Tildelinger 2016

På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets nettsider kan du lese en kommentar til tildelingen.

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn - driftstilskudd

 Tilskuddsmottaker

Beskrivelse

 Til utbetaling 2016

Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofie senteret vil etter åpningen våren 2016 være et nasjonalt kurssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Her vil barna komme på et seks dagers kursopphold sammen med deres trygge omsorgspersoner og eventuelle søsken. Senteret vil bidra til at barn og unge som er, eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep får økt mestringsevne og livskvalitet.

15 000 000

 

Tiltak for voldsutsatte barn - aktivitetstilskudd

Tilskuddsmottaker

Navn tiltak

Beskrivelse av tiltaket

Til utbetaling 2016

KRISESENTERET I MOSS IKS

"ALLE ANDRE GÅR PÅ FOTBALL!"

Ukentlig aktivitetsdag for barn på senteret og første år etter utflytting.

         72 000

INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

Rom for aktivitet

Aktivitetstilbud for barn på krisesenteret (f.eks gård/hest/svømming/kino)

         80 260

REDD BARNA

Innflytelse gir mestring og livskvalitet

Workshops for 30 barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og barn som har vært utsatt for vold. Erfaringer og innspill fra barna samles i to rapporter som distribueres til relevante aktører og som vil bli del av sivilsamfunnets rapportering til FNs barnekomité 2017.

      120 000

GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP

Positive opplevelser

Aktiviteter for barn (og foreldre) på krisesenteret, som som turer, hytteleie, kinobesøk, heiskort teater.

      161 200

SARPSBORG KOMMUNE

Ivrige barn

Aktivitetsrom til barn og unge.

      300 000

INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

En bedre barndom gjennom aktivitet

Aktiviteter og samtalegrupper for barn/unge, som babysang, turer i skog og mark, riding, bowling, fotball og scating .

      350 000

KRISESENTERET I MOSS IKS

"FYLLE MEG SEG HELT"

Oppgradere og utvide ungdomsrom, og lage rom til barnesamtaler.

      350 000

STAVANGER KOMMUNE

Barnegruppe

Traumebevisst omsorg med vekt på utøvende aktiviteter som sang, maling, rollelek med fokus på språk, motorisk utvikling, relasjonsdanning og sosial kompetanse.

      450 000

STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Mestring og aktivitet - for barn tilknyttet krisesenteret

Fysisk aktivitet for barn/unge, som fotball, gå tur, mini-golf, klatring osv. En ukentlig aktivitet  sammen med sine foreldre.

      450 000

REDD BARNA

Aktiv hverdag for barn på krisesenter

Starte opp aktivitetstilbud ved minst tre krisesentre (Molde, Kristiansund, Romerike og Tønsberger aktuelle).

      477 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD Drammen

Si det videre-ATV Drammen

Innføring av barnesamtaler for barn av alle klientene jf. tilak ved ATV- Oslo og ATV Asker og Bærum, som ble startet i 2015.

      517 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Si det videre» utvidelse av prosjektet for 2016/2017

Prosjektet vil undersøke hvordan ATV og andre som arbeider med voldsproblematikk best kan ivareta barna som lever med vold i familien. Prosjektet skal utarbeide veileder for informasjonssamtaler med barn, som bl.a. kan benyttes av krisesentre, barnevern, helsetjenesten i kommunen m fl.

   1 063 200

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Behandlingstilbud særlig rettet mot barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Utvidet mandat.

Utvidelse av ATV Telemarks mandat, ved at det igangsettes et behandlingstilbud til barn som opplever vold i familien.  Tilbudet vil romme både individuell behandling og gruppebehandling.

   1 250 000

Tildelinger 2015

Tiltak for voldsutsatte barn - oversikt enkelttiltak

Tilskuddsmottaker

Navn tiltak

TILSKUDD

Redd Barna

Aktivitetstilbud for barn på krisesenter

250 000

Redd Barna

Animasjonsfilm: Det trygge huset

1 300 000

Stiftelsen Alternativ til Vold

«Si det videre»

1 078 200

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter

Hjerterom

250 000

GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP

Aktivitet og mestring

173 500

Hamar kommune Barn og familie

Tilpassede aktivitetstilbud for barn

330 900

INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

Et rom for meg

580 000

INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

En bedre barndom gjennom aktivitet

350 000

KRISESENTER VEST IKS

Styrking, sikring og nyetablering  av tilbudet til barn ved krisesenter Vest IKS avd. Stord

480 000

SARPSBORG KOMMUNE

SKbarn

65 230

STAVANGER KOMMUNE

Barneguppe

350 000

STIFTELSEN FOSSUMKOLLEKTIVET

Brobyggingsprogram - sømløse overganger mellom behandling og selvstendig tilværelse

1 000 000

STIFTELSEN HALLINGDAL KRISESENTER

Trygg aktivitet for barn i en sårbar livssituasjon

373 156

STIFTELSEN OSLO KRISESENTER

Samspillsgrupper mor/ barn

599 904

STINE SOFIES STIFTELSE

Pilotstudiet

2 287 614

STIFTINGA KRISESENTERET I SOGN OG FJORDANE

Tiltak for voldsutsatte barn

190 684