Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Totalsummen for 2021 er ca. 48 millioner kr.
 • Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2021 er 11. mai, 20. mai, 5. oktober og 3. november
 • Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen vil stå i brevet du får hvis du får innvilget støtte
 • Hvem kan søke: Uformelle ungdomsgrupper (ungdom 13-30 år), organisasjoner, stiftelser, offentlige instanser og i visse tilfeller også kommersielle aktører.

Les mer om programmet på nettsidene til Erasmus+ Aktiv Ungdom

Mål for ordningen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter av og for ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

Prosjektene krever med få unntak internasjonalt partnerskap, og man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene. Erasmus+: Ungdom støtter aktiviteter og tiltak som ligger utenfor det formelle utdanningssystemet, og er basert på ikke-formelle læringsmetoder

Prosjekter som får støtte skal styrke unges nøkkelkompetanser, ferdigheter og sjanser på jobbmarkedet. Andre siktemål er å fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse, og å styrke utviklingen av ungdomsarbeid og ungdomspolitikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Programmet har en sterk inkluderingsprofil og prosjekter med fokus på inkludering gis prioritet.

Målgruppe

Målgruppen for programmet er ungdom i alderen 13 – 30 år og de som jobber med ungdom.

Ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert gruppe. Disse utfordringene kan for eksempel være knyttet til ulike former for diskriminering, funksjonshemning eller kronisk sykdom, etnisk eller sosial bakgrunn, skolegang eller arbeidsliv.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Erasmus+:  Ungdom har fem ulike prosjekttyper som man kan søke om støtte til:

Gruppeutveksling
Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom 13-30 år.

Opplæring for ungdomsarbeidere
Lær mer om ungdomsarbeid ved å treffe ungdomsarbeidere fra andre land.

Ungdomsstyrte prosjekter
For ungdom 13-30 år. Gjennomfør et prosjekt som fremmer ungdoms deltakelse i samfunnet eller andre temaer dere er opptatt av. Dette er den eneste aktivitetstypen som ikke krever internasjonalt samarbeid.

Store samarbeidsprosjekter
Denne støtteordningen støtter langvarige samarbeid med organisasjoner i andre land med mål om å dele erfaringer, utvikle ideer, eller lage noe nytt på ungdomsfeltet. Het tidligere «Strategiske partnerskap».

Små samarbeidsprosjekter 
Ligner på store samarbeidsprosjekter, men er i mindre skala og spesielt tilrettelagt for grasrotorganisasjoner eller førstegangssøkere.

Prioriteringer

Erasmus+: har spesifikke formål og prioriteringer som må gjenspeiles i prosjektsøknadene. I perioden 2021 til 2027 er prioriteringene:

 • Inkludering og mangfold
 • Digital utvikling
 • Miljø og bærekraft
 • Ungdomsmedvirkning

Les mer om dette på nettsidene

Det gis ikke tilskudd til:

 • Lokale prosjekter som å bygge en skaterampe, kjøpe inn utstyr til ungdomsklubben,  osv.
 • Ren reisestøtte for å delta på kongresser, stevner osv. Erasmus+: Ungdom tilbyr en rekke kurs og aktiviteter der reise og opphold dekkes, men kan ikke finansiere deltakelse på andre arrangementer.
 • Klasseturer eller annen aktivitet med tilknytning til skole og utdanning
 • Statuttfestede møter (som generalforsamling), arrangementer som allerede har funnet sted, eller faste aktiviteter.
 • Med unntak av aktivitetstypen Ungdomsstyrte prosjekter, kreves det internasjonalt samarbeid i Erasmus+: Ungdom-prosjekter
Hvordan søke?

Det er viktig å starte søknadsprosessen i god tid. 

Du søker om støtte gjennom EUs søknadsportal. Pass på at du velger rett skjema (sjekk dato for søknadsfrist og aktivitetstype).  Les mer på våre nettsider.

Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet.
 • Svar på spørsmålene. Vær så presis og konkret som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser.
 • Står du fast? Ta kontakt med kontaktperson for den aktuelle prosjekttypen. Er du ute i god tid (minimum to uker før søknadsfristen), vil vi i de fleste tilfeller kunne lese gjennom søknaden og gi tips til forbedring.

Les mer om søkerveiledning i Aktiv Ungdom

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. I de fleste tilfellene er det eksterne eksperter som skriver innstillinger til søknadene. Når alle søknadene er behandlet samles et nasjonalt utvalg for å gjennomgå og drøfte innstillingene, før endelig avgjørelse tas av Bufdir.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Møtet i Nasjonalt utvalg finner sted ca. to måneder etter hver søknadsfrist. Vi sender ut brev om tilskudd eller avslag umiddelbart etter dette. Resultatene publiseres på Erasmus+: Ungdom-sidene.

Utbetaling

Etter at tilsagnsbrevene er sendt ut, klargjøres kontraktene. Dere mottar kontrakten med vedlegg elektronisk, skriver denne ut i 2 eksemplarer og returnerer begge disse undertegnet til Bufdir. Så snart vi har mottatt signerte kontrakter fra dere, iverksetter vi utbetalingen. Normalt vil dere få utbetalt 80% av støttebeløpet i forkant av aktiviteten, og de resterende 20% ved sluttrapportering.

Muligheter for å klage – hvordan klager jeg?

Dere får informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Dere rapporterer på alle aktiviteter på plattformen Mobility Tool+. Informasjon om dette kommer i egen e-post etter at prosjektet er tildelt støtte. Rapporteringsfrist vil fremgå av kontrakten dere inngår med Bufdir/Aktiv Ungdom.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre prosjektet underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som er nødvendige for kvalitet/gjennomføring, og som ikke i vesentlig grad endrer det opprinnelige prosjektet. Dere må ha skriftlig dokumentasjon på at Bufdir er orientert om, og har godkjent eventuelle endringer.

Se også våre koronasider dersom prosjektet deres blir påvirket av pandemien

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Dersom dere har hatt færre deltakere enn det er beregnet tilskudd for, eller hvis aktivitetsperioden er kortet ned, vil støtten reduseres tilsvarende. Også andre endringer i prosjektet kan føre til at støttebeløpet avkortes. Ved sluttrapportering beregnes endelig støttebeløp. Brev med krav om tilbakebetaling eller varsel om utbetaling av restbeløp sendes straks rapporten er ferdig behandlet.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på prosjektet, ikke får det gjennomført eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden.

Søkere som har oversittet fristen for å sende inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er mottatt og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss