Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien

Viruset, myndighetenes krisehåndtering og de smittebegrensende tiltakene treffer grupper i befolkningen ulikt og kan ha ulik effekt for disse. 

Kvinner og menn, eldre og unge, personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen, sårbare grupper, personer med funksjonsnedsettelser, lhbtiq-personer, og personer som tilhører flere av disse gruppene kan derfor rammes av covid-19 og tiltakene på ulike måter.

Bufdir har fått i oppdrag å følge med på og kartlegge likestillingskonsekvenser av koronapandemien.

Bufdir samarbeider blant annet med ulike forsknings- og utredningsmiljøer, og innhenter kunnskap, analyser og statistikk fra krisesentrene, SSB, NAV, organisasjoner og fylkesmenn. På denne siden finner du oversikt over Bufdirs notater om likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien, og relevante prosjekter vi har initiert.

En oppsummering fra mars 2020 til juni 2021

19. august 2021 publiserte Bufdir en rapport som oppsummerer tilgjengelig kunnskap om likestillingskonsekvenser av pandemien på grunn av forhold som kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder osv. Blant temaene som behandles i rapporten er arbeid og økonomi, omsorgsoppgaver og arbeidsfordeling i hjemmet, vold, trakassering og hatefulle ytringer, og likeverdige tjenester.

Rapporten viser både til tilgjengelig og oppdatert forskning, tall og undersøkelser fra Skandinavia, samt egne undersøkelser og erfaringer fra ulike sivilsamfunnsaktører som jobber med likestilling.

Vold

Vold i nære relasjoner har blitt vanskeligere å avdekke og kan ha blitt forsterket når samfunnet er stengt og mange lever mer isolert.

Statistikk fra krisesentertilbudene viser et fall i antall opphold og beboere på krisesentrene under nedstengningene, og at flere voldsutsatte har vendt tilbake til utøver. Både krisesentrene, sentrene mot seksuelle overgrep og flere av hjelpelinjene for utsatte for vold melder om flere henvendelser på telefon i 2020 enn noen gang. 

Bufdirs tidligere rapporter

Annen kunnskap

Arbeid og økonomi

Bufdirs kartlegginger tyder på at pandemien og de tilhørende tiltakene har fått både negative og positive konsekvenser for likestilling og diskriminering. Vi har sett på både sysselsetting, permitteringer, lønn, økonomi, bruk av digitale løsninger, trakassering på arbeidsplassen, omsorgsarbeid og kombinasjon av arbeid og familieliv. 

Bufdirs tidligere rapporter

Annen kunnskap

Hatefulle ytringer

En rapport Retriever har utført på oppdrag fra Bufdir finner at norske mediers overskrifter var mer nøytrale og mindre konfliktfylte under pandemi-perioden. Bufdir omtaler også hatefulle ytringer i den oppsummerende rapporten om likestillingskonsekvenser av pandemien. 

Livskvalitet

En undersøkelse fra SSB viser ulikheter i hvordan livskvaliteten har blitt påvirket av koronatiltakene. Både kvinner og menn opplever mindre glede etter at koronatiltakene ble innført. Kvinner er imidlertid mer bekymret enn menn. Innvandrere var mer bekymret enn øvrig befolkning.

Personer med funksjonsnedsettelse

Utfordringer knyttet til rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse har blitt ytterligere aktualisert under koronapandemien. Dette gjelder både når det kommer til helse- og sosiale tjenester, skole- og utdanningstilbud, fritidstilbud, arbeidstilknytning og tilrettelgging. 

  • Fra og med januar 2021 har Bufdir publisert rapporter som omhandler likestillingskonsekvenser av pandemien på alle grunnlag. Se flere rapporter under "vold" og "arbeid og "økonomi". 

Bufdirs tidligere rapporter

Andre undersøkelser

Lhbtiq-personer

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Bufdir undersøkt i hvilken grad samfunnsendringene av koronapandemien har påvirket arbeidet med handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet.