Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) inngår 19 nye avtaler med 14 ideelle leverandører om totalt 187 plasser i institusjonsbarnevernet. I tillegg har Bufdir en løpende avtale om 12 plasser hos én ideell leverandør. Avtalene sikrer at det er plasser tilgjengelige og gir leverandørene forutsigbarhet. 

– Forhandlingene har vært konstruktive, og vi ser frem til å samarbeide med våre ideelle leverandører om å gi et best mulig tilbud til de barna som trenger det, sier Magnus Askim, avdelingsdirektør i Bufdir.

Bufdir og Bufetat har utviklet en forsyningsstrategi som skal sikre god og langsiktig tilgang på plasser i barnevernsinstitusjoner. Strategien setter retning for hvilke institusjonstjenester Bufetat skal drifte selv og hvilke tjenester som skal kjøpes fra private leverandører. I dette arbeidet skal ideelle leverandører prioriteres, i tråd med Stortingets vedtak fra 2018.

– Det er nå i hovedsak inngått avtale om omsorgsplasser og rusbehandlingsplasser, sier Askim.

Strenge krav

Det er stilt strenge krav til kvaliteten i tilbudet, som andel faglærte, metodikk og ansattes arbeidsvilkår. Avtalene innebærer en robust bemanning og leverandørene skal gi et godt tilbud til en stor bredde av barn innenfor de enkelte målgruppene.

Alle leverandører med godkjenning for drift av institusjonsplasser er kontaktet i prosessen, og det er foretatt en kvalifisering med krav om å være ideell i tråd med Forskrift om offentlige anskaffelser. Tilnærmet alle ideelle leverandører med et godkjent institusjonstilbud er gitt mulighet til å levere tilbud.

– Bufdir har hatt et tett og godt samarbeid med Bufetats regioner i prosessen, sier Askim.

Det er den enkelte regions vurdering som ligger til grunn for avtalene og tilbudet har samlet sett en god spredning rundt i landet. Gjennom krav til bemanning, stedlig ledelse og våkne nattevakter bidrar avtalene til en kvalitetsutvikling av tjenestene i tråd med ambisjonene i forsyningsstrategien.

– Avtalene skal gi rom for at leverandørene leverer stabile institusjonstjenester, som bidrar til at ungdommene sjeldnere opplever avbrutte behandlingsopphold med uplanlagte flyttinger, sier Askim.

Veien videre

– Vi er nå ferdig med første steg for å fornye avtalene i institusjonsbarnevernet. Vi vil jobbe videre med å sikre nye plasser av mer fleksibel karakter, sier Askim.

I tillegg til de ideelle leverandørene, leverer kommersielle leverandører i dag en stor og viktig andel av tjenestene på institusjonsområdet. Det arbeides også for at Bufetat selv i hovedsak skal drifte tjenestene til barna med de mest omfattende behovene.