Informasjon om tilskudd 2022: I statsbudsjettet for 2022 er det ikke bevilget midler til tilskuddsordningen "Tilskudd til samlivstiltak". Dette betyr at denne ordningen ikke blir utlyst i 2022. Har dere fått tilskudd i 2021, skal dere rapportere på disse midlene i tråd med tilskuddsbrevet eller eventuell godkjenning av utsatt frist.

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Midlene utlyses for 2021 med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgingen for dettte året blir kjent når dette budsjettvedtak foreligger. For 2020 var bevilgningen kr 11 236 000. 
 • Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskudd til drift, kurs og utviklingstiltak 2021 er 27. januar 2021.
 • Rapporteringsfrister: 
  • For kurs er fristen så snart tiltaket er gjennomført, og senest 15. februar i påfølgende år.
  • For utviklingstiltak er fristen 15. februar i påfølgende år.
  • For drift er fristen 15. februar påfølgende år.
  • Se "Rapportering" nedenfor for mer informasjon.
 • Hvem kan søke:
  • Frivillige organisasjoner og andre som har som mål å støtte opp om, hjelpe og styrke samlivet i parforhold, kan søke om midler til å holde samlivskurs i etablert og kunnskapsbasert kursopplegg.
  • Organisasjoner og institusjoner med formell kompetanse på samlivsarbeid og utviklingsarbeid kan søke om midler til utviklingsprosjekt og til opplæring av kursledere.
  • Kommuner, familievernkontorer og lignende institusjoner kan søke om midler i begge deler av ordningen, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Organisasjoner som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 3.3 kan søke om driftstilskudd.
  • Privatpersoner og tiltak som drives på forretningsmessig basis kan ikke søke om tilskudd i ordningen.
Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å støtte opp om samlivet i parforhold for å utvikle og holde ved like et godt samliv, både for ektepar og samboere, og slik støtte opp om en varig og stabil familiesituasjon. Et viktig mål med dette er å skape en trygg og stabil oppvekst for barna. Ordningen omfatter derfor også foreldresamarbeid om felles barn etter samlivsbrudd.

Tilskuddsordningen omfatter et utvidet familiebegrep, og rommer ulike familie- og samlivsformer. Det er rom for å gi støtte til tiltak som er rettet mot familier med høyt konfliktnivå mm.

Hensikten med utviklingsarbeidet er å styrke den faglige kvaliteten på samlivskursene og øke kunnskapen om gode samlivstiltak.

Målgruppe

Målgruppen for samlivskurs er par som ønsker å arbeide med forholdet sitt, inklusive likekjønnede par og ekspartnere med felles barn. Organisasjoner som ønsker å holde kurs for denne målgruppen kan søke om tilskudd. 

Målgruppen for utviklingstiltak på samlivsområdet er organisasjoner og institusjoner som ønsker å gjennomføre tiltak som styrker den faglige kvaliteten på samlivskursene, og/eller har som mål å spre kunnskap om gode samlivstiltak. Organisasjonen må ha formell kompetanse på samlivsarbeid og utviklingsarbeid, eller samarbeide med fagmiljø som har denne kompetansen. Under denne delen av ordningen kan det også søkes om tilskudd til å lære opp nye kursledere i et etablert og kunnskapsbasert kurskonsept. 

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Samlivskurs i etablerte kurskonsepter

Tilskudd til samlivskurs kan brukes til å dekke utgifter som er direkte relatert til kurset, og som har oppstått som følge av at det holdes kurs. Det gjelder f.eks. administrative utgifter som honorar, reise- og oppholdsutgifter til kursledere, innkjøp av kursmateriell, annonsering, leie av lokaler, eventuelt også utgifter til barnepass m.v.

Utviklingstiltak

Prosjektene kan dreie seg om ulike sider av samlivsarbeidet, som f.eks. utvikling/tilpasning av program/materiell for kunnskapsbaserte samlivskurs, evaluering av samlivskurs, utvikling av nytt kurskonsept, opplæring av kursledere i etablert og kunnskapsbasert kursopplegg, organisering og samarbeid om samlivstiltak lokalt o.a.

Prosjektene må gi ny kunnskap/erfaring på samlivsfeltet. Resultatene av utviklingsarbeidet bør ha overføringsverdi, slik at de kan medvirke til faglig og/eller organisatorisk utvikling av samlivsarbeidet.

Prioriteringer

 • Samlivskurs:
  • Kurs for par som har barn.
  • Kurs for minoritetspar og andre grupper som har særlige utfordringer
  • Søkere som samarbeider lokalt.
 • Utviklingstiltak:
  • Utvikling/tilpasning av kurs for minoritetspar og andre grupper som har særlige utfordringer.
  • Tiltak som tar sikte på å få til en god organisering/spredning av tilbudet, og som kan medvirke til at samlivstiltak blir en integrert og etablert del av det lokale forebyggende familiearbeidet.
Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknad om samlivskurs

 • Budsjett for kurset (dersom oppsettet i søknadsportalen ikke gir et godt nok bilde).
 • Detaljert program for kurset (timeprogram som viser effektiv kurstid og pauser).
 • Eventuelle opplysninger som ikke passer inn i søknadsskjemaets felter.

Vedlegg til søknad om utviklingstiltak

 • Budsjett for tiltaket.
 • Eventuelle opplysninger som ikke passer inn i søknadsskjemaets felter.
Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Krav til søknad og vedlegg

 • Målsettingen for kurset må gå klart frem av søknaden.
 • Detaljert kursprogram skal legges ved.
 • Programmet må vise innholdet med effektiv kurstid og pauser (timeprogram).
 • Søknaden må gi opplysninger om hvilke kurskonsept som skal benyttes, målgruppe, kursleder/kursholder og tidspunkt for kurset.
 • Hvis kurskonseptet som skal nyttes er nytt eller ukjent, må søker gjøre rede for innhold og hvilke teorier/metoder det bygger på.

Planlagte utgifter og inntekter må gå frem av et eget budsjett.

 • Budsjettet må gi en detaljert oversikt over hva det er som koster penger i tiltaket.
 • Kostnader må være direkte knyttet til gjennomføring av tiltaket.
 • Beskriv alle inntektene dere håper å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre enn Bufdir til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige typer kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring og andre utgifter.
 • Siden kursdeltakernes utgifter ikke dekkes, er det viktig å skille mellom utgifter som f.eks. reise, mat og opphold for kursledere og kursdeltakere.

En dårlig søknad mangler beskrivelser eller vedlegg som vi har nevnt i punktene ovenfor, eller gir ikke tilstrekkelig detaljerte opplysninger.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en frist for rettinger og ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi sender ut vedtak om tildeling eller avslag på søknaden til alle søkere. Vi tar sikte på å være i mål med saksbehandling og utbetaling i mars/april. Dette vil allikevel kunne variere noe fra år til år.

Klagemuligheter

Informasjon om klageadgang og klagefrister følger med i vedtaksbrevet som dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, måloppnåelse og eventuelle avvik.

 • Regnskap for kurset, som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, skal legges ved.
 • Det legges ved en erklæring fra kurslederne om at kurset er gjennomført.
 • Regnskapet skal være revidert og underskrevet av to personer. Dersom samlet tilskudd er på kr 200 000 eller mer, skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor.
 • Er samlet tilskudd lavere enn kr 200000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. 

Rapporteringsskjema finner du her:

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere underveis må endre tiltakets innhold i vesentlig grad, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss