Det er Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge som i sin syvende rapport til Barne- og familiedepartementet kommer med den klare anbefalingen. Samtidig advarer gruppen mot nedstegning av viktige funksjoner for barn og unge. 

- Vi vet at vold og stress i hjemmet kan øke i krisesituasjoner. Skoler, barnehager og fritidsaktiviteter er viktige for alle barn, men opprettholdelse av tilbudene er spesielt viktige for barn i familier som strever. Derfor må terskelen for stengning av disse funksjonene være høy og nøye vurdert, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Hun leder koordineringsgruppen som har som mandat å følge med på tjenestetilbudet til utsatte barn og unge under koronapandemien.

Tidligere rapporter  har vist at flere av tilbudene ble hardt rammet av nedstengingen i mars. 

Tilnærmet normal drift

Statusrapport 7 viser at tjenestene nå er i nokså normal drift, men at dette har tatt tid.

Trommald advarer nå sterkt mot lokale nedstenginger som følge av økt smitte.

- Alle må bidra i dugnaden om å holde smitten under kontroll i samfunnet. Konsekvensene for utsatte barn og unge kan bli alvorlige dersom vi på nytt må stenge eller redusere tilbud, sier Trommald.

Hun viser til at antall henvendelser til Alarmtelefonen har økt betydelig under koronaen. Samtidig har det vært færre meldinger enn vanlig til barnevernet, noe som kan bety at barn som trenger hjelp ikke fanges opp. Krisesentrene har også meldt om merkbart mindre pågang.

I rapporten anbefaler koordineringsgruppen derfor at:

  • Det bør lages nasjonale krav til risikovurdering før tjenester til barn og unge stenges og det anbefales at dette legges inn i koronaforskrifriften.

  • Skoler, barnehager og andre tilbud for utsatte barn og unge bør holdes åpne så langt det er mulig under koronapandemien.

  • Det har vært en vedvarende nedgang i bruk av fastleger for barn gjennom koronatiden Koordineringsgruppen er bekymret for at dagens praksis at alle med koronalignende symptomer holdes utenfor fastlegekontorene kan føre til at barn med uspesifikke febersykdommer ikke får god nok hjelp.. Nå øker frekvensen av alle typer ukarakteristiske tilstander i høstsesongen for barn og unge. Da må barn få tilgang på riktig kompetanse og differensialdiagnostikk. Helsemyndighetene vil se nærmere på om det er behov for å spesifisere nærmere på dette.  

Sommeraktiviteter ble bedre enn antatt

Statusrapporten inneholder også en kartlegging av sommerskole og sommeraktiviteter. På tross av at flere organisasjoner planla langt færre aktiviteter enn vanlig på grunn av koronaen, ble mange aktiviteter gjennomført som vanlig.

- Vi er imponert over alle organisasjoner og kommuner som har snudd seg rundt i siste liten. Vår siste kartlegging viser at mange aktører har tilbudt aktiviteter til barn og unge, på tross av pandemien, sier Mari Trommald.

Les mer om undersøkelsen og se hele statusrapport 7

Se innspill til Koordineringsgruppen fra organisasjoner og ombud på gruppen.

Videre arbeid:

Koordineringsgruppen videreføres inntil videre som en koordinerende gruppe på direktoratsnivå. Neste statusrapport skal være klar i slutten av september.