Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Om tilskuddsordningen

Søknadsskjema finnes i Bufdirs søknadsportal

Vi tar forbehold om at midler til tilskuddet bevilges i Stortingets budsjettbevilgning for 2022.

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Hovedkriterier

Vi kan gi støtte til tiltak som bidrar til:

 • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
 • Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
 • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte.

Aktuelle områder

Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene. Noen eksempler kan være: (lista er ikke uttømmende)

 • IKT, herunder også universell utforming av velferdsteknologi/hverdagsteknologi
 • Bygg og uteområder, herunder planarbeid
 • Kollektivtransport - utredningsarbeid og kunnskapsgrunnlag

Vi legger vekt på:

 • Egenandel/egeninnsats i prosjektene
 • Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
 • Samfunnsnytte

 

Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknad 

 • Budsjett for tiltaket/tiltakene (dersom dette må spesifiseres ytterligere enn budsjettoppsettet i selve søknadsskjemaet). For søknad om flere tiltak under ett skal separate budsjettoppsett for hvert enkelt tiltak føres opp og vedlegges.
 • Beskrivelse av tiltaket/tiltakene (eget dokument dersom man vil supplere beskrivelse i søknadsskjemaet).
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett - sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering – det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?
 • Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.
 • Vi tar sikte på at tilskuddsbrev sendes ut i midten av mars 2018.
 • Utbetaling kan skje kort tid etter at du har bekreftet at du godtar vilkårene i tilskuddsbrevet.
 • Det gis informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).
Rapportering

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet.

Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer, skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor etter standarden ISRS 4400.

 

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss