Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Om tilskuddsordningen

Obs! Denne tilskuddsordningen er fra og med tilskuddsåret 2022 slått sammen med to andre ordninger.

Den nye ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». 

Les mer om den nye ordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" her.

Informasjonen under gjelder for de som har fått tilskudd fra "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge" i 2021.  

 

 

 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at

a)

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

b)

 • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til

c) 

 • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommuner, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen. Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år til dette. 

Se regelverket for mer informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de ulike tiltakstypene. 

Det vil ikke prioriteres tilskudd til:

a) eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger

b) tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter

c) tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter

d) tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter

e) tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

f) rene utviklings-, samordnings- og kompetansehevende tiltak

g) tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen

h) tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

i) søkere som ikke overholder vilkårene for tildeling i denne eller andre tilskuddsordninger

 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:  

 • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen 
 • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene 
 • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen 
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester 
 • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier 
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold
Hvordan søke?

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på våre hjelpesider.

Krav om knutepunktfunksjon

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal sørge for at de har en knutepunktsfunksjon som skal koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen, og det må fremgå på kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta. Knutepunktfunksjonen skal samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og ha oversikt over relevante tilbud fra kommunen og frivillighet. Videre skal knutepunktfunksjonen samle, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet. Kommunen skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt i eget skjema.

Eksempel på hvordan knutepunktsfunksjonen kan organiseres og beskrives:

Kommunen har satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra helsestasjon/skole, Frivilligsentral, rådgiver NAV, miljøarbeider flyktninger, samt kultursjef som leder koordineringsarbeidet. Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med målgruppen, og vil ha ansvar for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag og organisasjoner. Det settes også fokus på informasjonsflyt innad i kommunen om ordningen. Alle i gruppen arbeider i dag direkte med enten målgruppen eller med det frivillige og organisasjonsliv. Gruppen har påbegynt arbeidet med å strukturere og sikre informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/eller endring i tiltak. Gruppen vil utgjøre kommunens knutepunktsfunksjon og ha det overordnete ansvaret for samarbeid med frivilligheten.

Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om i søknadsskjemaet. Vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.

Bufdir oppfordrer alle søkere til å lese regelverket og veilederen til regelverket nøye.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere, og bruk budsjettposten «Andre kostnader» så lite som mulig.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Når og hvordan får jeg vite om vi har fått tilskudd?

Følg med på nettsidene for tilskuddsordningen for oppdatert informasjon om forventet saksbehandlingstid for årets søknadsrunde. Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjoneen i Altinn, med kopi på epost til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Frist for å sende inn sluttrapport er 1. april 2022 (for søknader innvilget i 2021), med mindre dere har fått innvilget søknad om utsatt frist for rapportering. 

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utsettelse

Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for tiltaket. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering" Søknad om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler skal sendes inn så snart som mulig og senest innen 10. februar

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet sal tilbakebetales til Bufdir. 

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

 • Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til.
 • Hvis dere ikke har brukt opp midlene innenfor tilskuddsperioden. Se veileder til rundskriv for utfyllende informasjon om hvordan Bufdir regner ut hvor mye av de ubrukte midlene som skal tilbakebetales.
 • Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss