Tildelinger 2022

Prosjekttilskudd 2022

       

Tilskuddsmottaker

Navn på prosjektet Innhold  Tilskudd 2022   Tilskudd 2023   Tilskudd 2024 
Para Samfunn Forebyggings- og kompetansehevings-tiltaket "Mann. Jeg?" Tematikken i tiltaket "Mann. Jeg?" er vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Målet med forestillingen og tiltaket er å spille for studenter ved høgskoler og universiteter med fokus på utdanninger innenfor vår tematikk, samt folk som jobber innenfor relevante yrker og arbeidsplasser. Tiltaket består av en forestilling, etterfulgt av en refleksjonssamtale med fagpersoner.               450 000    
Skeiv Verden Forebygging av vold - for LHBTQI+ personer med innvandrerbakgrunn  Skeiv Verden vil med dette tiltaket fortsette å gi kunnskap om vold i nære relasjoner og traumer, samt verktøy for selvivaretakelse til LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn som er eller har vært utsatt for traumatiske hendelser, vold, utstøtelse eller undertrykking i nære relasjoner. I form av gruppeworkshops og seminarer,                564 000      
Stiftelsen Alternativ til vold Urfolksprosjektet ved ATV Utvikling av kulturspesifikk metodikk rettet mot intervensjoner mot samisk befolkning; i klinisk praksis, kunnskapsdeling og formidling og i samarbeid med samiske institusjoner og samiske fagmiljø.  2386710 2403656 2442825
Mennesker i fokus «Bedre føre var» – forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med fokus på forebygging av familievold herunder oppdragervold hos innvandrere med ulik bakgrunn, gjennom informasjon, kunnskapsbygging og holdningsskapende dialog. Videreføring av arbeid med informasjonsmøter og workshops i kommuner med høy innvandrerandel - der fokus er på kunnskap om fysiske og psykiske skadevirkninger av vold og overgrep.                290 000      
Stiftelsen Pårørendesenteret Produksjon av podcast Produksjon av 6 podcast-episoder med tema vold og pårørende-problematikk.               170 000    
Norske Kvinners Sanitetsforening Ressursvenn Ressursvenn er et gratis lavterskeltilbud for voldsutsatte som har hatt opphold eller fått annen oppfølging av krisesenter, og hvor den voldsutsatte skal etablere seg på nytt etter brudd med voldsutøver. Voldutsatte kobles med frivillige ressursvenner ut ifra blant annet alder og interesser. Et overordnet mål med Ressursvenn er å bidra til å styrke voldsutsatte i en sårbar situasjon, hvor man har til hensikt å forebygge at vedkomme skal returnere til voldsutøver. Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål å gi et tilbud til 75 voldsutsatte i 2022.               923 000      
Kalfarhuset Oppfølgingssenter Økt kompetanse om vold og overgrep til ansatte og samarbeidspartnere. Gjennomføre ulike typer kompetanseutviklingstiltak om vold i nære relasjoner for ansatte ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter og samarbeidspartnere med interesse for feltet. Ansatte arrangerer fagdag hvor temaet vold i nære relasjoner/overgrep presenteres av innleide profesjonelle foredragsholdere ut fra ulike faglige vinklinger og med basis i aktuell forskning. I tillegg deltar ansatte på relevante kurs, seminarer og konferanser om samme tema.               125 000      
Krisesentersekretariatet Oppdatering og opptrykk av tre brosjyrer Oppdatering og opptrykk av tre brosjyrer               206 000      
Krisesentersekretariatet Fagkonferanse: Verdifulle konvensjoner i praksis - nasjonal konferanse Konferanse. Dette prosjektet skal gi de som er i førstelinjen med voldsutsatte mulighet til å få større kunnskap om de grunnleggende konvensjoner som arbeidet deres er tuftet på og samtidig få innblikk i nye utviklingstrekk               670 000      
Krisesentersekretariatet Utstillingsvinduet til landets krisesenterorganisasjon Nettside. Nettsiden til Krisesentersekretariatet er, for de fleste, det første møtet med Norges eneste krisesenterorganisasjon. Dagens nettside fremstår tungt tilgjengelig. Den er ufunksjonell, navigasjonsmessig utdatert og mangler søkefelt, noe enhver seriøs nettside bør ha anno 2022. Sekretariatet trenger bistand til å lage en oppdatert, velfungerende og søkbar nettside fra profesjonelle aktører.               240 000      
Frelsesarmeen Mellom oss Prosjekt Mellom oss er et samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte og deres nettverk/pårørende.
I samarbeid med fengsler i kriminalomsorgen rekrutteres sårbare innsatte, med et begrenset nettverk eller som opplever å ha utfordringer med relasjoner. Samtalene foregår i slutten av soningen i fengsel og inntil 1-2 år etter løslatelse. I samarbeid med innsatte inviterer vi nettverk og pårørende til å delta i samtalene. Medarbeidere i prosjektet er utdannet familieterapeuter. 
              300 000      
African Cultural Awreness in Norway Ikke slå barn - vær så snill. Et sosiale medier arbeid mot vold Ikke slå barn - vær så snill. Et sosiale medier arbeid mot oppdragervold som er et tiltak fra organisasjonen African Cultural Awareness in Norway (ACA).
ACA er en organisasjon som jobber med ulike problemstillinger for å fremme interessen til personer med minoritetsbakgrunn i Norge.
Vi jobber med ulike administrative og faglige prosjekter, holdningsendringsarbeid, kulturtolk i barnevernet. Søker deltar også i dialog og jobber for flere kultursensitive tjenester i samfunne
              350 000    
Ressurssenteret UNIK Unik tiltak mot vold i nære relasjoner  Prosjektet skal ivareta voldsutsatte kvinner ved å tilby støtte, oppfølging og veiledning gjennom ulike tiltak. Individuelt tilpasset oppfølging.                179 500    
Tvillingforeldreforeningen Veiledning til sårbare familier Tvillingforeldreforeningen (TFF) jobber med familier i sårbare og stressende situasjoner i livet. I 2020 kunne organisasjonen tilby gratis veilding av fagperson til foreldre som sliter. Forebyggende arbeid med veiledning av flerlinger. Flerlingforeldre beskrives som utsatt pga omsorgsbyrde.               400 000    
Pakistansk Kulturformidling Skedsmo Vold fra Øst til Vest Ha dialog- og opplysningsarbeid med familier med minoritetsbakgrunn innen temaet vold i nære relasjoner. Blant annet vil emner som utfordringer, forebyggende arbeid, konsekvenser og lovverket bli tatt opp. I tillegg vil de synliggjøre hvordan hjelpeapparatet kan bistå målgruppen.               419 000      
Pause! På flukt i verdens beste land På flukt i verdens beste land” er et usedvanlig ekte, helhetlig og personlig prosjekt og foredrag med mål om å bidra til å skape en trygg arena der vi sammen kan ta opp, sette søkelyset på og snakke om mange av de tingene vi alle har tenkt og erfart men ikke våget å snakke høyt om. Vi vil bryte tabu og skape mer åpenhet rundt psykisk og fysisk uhelse, seksuelle overgrep, traumer og avhengighet og det å leve et liv på flukt fra seg selv, samt viktigheten av å trykke på PAUSE for å kunne bli frisk               500 000     
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim Bror Bror er et omfattende kurskonsept rettet mot menn med minoritetsbakgrunn. Hovedmålsetningen er forbygging av vold i nære relasjoner, avdekking av vold og lindring av konsekvensene av vold. Brorkurset som aktiviteten dreier seg rundt er et kurs som går over tre dager (ca 18 timer).               619 000             629 500   
Redd Barna En lekende og aktiv hverdag for barn og unge på krisesenter med Redd Barnas frivillige - og barns stemmer om tilbudet.     En del av prosjektet er å bidra til aktiviteter på krisesenter, en annen del er å bidra med en kartlegging av barnas situasjon og opplevelser.
1)De frivillige har regelmessige aktiviteter med barna (med eller uten forelder), gjerne utenfor senteret dersom sikkerhetssituasjonen tillater det. Aktivitetene varierer fra å vise fram muligheter i nærområdet, fysisk aktivitet der barna får testet grenser og opplever mestringsfølelse, til nære, rolige aktiviteter inne på krisesenteret som gir rom for tilbakemeldinger og ros. I tillegg til gruppene som fokuserer på lek og aktivitet har de også én gruppe som tilbyr ukentlig leksehjelp, to besteforeldregrupper, samt en gruppe frivillige «fritidsvenner» som kobles opp mot familier som nylig har flyttet ut fra krisesenter.
2) Redd Barna vil snakke med barn og unge som har bodd på krisesenter, som del av dette prosjektet.Kunnskapen skal brukes i Redd Barnas påvirkningsarbeid opp mot nasjonale myndigheter for å bidra til et helhetlig og godt krisesentertilbud også for barn og unge
1005830 1273880 1386709
Mandari Kulturorientert veiledning i overvåkning av vold mot barn og voksne for Afrikanere.  1. Ukentlige møter og kurs på språk tilpasset mplgruppen (swahili, fransk, lingala) for nyankomne afrikanere
2. to-dagers lavterskelkurs/seminar fordelt på 6
