• Beløp: Bevilgningen til ordningen for 2022 er 12,14 mill. kroner.  Hvilken sum som kan disponeres til henholdsvis driftstilskudd og prosjekttilskudd blir fastsatt senere.
 • Søknad: Søknadsfrist for både prosjekttilskudd og driftstilskudd for 2022 er ikke satt enda, ettersom denne ordningen er i en prosess med forskriftsfesting av regelverket. Bufdir vil utlyse tilskuddsordningen så snart departementet har godkjent tilskuddsforskriften. Følg med på denne siden.
 • Rapportering:
  • Rapporteringsfrist for 2021 for driftstilskudd er 15. februar 2022.
  • Rapporteringsfrist for 2021 for prosjekttilskudd er 15. februar 2022.

 

Om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant
frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling
menes i dette rundskrivet likestilling mellom kjønnene.


Tilskuddsordningen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å
• sette dagsorden
• supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid
• utvikle demokratiet
• skape deltakelse
• bidra til kunnskap, debatt og holdningsendringer

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling menes i denne tilskuddsordningen likestilling mellom kjønnene.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjonens medlemmer, som gjennom organisasjonens tiltak får mulighet til å påvirke og bli hørt av myndigheter og opinion. 

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Driftstilskudd

Det kan gis tilskudd til drift til frivillige organisasjoner som har utadrettet familie- og likestillingspolitisk arbeid som sin kjernevirksomhet, og som kan dokumentere dette med vedtekter, mål og planer. Organisasjonen må kunne dokumentere minst 50 tellende medlemmer pr. 31. desember året før tilskuddsåret.

Prosjekttilskudd

Ideelle organisasjoner kan søke om prosjekttilskudd til tiltak som er med på å sette dagsorden, supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid, utvikle demokratiet, skape deltakelse og bidra til kunnskap ogdebatt. Prosjekttilskudd gis ikke til driftsformål, til lokale tiltak for å bedre forholdene for enkeltpersoner eller til tiltak som har karakter av velferdstiltak.

Viktige søknadskriterier for prosjekttilskudd:

 • Tiltaket skal ha begrenset varighet.
 • Tiltaket må skille seg klart ut som en egen satsing, og ikke være del av organisasjonens ordinære drift (jf. vedtekter, formål og aktivitetsplaner).

Prioriteringer:

 • Tiltak som bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn.
 • Tiltak som bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.
 • Tiltak rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer, som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.

Organisasjoner som ønsker å gjennomføre tiltak som i vesentlig grad hører inn under andre politikkområder og/eller omfattes av andre tilskuddsordninger, vil ikke bli prioritert i denne ordningen.

Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknaden:

 • Sist godkjente årsmelding
 • Sist revisorattesterte regnskap med revisjonsberetning
 • Vedtekter
 • Budsjett for tilskuddsåret
 • Arbeidsplan for tilskuddsåret
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter

Fra 2021 er det ikke lenger et krav om å sende inn revisors særattestasjon.

Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

 • I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Den er poengtert, det er enkelt å se hva den dreier seg om og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til. Dersom deler av tiltaket har selvstendig nytteverdi, og kan gjennomføres selv om hele tiltaket ikke får støtte, bør dette fremgå.

Kjernespørsmål som søknaden må besvare:

 • Kort beskrivelse av hva problemet / forholdet som organisasjonen vil gjøre noe med består i?
 • Hva vil dere gjøre med problemet / forholdet?
 • Hvilke konkrete mål/resultater vil dere oppnå ved å gjennomføre tiltaket?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket?
 • Hvorfor tenker dere at dette vil virke?
 • Hvordan tenker dere at dere kan finne ut om målsettinger er nådd eller ikke?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket, og hvordan skal videreføring eventuelt skje? Dersom det skal utvikles materiell eller annet, kan dette benyttes i ettertid, eventuelt av hvem og hvordan?

Budsjett

 • Budsjettet må gi en detaljert oversikt over hva det er som koster penger i tiltaket.
 • Kostnader må være direkte knyttet til gjennomføring av tiltaket.
 • Beskriv alle inntektene dere håper å få, enten de er sikre eller ikke.
 • Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere.
 • Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring og andre utgifter.
 • Detaljering på f.eks. lønn må være slik at det fremgår hvor mye lønn til hvor mange i hvor lang tid.

Andre spørsmål som dere bør tenke gjennom:

 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Hvilke arbeidsmetoder skal benyttes for å nå målsettingen med tiltaket?
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan skal evalueringen brukes senere?

 Vedlegg

 • Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.
 • Egenfinansiering – det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

La ikke beskrivelsen av problemet/forholdet som organisasjonen vil gjøre noe være hoveddelen av søknaden. Forsøk å gjøre det klart hvilke mål/resultater organisasjonen vil oppnå, hvordan disse kan måles/kontrolleres i ettertid, og hvordan kostnader henger sammen med aktiviteter.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og ettersendelser.

Vi sender ut vedtak om tildeling eller avslag på søknaden til alle søkere. Vi tar sikte på å være i mål med saksbehandlingen og utbetalingen i mai-juni 2020. Dette vil kunne variere fra år til år. 

Informasjon om klageadgang og klagefrister følger med i vedtaksbrevet som dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, måloppnåelse og eventuelle avvik. Prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet skal legges ved.  Regnskapet skal være revidert (attestert av to personer). Dersom tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av autorisert eller registrert revisor.

Er samlet tilskudd lavere enn kr 200000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. 

Mer om rapportering her.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. 

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvis dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss