Informasjon om tilskudd 2022: I statsbudsjettet for 2022 er det ikke bevilget midler til tilskuddsordningen "Tilskudd til samlivskurs for førstegangsforeldre". Dette betyr at denne ordningen ikke blir utlyst i 2022. Har dere fått tilskudd i 2021, skal dere rapportere på disse midlene i tråd med tilskuddsbrevet eller eventuell godkjenning av utsatt frist.

Om tilskuddsordningen

ANDRE GANGS UTLYSNING FOR 2021
 • Beløp: For 2021 er bevilgningen 14,3 mill. kroner
 • Søknadsfrist: Ordningen lyses ut med ny frist 2021 som er 20. august. Dere kan sende søknad når kurs er planlagt og dere har tilgang på kvalifiserte kursledere. Andre kurstyper enn revidert utgave av samlivskurset "Godt Samliv" må være kunnskapsbaserte og tilpasset førstegangsforeldre i en norsk kontekst.
 • Rapporteringsfrist: Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er så snart tiltaket er gjennomført, og senest 15. februar 2022. Dersom dere har fått innvilget utsatt gjennomførings- og rapporteringsfrist, vil det være den nye fristen som gjelder.
 • Hvem kan søke: Familievernkontorer, helsestasjoner og andre kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og andre som har målsetting om å støtte opp om familie- og parforhold til par som blir foreldre for første gang. For å kunne søke om tilskudd til “Godt samliv” må organisasjonen ha kursledere som er sertifiserte i revidert utgave av kurset. 
 • Hva kan det søkes om tilskudd til: Det kan søkes om tilskudd til å holde samlivskurs for førstegangsforeldre. Kurset må tilfredsstille kravene i regelverket.
 • Kurslederkurs: Bufdir/familievernet vil tilby kurslederopplæring i kurset «Godt samliv». Deltakelse på kurset er gratis. Kursdeltakere forholder seg til arrangøren av kurset for dekning av eventuelle reiseutgifter. Bufdir arbeider for tiden med å lage et digitalt kurslederkurs. Lenke til nettside som informerer om kurslederkurs vil komme så snart siden er opprettet.

 

Mål for ordningen

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å støtte opp om samlivet for par som blir foreldre for første gang. Tilskuddsmidlene skal benyttes til å styrke samlivsforhold og gi inspirasjon, støtte og veiledning i en periode med store forandringer og utfordringer.  

Målgruppe

Målgruppen for samlivskursne er førstegangsforeldre.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Tilskudd til å holde kurs

Det kan søkes om tilskudd til å holde samlivskurs for førstegangsforeldre. Kurset må være kunnskapsbasert og tilpasset førstegangsforeldre i en norsk kontekst. Tilskuddet kan brukes til å dekke utgifter som er direkte knyttet til gjennomføringen. Eventuelle utgifter til stedfortreder for kurslederne dekkes ikke.

Kursene skal være gratis for foreldreparene. Det kan derfor søkes om tilskudd til fullfinansiering av kursene. Dette kan inkludere utgifter til mat og eventuelt barnepass på kursstedet. Det forutsettes at utgiftene holdes på et nøkternt nivå. Eventuelle utgifter som kursdeltakerne har til reise og opphold dekkes ikke.

 

Dekning av utgifter i forbindelse med kurslederopplæring

Eventuelle dokumenterte utgifter til reise og opphold kan refunderes. Kursdeltakere forholder seg til arrangøren av kurset for dekning av eventuelle reiseutgifter. Eventuelle utgifter til stedfortreder dekkes ikke.

Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Krav til søknad og vedlegg

 • Målsettingen for kurset må gå klart frem av søknaden.
 • Detaljert kursprogram skal legges ved.
 • Programmet må vise innholdet med effektiv kurstid og pauser (timeprogram).
 • Søknaden må gi opplysninger om hvilke kurskonsept som skal benyttes, målgruppe, kursleder/kursholder og tidspunkt for kurset.
 • Hvis kurskonseptet som skal nyttes er nytt eller ukjent, må søker gjøre rede for innhold og hvilke teorier/metoder det bygger på.

Planlagte utgifter og inntekter må gå frem av et eget budsjett.

 • Budsjettet må gi en detaljert oversikt over hva det er som koster penger i tiltaket.
 • Kostnader må være direkte knyttet til gjennomføring av tiltaket.
 • Beskriv alle inntektene dere håper å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre enn Bufdir til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige typer kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring og andre utgifter.
 • Siden kursdeltakernes utgifter ikke dekkes, er det viktig å skille mellom utgifter som f.eks. reise, mat og opphold for kursledere og kursdeltakere.

En dårlig søknad mangler beskrivelser eller vedlegg som vi har nevnt i punktene ovenfor, eller gir ikke tilstrekkelig detaljerte opplysninger.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en kort frist for rettinger og ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi sender ut vedtak om tildeling eller avslag på søknaden til alle søkere. I 2020 vil søknadene bli behandlet etter hvert som de kommer inn. De fleste søknader vil bli besvart innen tre uker fra de er sendt inn.

Klagemuligheter

Informasjon om klageadgang og klagefrister følger med i vedtaksbrevet som dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, måloppnåelse og eventuelle avvik.

 • Regnskap for kurset, som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, skal legges ved.
 • Regnskapet skal være revidert. Revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet, og gjelde for hele prosjektperioden.
 • Mottar dere kr. 200 000 eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Mottar dere flere tilskudd fra tilskuddsordningen, gjelder revisjonsplikten når samlet tilskuddsbeløp er kr. 200 000 eller mer. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges. Hvilke kontrollhandlinger fremgår  Bufdirs nettsider www.Bufdir.no/Tilskudd
 • Er samlet tilskudd lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiebånd til personer som har jobbet direkte med tiltaket. 
Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss