Selv om pandemien preget 2021, har Bufetats tjenester stort sett vært i normal drift. Det viser Bufdirs årsrapport.

 

– Årsrapporten viser at vi har klart å holde viktige tjenester og tilbud til familier og barn åpne i en krevende periode, sier Jan Kato Fremstad, som er fungerende direktør i Bufdir.

– Ansatte i hjelpetjenestene har gjort en formidabel innsats for barna, mener Fremstad.

Han understreker at Norge har kommet langt bedre ut av pandemien enn mange andre land, selv om nedstengingen var hard for barn og unge.

– En viktig læring fra pandemien har vært å se hvor tett sammenfiltret tjenester som barnevern, skole og psykisk helse er, fortsetter Fremstad. Et eksempel er at antall bekymringsmeldinger til barnevernet sank i begynnelsen av pandemien, da skoler og barnehager var stengte.

Myndighetene har samarbeidet tett på tvers av sektorer under pandemien for å holde hjelpetjenestene åpne. Bufdir har blant annet ledet regjeringens koordineringsgruppe for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.

Bufdirs hovedoppgaver i 2021

Selv om pandemien preget driften i året som gikk, har Bufdir og Bufetat fortsatt arbeidet med store utviklingsprosjekter. Kvalitetsløft i tjenestene, digitalisering og styrking av kunnskapsgrunnlaget er stikkord for arbeidet.

Her er noen av de store satsingene i 2021:

Forberedelser til barnevernsreformen
En av Bufdir største oppgaver har vært å forberede kommunene, Bufetat og samarbeidspartnere på barnevernsreformen som trådte i kraft i 2022. Bufdir har i 2021 drevet et omfattende arbeid med forberedelser og informasjon, og har bidratt til ansvarsklargjøring og økonomiske utredninger for kommunene.

Det er gjennomført et stort kvalitetsløft for Sentre for foreldre og barn, for å forberede barnevernsreformen. Sentrene har hatt svært ulik praksis og det har ikke vært samme tilbud på tvers av landet. Barnevernsreformen innebærer at Bufetat skal bistå med utredninger for de minste barna.

For å sikre likere praksis og kvalitet, er det utarbeidet standardiserte forløp for utredning og hjelpetiltak. Forløpene skal sikre forutsigbar utredning og hjelpetiltak, gode vurderinger og dokumentasjon for kommunene som benytter tilbudet. Dette vil gi familiene økt rettssikkerhet.


• Likere praksis på barnevernsinstitusjoner
I 2021 har det vært gjort omfattende analyser og planlegging for å kunne øke innsatsen og sikre bedre kvalitet i institusjonene. Likeverdig praksis over hele landet og bedre kvalitet er den røde tråden i arbeidet.

Ungdom på institusjon skal ha god omsorg, behandling og stor grad av normalitet. Samtidig er en viktig del av jobben å gi ungdommene verktøy og ferdigheter for å kunne leve et godt liv utenfor institusjonene. Derfor må vi ha ansatte med høy kompetanse, som ser hva den enkelte ungdommen trenger. Bufetat og Bufdir jobber med bedre utredninger for at beboerne skal få et tilpasset tilbud.

Det er gjennomført et større arbeid for å øke tryggheten til ansatte og beboere. Blant annet gjennom trygghets- og sikkerhetsopplæring av ansatte og brannsikring av bygningene. Bufdir jobber også for å følge opp Stortingets anmodningsvedtak 762, om å øke antall ideelle aktører på institusjoner.

• Økt kunnskap om likestilling
I 2021 har vi jobbet spesielt mye med å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) kjent. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

En annen høyt prioritert oppgave har vært å spre informasjon og heve kunnskapen i kommunene om CRPD, som er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om barnevern, likestilling, familievern, vold, barnefattigdom og foreldrestøtte i Bufdirs årsrapport.


Spørsmål?
Ta kontakt med Ingvill E. Meltvedt, pressekontakt i Bufdir på ingvill.meltvedt@bufdir.no /472 32 769.