3. Holdnings- og informasjonskampanje (psykisk helse/ vold)  - filmer 
              400 000    
Stiftelsen Tryggere Bryt voldsarven – Harstad, Sarpsborg og Oslo  Gjennomføring av kursene 'Bryt voldsarven - foreldreforberedelser, i Harstad, Sarpsborg og Oslo.               224 000      
Organisasjonen Voksne for barn Trygge voksne, trygge barn er et tilbud for foreldre, foresatte og andre voksne fra Øst-Europa Trygge voksne, trygge barn er et kompleksvirksomhet for foreldre og omsorgspersoner fra Polen, Litauen, Russland og russisktalende områder som bor i Norge. Tilbudet består av digitale direktesendingene og digitale samtale-grupper for foreldre og omsorgspersoner. Gjennom prosjektvirksomhet vil organisasjonen tilpasse og spre informasjons- og veiledningsmateriell om vold og overgrep i nære relasjoner til målgruppen på morsmål. Frivillige fra de 3 språkgruppene vil bidra aktivt i prosjektet.               578 000      
Hjelpekilden Norge Seksuelle overgrep og lukkede religiøse miljøer Prosjektet skal skape en erfaringsrapport fra overgrepsutsatte i strenge/ lukkede religiøse miljøer. Tilbakemeldinger fra brukere viser ta mekanismer i miljøet kan påvirke den overgrepsutsatte sin holdning til egen situasjon, og kan påvirke holdningen til hjelpeapparatet. Erfaringsrapport skal gi økt kulturforståelse til hjelpeapparatet slik at overgrepsutsatte kan bli ivaretatt med kunnskap og forståelse.               507 000      
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) Min kropp, mine grenser I prosjektet vil organisasjonen lage en digital læringsplattform for dialogledere, hvor de kan få informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner. Etter kurset vil de kunne holde digitale kurs for andre på sitt morsmål eller norsk. Plattformen vil være spesielt tilpasset innvandrere, og den vil gjøres tilgjengelig på flere språk. Opplegget vil testes og målgruppen vil bidra i utviklingen av tiltaket.               530 000             520 000   
Stiftelsen Tryggere Sinnemestring ungdom Prosjektet handler å gi et sinnemestringstilbud til ungdom i alderen 16-26 år som har utøvd vold mot kjæreste/partner og/eller barn, eller som står i faresonen for å gjøre det. Samtalene vil bli gjennomført enten på fysisk eller via video, og vil dermed være tilgjengelig for ungdom i hele landet. Sinnemestringstilbudet inkluderer partnerkontakt, noe som medfører at det både hjelper de som har utøvd vold til å endre voldelig atferd og ivaretar utsatte partnere og barn.               282 000      
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim "FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD" Arbeid med systematisering av erfaringer og utvikling av tilbudet for voldsutøvere og utsatte.               800 000    
Redd Barna Det skjer også gutter I dette prosjektet skal det lages to ulike filmer om seksuelle overgrep mot gutter, basert på sanne historier. Filmene vil inngå i en revidert utgave av Redd Barnas undervisningsopplegg om seksuelle overgrep; #Jegerher.               518 000      
Reform - Ressurssenter for menn Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer 2022 Vold blant unge kjærester er svært vanlig, både blant gutter og jenter. I samarbeid med kommunale tjenesteytere vil Reform avholde 5 til 7 temakvelder for norske og samiske foreldre og foresatte om kjærestevold blant unge gutter og jenter. Kommunene i utvalget vil ha stor geografisk spredning, og minst to av kommunene vil være kommuner med et stort samisk miljø.               276 000      
Mira Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner «Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn!» Videreføring av tiltak fra 2021. Inneværende prosjektperiode løper til 30.6.2022 og for arbeidet våren 2022 prioriteres særskilt arbeid med det forebyggende tiltaket og skolekampanjen: «Min kropp-mine grenser», som lanseres 3.februar 2022 (se vedlagt invitasjon med program). En kampanje som skal synliggjøre forebygging av seksuell vold ved å sette fokus på seksuell helse hos unge jenter og minoritetskvinner. Verktøyene som følger med kampanjen sparker i gang samtaler, skal assistere i å besvare responsen og deler kompetansehevende kunnskap med hjelpe-apparatets ansatte. Organisasjonen jobber parallelt med kartlegging, dybdeintervju og vil i løpet av perioden skrive en fagrapport om unge jenters egne erfaringer knyttet til vold og overgrep, samt viktige satsningsområder fremover.               740 000      
Redd Barna Sinnamann égal teater søker om støtte til å spille 65 forestillinger på ulike barneskoler i Østlandsområdet for å bidra til å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. ègal teater ønsker å være en aktiv bidragsyter i det forebyggende arbeidet tilknyttet vold i nære relasjoner, også i en tid med pandemi.Etter teater- forestillingen er det en panelsamtale med deltakere fra skolen og hjelpeapparatet. 1316554      
Kvinnefronten i Norge Mørketall; om grensesetting, samtykke og seksualisert vold blant ungdom Kvinnefronten søker om støtte til et prosjekt for å utvikle informasjons- og undervisningsmateriale om seksualitet og grensesetting til bruk i ungdomsmiljøer og ungdomsskoler. Materialet skal gi ungdom og leder/lærere et verktøy til å snakke om voldtekt og samtykke. Det er store mørketall når det gjelder voldtekt og mange har for lite kunnskap om hva voldtekt er.               400 000      
Stiftelsen Alternativ til vold Januarkonferansen 2023 Januarkonferansen er et samarbeidsprosjekt for instanser som jobber med vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø. Konferansen har blitt avholdt årlig siden 2012 og eies av “Nettverk: Vold og seksuelle overgrep – med særlig fokus på nære relasjoner”               200 000      
Eritrean Professionals Association in Norway (APAN) Tiltak mot vold og overgrep - prosjekttilskudd 2022 Hovedformålet er å forebygge vold, overgrep og utenforskap blant eritreere. Prosjektet skal bidra til målrettet og bevisst arbeid for å hindre at den enkelte blir utsatt for vold og overgrep. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap for hva en kan gjøre for å forhindre vold og overgrep, og ikke minst begrense skadene hvis hendelsen likevel skulle inntreffe. Metodene vi iverksetter vil ikke være begrenset kun til forebygging av vold, men vi skal også ta et ekstra skritt for å oppmuntre gode relasjon. Seminarer og konferanser er tiltakene som beskrives i søknaden. 6 konferanser (Oslo, Lillestrøm, Kristiansand og Bergen).               325 000      
Stiftelsen Amathea Kompetanseheving til frivilligorganisasjoner og Dialogarbeid med innvandrere Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner i innvandrermiljøer. Dialogsamlingene skal rettes mot sårbare og utsatte innvandrergrupper som befinner seg i ulike kommuner der stiftelsen Amathea har lokalkontorer og samarbeidspartnere.
det skal arrangeres 7 dialogsamlinger med ulike innvandrergrupper, samt tre dagers kompetansehevingskurs innen minoritetsmiljøer/ frivillighet
              430 000     
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner i PMVs nettverk Dette prosjektet tar sikte på å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner ved å jobbe med informasjon og samtaler rundt temaer blant PMVs brukere og deres nettverk. Tiltaket vil både forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, med et fokus på vold i familien. Gjennom kurs, workshoper, informasjonsmøte og samtalegrupper vil prosjektet bidra med kompetanseheving av PMVs nettverk og bidra til at mer kunnskap om vold og overgrep blir løftet inn i særlig sårbare grupper. PMV har etter snart 30 års integreringsarbeid bygget seg opp en stor tillit blant mange ulike minoritetsmiljøer, og har en unik mulighet til å imøtekomme isolerte grupper med dette viktige informasjonsarbeidet.               423 000      
Utsattmann Utsattmann - Åpnhet og synlighet hjelper, men ser samfunnet de utsatte guttene og mennene? Og hva med de pårørende? Mer fokus, åpenhet og synlighet på temaet vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Målet er at flere barn, unge og voksne, samt pårørende skal oppsøke hjelpeapparatene.  Organisasjonens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester. Fagdager i hele Norge fra Nord til Sør og Øst til Vest. Dette i samarbeid med støttesentrene og andre aktører både kommunalt, fylkesvis og Nasjonalt. Et fortsatt samarbeid med de Samiske miljøene. Fagdager i samarbeid med Sametinget eller andre aktuelle aktører. Organisasjonen ønsker å lage en opplysningsfilm til bruk i det offentlige, samt de reklamefri dagene på Tv. Et fortsatt samarbeid og deltagelse i det Nordiske nettverket ( Nordic Network Consequences of Childhood Sexual Abuse), et nettverk som synliggjør og hjelper overgrepsutsatte.                700 000    

