En ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser ingen økning i vold mot unge under pandemien. Det er imidlertid flere som forteller om seksuelle overgrep enn tidligere. 

Økningen i omfang av seksuelle overgrep fra en voksen var spesielt tydelig blant ungdom som lever med ulike typer belastninger, som vanskelige økonomiske kår og foreldre med utfordringer med rus, psykiske helseplager eller kriminalitet.

– Dette bekrefter det vi vet fra før: at barn og unge som vi allerede bekymrer oss for, lever med en særlig risiko for overgrep. Dette må vi ta med oss inn i det forebyggende arbeidet, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

NKVTS har spurt elever i ungdomsskolen om deres erfaringer med vold og overgrep, både før og under pandemien. Forskerne publiserte en større studie i 2019, som er gjentatt både i 2020 og 2021. Studiene er finansiert av Bufdir.

Studien viser at omfanget av vold ikke har økt under Covid 19, men har en svak nedgang. Det overordnede bildet tyder altså på en stabil trend gjennom pandemien. Når det gjelder seksuelle overgrep fra en voksen kan imidlertid resultatene tyde på en økning. Mens 2,9 % av ungdommene som deltok i studien fra 2019 fortalte om dette, var andelen 4,5 % i studien fra 2021.

– Forskerne påpeker at det dreier seg om relativt få ungdommer, og at tallene derfor må ses på med forsiktighet. Likevel er dette nyttig kunnskap for Bufdir. Vi vet fortsatt ikke nok om virkningene av pandemien og det er viktig å få supplert kunnskapen vi har fra tjenestene, brukerorganisasjoner og ulike hjelpelinjer med kunnskap fra forskning, sier Bruusgaard.

Bufdir setter nå i gang et større forskningsprosjekt om virkninger på noe lengre sikt av pandemien for barn og unge.

Resultatene fra NKVTS’ studier presenteres på Nasjonal konferanse: Vold og overgrep mot barn og ungdom under koronapandemien den 2. desember på Kulturhuset i Oslo. Forskerne bak studien er Gertrud Hafstad og Else-Marie Augusti. Konferansen er arrangert av NKVTS og Redd Barna.