Ny forskning viser at barn og unge kan ha god nytte av familieråd i situasjoner der det haster å finne en løsning for bedre omsorg og oppfølging.

Stadig flere barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner benytter i dag familieråd – også i akuttarbeid. Ifølge SSB statistikken ble det gjennomført familieråd for over 2000 barn i 2020.

På oppdrag fra Bufdir har VID vitenskapelige høgskole og NTNU samfunnsforskning undersøkt hvordan barna og nettverket deres opplever at familieråd fungerer når det brukes i situasjoner der det er viktig å finne en løsning raskt.

Familieråd er et frivillig møte der familie og nettverk sammen med barnet eller ungdommen gis mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende. Målet er å komme fram til en plan som er bra for barnet. En kontaktperson fra barnevernet legger til rette for og deltar på møtet. Både slekt, venner, og hjelpere og ressurspersoner fra f.eks. skole eller helsevesen kan også inviteres inn. Familieråd kan benyttes i alle faser av en barnevernssak, fra undersøkelse til ettervern.

Kan forebygge akuttplasseringer

Familierådet retter søkelyset på familiens og nettverkets muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til å finne ut hva som er det beste for barnet.
Forskningen viser at familieråd kan forebygge unødvendige flyttinger, og at det bidrar til at akutte situasjoner håndteres mer skånsomt.

Både barn og voksne som er intervjuet i studien forteller at familierådet til mer støtte og oppfølging fra egen familie og nettverk.

Rapporten presenteres på Nordisk familierådskonferanse denne uka.

Krevende - men smart

Deltakerne kan oppleve å gjennomføre et familieråd som følelsesmessig krevende, men evalueringene viser at det er en god modell for å fatte beslutninger og at de som deltar vil anbefale modellen til andre.

En av tenåringene som er intervjuet i den nye forskningsrapporten oppsummerer erfaringen sin med familieråd slik:
«Alle er med og snakker om følelsene sine og sånn. Det er litt tøft i situasjonen og sånn, men det er ganske smart. Det hjelper som regel». Gutt 15 år

Hele rapporten finner du her: Familieråd når det haster - En studie av akutt familieråd i den kommunale barneverntjenestens arbeid med hastesaker

Les mer om familieråd på nettsiden Familieråd – gode løsninger for barnet i slekt og nettverk.