 

Tilskudd til videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

     
Tilskuddsmottaker Navn på prosjektet Innhold Innvilget 2022 Innvilget 2023 Innvilget 2024
Bergen kommune KSRus - utvikling og etablering av et fullverdig krisesentertilbud for personer i aktiv rus.  Bergen kommune har etablert krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner og menn med alvorlig problematikk knyttet til rus. To ulike, lokalt tilpassede modeller skal prøves ut for å kunne anbefale et permanent krisesentertilbud til målgruppen. Målet er et styrket krisesentertilbud for Bergen og omegn til en voldsutsatt gruppe som i liten grad benytter krisesenteret. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til et styrket krisesentertilbud til voldsutsatte med tilleggsproblematikk på landsbasis. Velferdsteknologi er et område som gir muligheter for å realisere dette. Brukerne skal få kunnskapsbaserte og virksomme krisesentertjenester når de trenger det. 1000000 1000000 1000000
Indre Østfold kommune  Tilrettelegging for ekstra sårbare grupper Prosjektledelse, kompetansehevingstiltak, informasjonsmateriell og fagdager. 200 000 100 000 200 000
Krisesenteret i Midt-Troms Styrking av tilbud til voldsutsatte med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk 1. Øke kompetansen på rus- og psykiske lidelser hos ansatte på krisesenteret
2. Skape et helhetlig tjenestetilbud gjennom tettere samarbeid med kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rus. En viktig faktor vil være å skape en felles fenomenforståelse, gjerne gjennom felles fagdag.
3. Utarbeide formaliserte avtaler for å ivareta Stortingsvedtak 1124/2021, om å sikre krisesentertilbud for mennesker i aktiv rus.

En miljøterapeut på krisesenteret vil bruke 20% av sin arbeidstid på å organisere og lede arbeidet med prosjektet. For at dette ikke skal påvirke daglig drift av krisesenteret, lønnes denne stillingsprosenten av prosjektmidler, og det settes inn vikar i turnusen.
185 000    
Sarpsborg kommune 2022 Særlig risikoutsatte på krisesenteret Det er utfordringer for dagens krisesenter (KS) å ivareta særlig risikoutsatte for vold fordi de kan ha komplekse utfordringer grunnet deres livssituasjon, helse, sikkerhet og adferd. Det benyttes praksiserfaringer, innhentet informasjon fra brukere og -org, hjelpetjenester, samt faglitteratur og forskning. Hva skal til for at de skal kunne bruke KS-tjenestene, hva skal til for at KS faktisk tilbyr tilgjengelige tjenester. Iverksette det som er mulig og heve restansen til rett nivå. 322 000    
Stiftelsen Sørlandet Krisesenter Tilbud til voldsutsatte med psykisk lidelse Styrke personalet med en person med både jobberfaring og formalkompetanse innen psykiatri som vil kunne møte voldsutsatte med psykiske lidelser, på en bedre og mer kvalitetssikret måte. I tillegg vil øvrige ansatte få god veiledning i møte med personer med tilleggsproblematikk. Ny ansatt (prosjekt) må først få opplæring i voldsproblematikken. 835 000 851 000 868 000

