverntiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger på grunn av manglende samarbeid fra barnet.  

Forsvarlig omsorg og institusjonens ansvar for trygghet og trivsel for alle på institusjonen 

Barn som bor i barneverninstitusjon, har krav på forsvarlig omsorg. Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi barnet vern og beskyttelse og tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling på lik linje med det gode foreldre ville ha gjort. Hva som er forsvarlig omsorg og hvordan denne gis vil blant annet avhenge av beboerens alder og modenhet. Situasjonen som skal håndteres har betydning. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører beboeren, jf. forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) § 1.  

Den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål så langt dette lar seg forene med formålet med plasseringen og institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte. Bestemmelsesretten skal også la seg forene med institusjonens ansvar for driften, herunder ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen, jf. rettighetsforskriften § 7. Institusjonens ansvar for driften av institusjonen, herunder ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen, kan også begrunne tiltak overfor beboerne.  

Det inngår i omsorgsansvaret, og i ansvar for trygghet og trivsel for alle på institusjonen, å sørge for at smitteverntiltak som er fremsatt av helsemyndighetene generelt, og/eller av ansvarlig lege spesielt, iverksettes og gjennomføres. Med grunnlag i omsorgsansvaret som skissert over, og i ansvaret for å ivareta trygghet og trivsel for alle på institusjonen, skal institusjonen legge til rette for å gjøre det som er nødvendig for å gjennomføre anbefalte smittevernstiltakene. Det kan også besluttes begrensninger i bevegelsesfriheten og andre rettigheter dersom det er nødvendig for å gjennomføre tiltakene.  

Vedtak om tvang med hjemmel i rettighetsforskriften 

Rettighetsforskriften setter rammene for hva som kan gjøres i kraft av omsorgsansvaret og for å ivareta trygghet og trivsel for alle på institusjonen. Der begrensninger ikke kan hjemles i omsorgsansvaret eller i plikten til å ivaretas trygghet og sikkerhet for alle i institusjonen, har barneverninstitusjonene ikke grunnlag for å foreta begrensninger med formål i smittevern.   

Der barnet er plassert i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24, vil det ikke være grunnlag for å benytte frihetsbegrensningene i rettighetsforskriftens kapittel 4 med begrunnelse i smittevern. Begrensninger etter rettighetsforskriften kapittel 4 kan kun begrunnes med at begrensningen er nødvendig ut fra formålet med plasseringen.   

Dersom en ungdom ikke overholder anbefalinger om karantene eller pålegg om dette må ungdommens fastlege kontaktes slik at smittevernlegen i kommunen kan få informasjon. Utgangspunktet er at smitteverntiltak gjennomføres frivillig, jf. lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Det finnes imidlertid grunnlag for tvangstiltak for å få gjennomført smitteverntiltak, jf. smittevernloven kapittel 5. Det er opp til helsemyndighetene å avgjøre om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak.