SSB-tall tyder på at både offentlige og private arbeidsgivere kan gjøre en bedre jobb for å legge til rette for likestilling av menn. Lovverket er tydelig, og aktivitets-, og redegjørelsesplikten (ARP) er et verktøy Bufdir mener bør brukes enda mer. 

– Skal vi få til likestilling i arbeidslivet må arbeidsgiverne legge til rette for at menn kan kombinere arbeid og familieliv. I dag, på den internasjonale mannsdagen, er det en god anledning til å minne om at likestillingsarbeid må inkludere menn og deres hverdag, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

SSB kom nylig med en Bufdir-finansiert undersøkelse av foreldrepermisjon blant kvinner og menn. Tallene tyder på at det er langt fra en likedeling mellom kvinner og menn i uttak av fødselspermisjon. Menn i privat sektor møter imidlertid større utfordringer enn menn i offentlig forvaltning. Artikkelen viser at i 2017 tok fedre i privat sektor både sjeldnere og kortere permisjon enn fedre i offentlig forvaltning. Forskerne finner ikke den samme forskjellen blant mødre.

Arbeidsgiveres ansvar

– Her har arbeidsgivere en jobb å gjøre. Jeg tror ikke det er så lett å ta ut lang og sammenhengende foreldrepermisjon hvis arbeidsgiveren din antyder at det er “noe for mødre”, eller å hente i barnehagen hvis det forventes at du skal være tilgjengelig for overtidsarbeid, sier Bjørshol.

I 2020 fikk mange arbeidsgivere en styrket plikt til å jobbe aktivt og forebyggende for økt likestilling og mot diskriminering, og til å rapportere på arbeidet i årsrapporten. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ofte forkortet til ARP).

– Mange tenker nok automatisk at likestillingsarbeid handler om å rekruttere kvinner til mannsdominerte yrker og toppstillinger. Men vi får ikke likestilling hvis vi kun fokuserer på kvinner. Arbeidsgivere har et ansvar for å sikre at menn har en reell mulighet til å kombinere arbeid med familie, omsorgsoppgaver og foreldrepermisjon, sier Bjørshol.

Legge til rette for menn

For å oppfylle kravene i ARP må arbeidsgivere blant annet kartlegge og publisere tall i årsrapporten som viser kvinner og menns uttak av foreldrepermisjon. Arbeidsgivere bør som et minimum kartlegge gjennomsnitt antall uker kvinner og menn har tatt ut foreldrepermisjon. For å sikre et best mulig grunnlag for videre innsats er det også nyttig å se på hvor mange menn som tar ut sammenhengende foreldrepermisjon, og forskjeller i overtidsarbeid, samt uttak av sykt-barn-dager.

– Arbeidsgivere som kartlegger uttak av foreldrepermisjon og fordelingen av omsorgsarbeid har også et bedre utgangspunkt for å iverksette eventuelle tiltak. For vi vet at tidene endrer seg og at arbeidsgivere som vil tiltrekke seg den beste kompetansen, må legge til rette for at også menn kan være aktive fedre og omsorgspersoner, sier Bjørshol.

For å bistå arbeidsgivere i arbeidet med å fremme likestilling, har Bufdir i samarbeid med blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentrene, Reform – ressurssenter for menn og arbeidslivets parter, utarbeidet en veileder til ARP på www.bufdir.no/arp.