 

Øremerkede tiltak 2022

   
Tilskuddsmottaker Navn på prosjektet Innhold Tilskudd 2022
Mental Helse Norge Foreldresupport 24/7 Drift av døgnåpen telefontjeneste for vordende og og nybakte foreldre som trenger noen å snakke eller skrive med. 5 000 000
Incestsenteret i Vestfold Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbruk Drift av telefontjeneste for utsatte. 4 729 798
Røde Kors Oslo - Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Driftstilskudd Drift av Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere. 2 500 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Driftstilskudd Mellom barken og veden. Lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold. 2 600 000
Oslo Røde Kors Mentorfamilie-prosjektet Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. 2 000 000
Stiftelsen Oslo krisesenter "Sammen" Bokollektiv Drift av nettverk for nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll. 1 000 000
Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn) Driftstilskudd Drift av Senter for voldsutsatte barn. 35 856 000
Krisesentersekretariatet Driftstilskudd Drift av organisasjonen 2 000 000

 

Driftstilskudd 2022

   
Tilskuddsmottaker Innvilget 2022 Innvilget 2023 Innvilget 2024
Utsattmann 520 000    
Landsforeningen mot seksuelle overgrep 490 000    
NOK. (Tidl. FMSO) 1790 000 1850 000 1910 000

Tildelinger 2021

 

 

Prosjekttilskudd 2021

 

 

 

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2021

KVINNEFRONTFEN I NORGE

Mørketall; om grensesetting, samtykke og seksualisert vold blant ungdom

Utvikle informasjons- og undervisningsmateriell om seksualitet og grensesetting til bruk i ungdomsmiljøer og ungdomsskoler. Målet med prosjektet er å tilby ungdom og ledere/lærere et vertøy til å snakke om voldtekt og samtykke. 

670 000

MANDARI

En flerspråklighet Automatisert infokanal for å forebygge vold og overgrep i innvandrer miljø Utvikle tre korte videoer på fransk, swahili og lingala med råd om hvordan forebygge vold og overgrep. Videoen legges ut på deres nettside. Lage en chatbot som kan svare på spørsmål.

800 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Vi vet du vil og tror du kan Foreldreveiledningskurs for foreldre som blir for sinte og som skremmer barna sine. For foreldre som vil sette sunne grenser, reparere når ting har gått galt og jobbe med hvordan ens egne følelser påvirker en i foreldrerollen. 

764 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

Foreldre og barn i to kulturer Prosjektet søker å gi foreldre som er vokst opp i kulturer med «oppdragervold» kunnskap og praktiske alternativer til vold og krenkelser i utøvelsen av foreldrerollen. I tillegg vil prosjektet bidra til å bygge tillit til lokalt hjelpeapparat.

700 000

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

Ressursvenn - et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte kvinner

Utvidelse av et eksisterende tiltak som består i å koble kvinner som bor eller har bodd på krisesenter med en frivillig "Ressursvenn", som skal følge dem opp over tid. Målet er at 50 voldsutsatte kvinner (med/uten barn) vil få en ressursvenn i 2021.

1000000

FRELSESARMEEN

Mellom oss

Utvikle et samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte voldsutsatte. Prosjektet prioriterer sårbare innsatte som kvinner og LHBTQ-personer, minoritetsspråklige, innsatte som er dømt for overgrep mot barn og innsatte som har hatt lange opphold i isolasjon. Målet med tilbudet er å forebygge vold i nære relasjoner og hindre tilbakefall til rus og kriminalitet.

200 000

PARA SAMFUNN

Teater- og kompetansehevingsprosjektet "Mann. Jeg?"

Prosjektet fungerer som et tiltak for kompetanseheving for fremtidige og nåværende hjelpere innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren, og har som formål å virke forebyggende mot vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Målet er å formidle situasjonen for de utsatte, skape debatt, og synliggjøre utfordringen.

550 000

STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Et trygt sted å bo- Livsmestringstilbud for familier

Familier med tidligere voldserfaring skal få oppfølging av miljøterapeuter i 6-24 måneder. Tiltaket skal nå 8-10 familier per år. Målet er å styrke barnas rammevilkår for en "god nok" oppvekst gjennom styrket foreldrekompetanse og hverdagsmestring.

1122000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Prosjektet handler om å gi ansatte i tjenestene for utviklingshemmede kompetanseheving i kjønn, seksualitet, grensesetting, vold og overgrep for å kunne jobbe voldsforebyggende i førstelinjetjenesten. Prosjektet er et ledd i en helhetlig satsing på voldsforebygging for risikoutsatte grupper.

640 000

UTSATTMANN

Tiltak mot vold og overgrep - prosjekttilskudd 2021

Arrangere fagdager og foredrag for hjelpeapparatet og i skolene, blant annet i samiske områder. Vedlikeholde nettsiden utsattmann.no. Organisasjonen benytter tidligere utsatte som har bearbeidet sine opplevelser til foredrag og andre aktiviteter.

450 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Tryggere start

Målet er at Alternativ til vold i samarbeid med Lillestrøm kommune vil utvikle en samarbeidsmodell mellom ATV, det kommunale hjelpeapparatet og andre tjenester for å hjelpe familier med små barn som er utsatt for vold.

1219879

MIR-UNG

Sammen mot vold og overgrep

Tiltaket består i å involvere minoritetsspråklige ungdommer i å lage en podcast, utvikle innhold på sosiale medier, nettsider og workshops basert på filmer ungdommene laget med midler fra ordningen i 2020. Søker vil også lage et eget undervisningsopplegg rundt filmene slik at de kan benyttes av skoleklasser, fritidsklubber, og ungdomsorganisasjoner.

200 000

MENNESKER I FOKUS

«Bedre føre var» – forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med fokus på forebygging av familievold herunder oppdragervold hos innvandrere med ulik bakgrunn, gjennom informasjon, kunnskapsbygging og holdningsskapende dialog.

Tiltaket består i å avholde syv workshops for innvandrere og hjelpeapparatet i flere kommuner i Oslo og Viken med formål å gi informasjon om og forebygge familie- og oppdragervold.

200 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Kjærestevoldprosjektet

Kjærestevoldprosjektet har som formål å øke ungdoms og unge voksnes kompetanse på og forståelse om vold i kjæresterelasjoner. Kjærestevoldprosjektet har som formål å utvikle et totimers undervisningsopplegg for bruk i videregående skole.

349 000

PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO

Vold fra Øst til Vest

Målet med tiltaket er å skape holdningsendring omkring oppdragervold blant minoritetsfamilier i Lillestrøm kommune. Organisasjonen skal utdanne lokale ressurspersoner som skal avholde workshops, temakvelder og seminarer for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn i Lillestrøm kommune.

200 000

KRISESENTERSEKRETARIATET

Informasjonsprosjekt

Utvikle organisasjonens hjemmeside, oversette viktig informasjon til engelsk, utarbeide nyhetsbrev, lage informasjonsfilm om hva slags hjelp som finnes for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, utarbeide mal som kommuner kan bruke på sine nettsider, samt å spre budskapet i sosiale medier.

200 000

LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLEOVERGREP

Overgrepsutsattes råd til legen

Utvikle ti undervisningsfilmer om traumebevisst omsorg rettet mot leger og medisinstudenter.

200 000

STIFTELSEN TRYGGERE

Bryt voldsarven - Lofoten

Et kurs utviklet av Isdal, Søreide og Mossefinn ved ATV Stavanger. Målsettingen med kurset er å bryte den sosiale arven slik at foreldre som har vokst opp i familier med vold, utrygghet og redsel, ikke skal videreføre denne volden eller utryggheten til sine egne barn. I år vil de gjennomføre ett kurs i Lofoten, for 10 unge foreldre.

70 000

PAUSE!

På flukt i verdens beste land

Utvikling av et nytt konsept bestående av forelesninger for skoler og fagmiljøer om temaet overgrep mot barn, informasjonsbrosjyrer om prosjektet og organisasjonen, åpne møter og temakvelder, podkast og videoblogg, likepersonsarbeid. Tiltaket er rettet mot skoler og fagmiljøer i Vefsn, Helgeland og øvrige deler av Nord-Norge.

600 000

STIFTELSEN AMATHEA

Dialogarbeid om vold i minoritetsmiljøer og kompetanseheving

Tiltaket handler om dialogbasert forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner i etniske minoritetsmiljøer, særlig blant sårbare og utsatte grupper. Tiltaket bruker kultursensitiv tilnærming for å ta opp tabubelagte temaer knyttet til vold. Tiltaket gjelder også kompetanseheving kurs for ansatte i Amathea som jobber med sårbare minoritetskvinner med sammensatte psykososiale belastninger. Målet er å gjennomføre minst 7 dialogsamlinger i løpet av 2021.

430 000

KUN

Digital vold i nære relasjoner

Arrangere et ekspertseminar for å få innspill til program og innhold i webinaret, avholde fem webinarer om digital vold for hjelpeapparatet, samt lage podcast, digital brosjyre og kampanje til bruk på sosiale media.

400 000

STIFTELSEN DET ER MITT VALG

Videreutvikling av Lions forebyggende program MITT VALG "Kroppen min og jeg"

Oppdatere og videreutvikle det forebyggende programmet "Kroppen min og jeg", som skal motvirke og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Programmet er rettet mot barnehager, skoler og idrett.

696 121

KUN

Webinar om vold i nære relasjoner og kjønns- og seksualitetsmangfold

Holde webinar for krisesentre og andre i hjelpeapparatet som møter voldsutsatte LHBTQ-personer, samt for de utsatte selv. Webinaret er til fri bruk for tjenesteapparatet i etterkant da det skal ligge tilgjengelig på nett.

170 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Min kropp - mine grenser: kursing av dialogfasilitatorer på flere språk

Målet med tiltaket er å skape holdningsendringer mot vold og tvang i familier med minoritetsbakgrunn. Minoritetsspråklige kvinner, menn og ungdommer skal gis opplæring i å holde dialoggrupper for personer på eget morsmål.

390 000

HJELPEKILDEN NORGE

Når det lukkede hindrer hjelp

Prosjektet skal samle kunnskap fra kvinner i Hjelpekildens nettverk som har erfaring fra voldelige relasjoner i en rapport. De vil dele kunnskapen med ansatte på krisesentre og andre i hjelpeapparatet.

465 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM

Bror

Kurslederopplæring for menn med minoritetsbakgrunn i å holde kurs for andre forebygge, avdekke og lindre konsekvensene av vold i nære relasjoner.

529 000

REDD BARNA

Sinnamann

Teaterforestilling om å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Forestillingen skal spilles på ulike barneskoler på Østlandet. Målet er å spille 40 forestillinger i løpet av 2020.

820 000

REDD BARNA

En lekende hverdag for barn på krisesenter med Redd Barnas superfrivillige

Tiltaket skal bidra til en trygg og aktiv hverdag for barn som bor, og har bodd på krisesenter.

1439000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn

Utarbeide et utadrettet informasjonstilbud for unge jenter med minoritetsbakgrunn som har blitt eller blir utsatt for ulike former for vold og overgrep.

1260000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner ved PMV

Tiltaket skal gjennom kurs, workshoper og dialoggrupper, bidra til økt kompetanse om vold og overgrep blant PMVs brobyggere, deltagere og brukere.

500 000

NOK.

Brosjyrer, helsestasjon

Utarbeide brosjyrer som kan brukes som et verktøy til helsesykepleiere og foreldre for å snakke med små barn om seksuell helse, kropp og helse. Lokale brosjyrer med kontaktinfo til hvert krisesenter.

230 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

“Klokhet om vold og overgrep - nettressurser med læringsfilmer til studenter og fagfolk i barnehage, grunnskole og barnevern” - et nytt og avgrenset prosjekt

Produsere nettressurser med læringsfilmer, caser og refleksjonsoppgaver til bruk i kompetanseheving for ansatte i barnehager, grunnskoler og barnevernstjenester basert på boka "Klokhet om vold og overgrep", som ble gitt ut i 2020.

400 000

AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Ikke slå barn, vær så snill. Et sosiale media arbeid mot vold

Deling og promotering av holdningsendringskampanjen #Stoppoppdragervold. Avholde dialogseminarer som gjelder oppdragervold for foreldre og hjelpeapparatet, samt individuell- og gruppeveiledning for foreldre som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet på grunn av bekymring om oppdragervold.

500 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

“Styrkepakker - fullføring av pilot”

Fullføring av prosjekt "Styrkepakker til barn som har vært i avhør på barnehus".

500 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer

Nettbaserte temakvelder for foreldre og foresatte om kjærestevold blant ungdom. Tiltaket skal ha geografisk spredning og minst to av temakveldene skal holdes for foreldre i kommuner med et stort samisk miljø.

225 000

KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Dobbel sårbarhet – åpnere rom.  Videreutvikling av prosjektet Dobbel sårbarhet – trygge rom. Bidra til å skape trygge rom for barn og unge i de tre språkområdene innen samisk kirkeliv.

Videreutvikling av prosjektet "Dobbelt sårbarhet - trygge rom". I år skal tiltaket fokusere på å utvikle snakkekort med tilhørende veileder på nordsamisk og lulesamisk og videreutvikle snakkekortene på nordsamisk, samt avholde fagdager i de tre språkområdene.

200 000

SKEIV VERDEN

Forebygging av vold - for LHBTQI+ personer med innvandrerbakgrunn

Gruppeworkshops og individuelle samtaler til LHBTQ-personer med innvandrerbakgrunn, med mål om å gi kunnskap om traumer, samt verktøy for selvivaretakelse personer i denne gruppen som er eller har vært utsatt for traumatiske hendelser, vold, utstøtelse eller undertrykking i nære relasjoner.

536 000

 

 

 

Driftstilskudd – Tiltak mot vold og overgrep 2021

 

 

Tilskuddsmottaker

Tilskudd 2021

KRISESENTERSEKRETARIATET

600 000

NOK. (Tidligere FMSO)

1 734 000

 

 

Tilskudd til videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

 

 

 

Tilskuddsmottaker   

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2021

SARPSBORG KOMMUNE

Et forsvarlig og opplevd godt krisesentertilbud til særlig risikoutsatte personer

Målet med prosjektet er at prosedyrer som medfører samhandling rundt voldsutsatte utarbeides, settes i drift og periodevis evalueres som en del av tjenesteapparatets internkontroll. Det skal samarbeides med brukere/-organisasjoner om hva skal til for at målgruppene skal kunne bruke et krisesentertilbud.

200 000

STIFTELSEN KRISESENTERET I VESTFOLD

Fra prosjekt til drift - Krisesentertilbud til "sårbare grupper"

Krisesenteret skal høsten 2021 starte et større implementerings- og opplæringsarbeid i den enkelte kommune, der Krisesenterets ansatte reiser ut til de ulike kommunene og ser på hvordan tilleggsavtalene skal gjennomføres, og hvordan kompetanse om vold, rus og psykiatri på tvers av krisesenter og kommune skal utveksles.

100 000

KRISESENTERET I MIDT-TROMS

Særlig utsatte grupper på krisesentrene - informasjonsarbeid

Tiltaket innebærer at krisesenteret reiser rundt til relevante tjenester i sine 7 samarbeidskommuner, og informerer om krisesentertilbudet og vold i nære relasjoner. Tiltakets mål er å gjøre tilbudet kjent og tilgjengelig for hjelpeapparatet og sårbare grupper i Midt-Troms.

 50 000

STIFTINGA KRISESENTERET I SOGN OG FJORDANE

Valdsutsette med alvorleg psykisk liding

Det skal gjennomføres et kompetanseløft i personalgruppa ved at de ansatte skal delta på ulike arenaer for kompetanseøkning som kurs og konferanser.

  50 000

MOSS KOMMUNE

Tilbud til sårbare grupper på krisesenteret i Moss

Krisesenteret i Moss skal implementere TryggEst i forslaget til fornyet handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseområdet. De vil koordinere eksisterende kompetanse og øke kompetansenivået innen relevante kommunalområder, undervise om vold og overgrep mot spesielt sårbare grupper i alle linjer, formalisere samarbeidsavtaler tverrsektorielt og tilrettelegge for relevante tiltak spesifikt rettet mot den enkelte.

100 000

STAVANGER KOMMUNE

Psykologhjelp til utsatt gruppe

Krisesenteret i Stavanger ønsker å ansette en psykolog i en prosjektstilling. Psykologen skal tilby samtalestøtte til krisesenterets brukere i perioden rett før utflytting og videre i reetableringsfasen. Psykologtilbudet er tiltenkt å gi støtte til brukere som kan ha nytte av dette tilbudet i etterkant av traumestabiliseringen.

660 000

RINGERIKE KOMMUNE

Opprettholde og videreutvikle krisesenter tilbudet til  voldsutsatte med problematikk knyttet til rus eller alvorlige psykiske lidelser.

Krisesenteret skal i 2021 ha ekstra personalmidler til å kunne følge opp de som til enhver tid bor i boenheten. De vil også gi informasjon om tilbudet til usatte grupper til hjelpeapparatet ved at ansatte reiser rundt og holder informasjonsmøter.

550 000

KARASJOK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOR

Sámi Heahteguovddáš Samisk Krisesenter - Utviklingsprosjekt Kárášjohka 2021

Det skal i løpet av 2021 utarbeides et plandokument for å etablere et regionalt, samisk krisesentertilbud, som også kan gi et nasjonalt tilbud, og virke som et ressurssenter for andre krisesentre på området samisk språk, kultur og historie og samiske samfunnsforhold og i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det skal ses på muligheter for å lage intensjonsavtaler for samarbeid mellom kommuner og institusjoner/organisasjoner i regionen i å utvikle et samisk krisesentertilbud.

810 000

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Krisesentertilbud - Ekstra sårbare grupper

Det skal prøves ut et tilbud der det settes av plasser i Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved nytt Helsehus i Østfold kommune. De som benytter seg av plassene, vil følges opp av ansatte ved Krisesenteret sammen med Helsehuset. Det anslås at mellom 5-10 personer vil benytte seg av tiltaket årlig.

650 000

 

Øremerkede tiltak 2021

 

 

 

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2021

Mental Helse Norge

Foreldresupport 24/7

Drift av døgnåpen telefontjeneste for vordende og og nybakte foreldre som trenger noen å snakke eller skrive med.

6 300 000

Incestsenteret i Vestfold

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbruk

Drift av telefontjeneste for utsatte.

4 310 000

Røde Kors Oslo - Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Driftstilskudd

Drift av Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere.

2 500 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Driftstilskudd

Mellom barken og veden. Lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

2 500 000

Oslo Røde Kors

Mentorfamilie-prosjektet

Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

2 000 000

Stiftelsen Oslo krisesenter

"Sammen" Bokollektiv

Drift av nettverk for nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll.

 700 000

Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn)

Driftstilskudd

Drift av Senter for voldsutsatte barn.

34 947 000

 

Tildelinger 2020

Drifts- og prosjekttilskudd 2020

Prosjekttilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2020

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2020

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

“Styrkepakker - for mestring og livskvalitet”

«Styrkepakke» til barn etter avhør på barnehus. Alderstilpasset 6-12 år og 12-16-år.

   350 000

KUN

Informasjonstiltak: Kjønns- og seksualitetsmangfold og vold i nære relasjoner

Informasjonsbrosjyre / veileder om vold i nære relasjoner og kjønns- og seksualitetsmangfold i trykket og elektronisk format.

   250 000

MENNESKER I FOKUS

«Bedre føre var»

7 informasjons- og dialogmøter med workshops på Østlandet. Forebygge familie- og oppdragervold.

   225 000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

«Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn!»

10 holdningsskapende dialogseminarer med fokus på vold mot kvinner og barn i innvandrermiljøer i Oslo, Akershus, Drammen, Østfold, Kristiansand, Trondheim, Bodø og Bergen.

   500 000

MIR-UNG

Beredskap mot vold og overgrep

3-5 dialogsamlinger for ungdom blir grunnlag for forumteaterspill. Unge får brobyggerfunksjon på turne med 2-5 dialogmøter. Tema er hvordan vold kan se ut og om handlingsalternativer.

   300 000

MULIGHETENES HUS

Sammen om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

E-læringskurs på helsekompetanse.no for organisasjonens ansatte/frivillige, om hvordan vold og seksuelle overgrep kan avdekkes og hva som må gjøres, for deretter å utarbeide retningslinjer.

   250 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Min kropp - mine grenser

6 dialogseminarer for innvandrere om vold mot kvinner og barn.

   200 000

NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER

#Sifra - kroppen er min!

1. Video om vold og seksuelle overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.
2. Kroppskort for psykisk utviklingshemmede, verktøy for å snakke om vold og overgrep for ansatte, og for at de utviklingshemmede kan gjøre seg bedre forstått og få kunnskap om grensesetting.
3. Konferanse i samarbeid med Redd Barna,  for hjelpeapparatet. 

  575 000

OHANA BARN OG UNGDOM

Hva vil folk si

Lage 3 videoer og holde 10 temakvelder om "Hva vil folk si", om  press og vold, herunder tvangsekteskap og andre former for negativ sosial kontroll. Fokus på overgrep som skjer innad i minoritetsfamilier, og som holdes skjult.

  400 000

Organisasjonen Voksne for barn

Oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser  – et kurs for polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst

Oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser – et kurs for polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst.

  500 000

PARA SAMFUNN

Forebyggings- og kompetansehevingsprosjektet “Mann. Jeg? -En teaterforestilling om vold og seksuelle overgrep mot menn

Teaterforestilling om vold og seksuelle overgrep mot menn spilles for  hjelpere innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren i utdanningsinstitusjoner og på arbeidsplasser.

  250 000

Redd Barna

Barn på flukts egne opplevelser og tanker om overgrep på mottak

Kvalitative intervjuer med cirka 25 barn og ungdom som har kommet som asylsøker til Norge, og som bor eller har bodd på asylmottak.

  450 000

Redd Barna

En lekende hverdag for barn på krisesenter med Redd Barnas frivillige.

14 grupper med frivillige har jevnlige aktiviteter med i overkant av 350 barn ved 12 krisesenter.

  805 000

Redd Barna

Sinnamann

Teaterstykket "Sinna mann", skoleforestillinger på Østlandet. Samtalepanel etter forestillingen. Forestillingene blir alderstilpasset.

  400 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer

 5 til 7 temakvelder pr 1,5-2 timer, om kjærestevold blant unge. Samarbeid med kommuner. Målgruppe foresatte.'

  200 000

STIFTELSEN AMATHEA

Dialogarbeid i minoritetsmiljøer

10 holdningsskapende dialogseminarer med ulike innvandrergrupper og miljøer i Oslo, Akershus, Drammen, Østfold, Kristiansand, Trondheim, Bodø og Bergen. 6 dialogsamlinger og et bortreiseseminar på hytte i Vasser for menn tilknyttet Mannshuset (Neven) i samarbeid med PMV.

  350 000

STIFTELSEN CRUX

Økt kompetanse på vold og overgrep for ansatte

Kompetanseheving og deretter fagdag for ansatte og samarbeidspartnere.

    85 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner på PMV

Kursrekke om vold i nære relasjoner, samt en dialoggruppe for kvinner med somalisk bakgrunn om vold og kriminalitet blant ungdom.

  350 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Kompetansehevende tiltak om kjønn, seksualitet, vold og overgrep mot mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. For ansatte i kommunale tjenester.  Kurset er et ledd i den voldsforebyggende satsingen VIP (Viktig Interessant Person).

  390 000

STIFTELSEN TRYGGERE

Bryt voldsarven - Lofoten og Vesterålen

2 kurs "Bryt voldsarven - foreldreforberedelser mot vold" for foreldre i Lofoten og Vesterålen. Målsettingen med kurset er å bryte den sosiale arven.

    70 000

UTSATTMANN

Tiltak mot vold og overgrep

Fagdager/ foredrag for funksjoner i undervisning og hjelpeapparat, samiske skoler m.m.D6

  300 000

Driftstilskudd - Tiltak mot vold og overgrep

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

 

Tilskudd 2020

KRISESENTERSEKRETARIATET

Driftstilskudd

 

  280 000

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

Driftstilskudd

 

  100 000

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Driftstilskudd

 

1 475 000

Tilskudd til videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2020

Indre Østfold kommune (fra 1.1.2020)

 

Kartlegging av behovene til voldsutsatte med rusproblematikk, og å gi dem et godt krisesentertilbud. Prøveprosjekt i samarbeid med Helsehuset, hvor det settes av plasser på Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD).

  350 000

KRISESENTERET I MIDT-TROMS

 

Tilrettelegge krisesentertilbudet til minoritetsspråklige og til syns- og hørselshemmede gjennom tre tiltak:
1) oversettelse og trykking av krisesenterets brosjyre på flere språk (samisk, arabisk, thai, polsk og engelsk),
2) universell utforming av krisesenterets nettside, samt innføring av "nødknapp"
3) brannvarsling for syns- og hørselshemmede.

    55 000

Ringerike kommune

 

Det skal leies en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, for å tilby krisesentertilbud for voldsutsatte med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. Prøveperiode på to år.

  350 000

STIFTELSEN KRISESENTERET I VESTFOLD

 

Videreføring av utviklingsprosjekt om individuelt tilpasset krisesentertilbud:

1) ferdigstille samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune
2) Opprette akutt-krisesentertilbud i alle samarbeidskommunene
3) Kompetanseheving om vold i nære relasjoner og å gi veiledning og bistand i sikkerhetsavklaringer
4) Avklare rutiner opp mot utsatte grupper for Krisesenteret i Vestfold
5) Kartlegge mulighet for utstrakt veiledning og sikkerhetsvurderinger fra Krisesenteret i Vestfold til samarbeidskommuner og utsatte grupper.
6) Informasjon til eventuelle brukere.

  350 000

Trondheim kommune

 

Tilpassing av tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelse:
- Fysisk tilpasning
- Etablere samarbeid med brukerorganisasjoner
- Kompetanseheving om funksjonsnedsettelse
- Spørreundersøkelse og samtaler med målgruppen
- Informasjon til målgruppen

  700 000

Øremerkede tilskudd - Tiltak mot vold og overgrep

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd 2020

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbruk

Driftstilskudd

 

4 310 000

Røde Kors Oslo - Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Driftstilskudd

Drift av Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere.

2 289 674

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Driftstilskudd

Mellom barken og veden. Lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningebakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

2 475 000

Oslo Røde Kors

Mentorfamilieprosjektet

Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

  950 000

Stiftelsen Oslo krisesenter

Mentornettverket "Sammen"

Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

  700 000

Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn)

Driftstilskudd

 

31 925 000

Tildelinger 2019

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 2019

Prosjekttilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2019

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

Innhold

Tilskudd

AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Ikke slå barn, vær så snill! Kampanje mot oppdragervold 

Holdningsendringskampanje mot oppdragervold  

      350 000

Bodø kommune

Arbeidsbok for barn

Arbeidsbok, samtaleoppfølging med barn på krisesenter. Supplement til filmen "Det trygge huset". 

      400 000

 

Indre Østfold krisesenter

Deling av "Boka mi"

Redusert salgspris på arbeidsbok for beboere

    200 000

KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Dobbel sårbarhet – trygge rom. Oppfølging og videreutvikling. Bidrag til å skape trygge rom i de tre språkområdene innen samisk kirkeliv.

Kurs for prester i nordsamisk område, tiltak for kirkelige ansatte og frivillige medarbeider i lulesamisk område og samlinger i sørsamisk område.

      275 000

KUN 

Vold mot eldre - en seminarrekke i Trøndelag

10 seminarer om vold mot eldre for 20 lokallag i pensjonistforbundet, 10 eldreråd og representanter for den enkelte kommunes helse- og omsorgstjenester. 

      250 000

LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLEOVERGREP

"Samarbeidsprosjekt Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd, turné 2019 "

Norgesturné (sør for Trondheim) med forestillingen “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”

      150 000

LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

"4 dialogmøter mellom fagpersoner og voksne innvandrere om hvordan vold påvirker barn, tegn på seksuelt misbruk, forebygging og hjelpeinstanser. "

      100 000

MENNESKER I FOKUS

 «Bedre føre var" 

Informasjons- og dialogmøter i kommuner/bydeler i Oslo, Akershus og Buskerud. Forebygging av familievold, herunder oppdragervold. 

      200 000

Organisasjonen Voksne for barn

"Oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser – et kurs for polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst "

Oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser – et kurs for polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst. Holdes på morsmål.

      422 000

PARA SAMFUNN

"Forebyggingsprosjektet Mann. Jeg? -en teaterforestilling om vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn."

30 teaterforestillinger med påfølgende refleksjon, om vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Gratis for utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser med nåværende og fremtidige hjelpere i Oslo, Akershus, Østfold, Vestold, Buskerud og Telemark. 

      350 000

Redd Barna

Aktiviteter for barn på krisesenter.

Aktiviteter for barn som bor på eller nettopp har flyttet ut fra krisesenter. Tilbudet vil finnes på minimum 12 krisesentre. 

      500 000

Redd Barna

Nasjonal konferanse om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

"Nasjonal konferanse over 2 dager for instanser som jobber med barn og ungdomom, om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge. "

      180 000

Redd Barna

Sinna Mann - teaterforestilling 

30 "Sinna Mann" forestillinger med samtaler fra scenekanten på ulike barneskoler i Østlandsområdet og Sørlandet. Samarbeid med politi , barnevern, helsesøstre, uteseksjonen m.m.

      250 000

Redd Barna

Trygg på trening 

Gi trenere økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn. E-læringskurs. 

      350 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Fagutviklingsprosjektet: "Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem"

Utvikle en veiledningsmodell til fosterforeldre i sensitiv omsorg for voldsutsatte barn, kombinert med at fosterbarnet får et gruppetilbud hos ATV. Fosterforeldrene vil bli tilknyttet en voksengruppe. Videreføring fra 2017. Sluttføres i 2020.

   1 500 000

STIFTELSEN AMATHEA

Dialogarbeid i minoritetsmiljøer

Dialogseminarer for sårbare og utsatte innvandrere med sammensatte psykososiale utfordringer i Oslo, Akershus, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Forekomst, årsaker og konsekvenser av vold i nære relasjoner, og hvor man kan søke hjelp som offer eller utøver. Samarbeid med aktuelle kommuner.

      400 000

STIFTELSEN CRUX

Søker støtte til to ulike tiltak: 1)Øke kompetanse på vold og overgrep for ansatte 2)Prøve ut gruppetilbud til ungdom med voldsdom  

Øke kompetanse om vold og overgrep for 6 ansatte, deretter for ca 30 samarbeidspartnere. Prøve ut gruppetilbud til 7 ungdommer med voldsdom. Samarbeid med ATV.

      167 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM

Bror

Undervisning i 1-2 grupper pr. 12 minoritetsmaenn om vold og hvordan forebygge. Målgruppen er influencere og menn som vil videreføre tiltaket ved å holde egne kurs, samt noen som ønsker kurs for egen del.

      450 000

UNICEF-KOMITEEN I NORGE

Emilie-prosjektet

Ferdigstillelse av dokumentarfilm og start av visinger. Om "Emilie", som ble seksuelt misbrukt som barn. Målgruppe unge (14-19 år), lærere, ledere utdanninger m.m. 

      400 000

UTSATTMANN

Tiltak mot vold og overgrep - prosjekttilskudd 2019

Fagdager/foredrag med personlige historier for funksjoner innen undervisning og hjelpeapparat. Oversette netttside og flyers til sørsamisk og lulesamisk.

      250 000

       

Driftstilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2019

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

 

Tilskudd

STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP (FMSO)

Driftstilskudd

 

   1 432 000

KRISESENTERSEKRETARIATET

Driftstilskudd

 

      274 000

       

Øremerkede tilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2019

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

 

Tilskudd

LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST OG SEKSUELT MISBRUKTE

Driftstilskudd

 

   4 165 000

RØDE KORS-TELEFONEN

Driftstilskudd

 

   2 600 000

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)

Driftstilskudd

 

   2 400 000

 

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 2019

 

Tilskudds-mottaker

Navn på tiltaket

 

Tilskudd

STINE SOFIES STIFTELSE

Driftstilskudd

 

31 090 000

Tildelinger 2018

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 2018
Prosjekttilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2018
Tilskudds-mottaker Navn på tiltaket Innhold Tilskudd
AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY Stop oppdragervold - Tiltak som skal øke grunnleggende kunnskap om skadevirkningene av
oppdragervold i innvandrermiljøene.  Videreføring av #Stoppoppgragervold 
Debatt og dialog om oppdragervold på sosiale medier. Fokus på oppdragervold.      350 000
FORANDRINGS-FABRIKKEN STIFTELSE Klokhet mot vold, fagdager for studenter. Fagfolk og unge (16 år og opp) formidler kunnskap om vold og overgrep. Fagdager for oppvekstutdanninger i 8 byer, med utgangspunkt i "Klokhet mot vold", som er en oppsummering av råd fra 200 - 250 unge om forebygging og hjelpebehov.      450 000
FORANDRINGS-FABRIKKEN STIFTELSE Sammen lokalt - mot vold og overgrep. Kunnskap fra unge bidrar i storbyenes strategi og rutiner mot vold og seksuelle overgrep. Arbeid på tvers, med barn og unge som samarbeidspartnere.  Strategier på tvers av alle oppveksttjenestene på bakgrunn av råd fra unge som har opplevd og bearbeidet erfaringer om vold og overgrep. Samarbeid med Oppvekstledelsen (barnehage, skole, barnevern og psykisk helse) i de 8 storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Tromsø. KS inviteres med i arbeidet.      290 000
FRIVILLIG GULSET Bry deg 2018 Forestillinger med "Tonna Brix" (Hakan Pandul /Kenneth Holth) med foredraget "Vendepunkt" og 3 oppfølgingsseminar i samarbeid med bl.a. "Redde små", Øyvind Aschjem. Målgruppe elever i 7. -10. trinn, lærere, foreldre og fritidsleder.      175 000
GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP Aktivitet og mestring Positive opplevelser for voldsutsatte barn og ungdom på krisesenteret.        60 000
INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS Med kroppen som veiviser Fagutvikling og implementering av bruk av sanserom i stabiliseringsarbeid for voldsutsatte. Skriftliggjøres og lages hefte.      450 000
KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Migrantmiljøers bevissthet om seksuelle overgrep  Kartlegge kunnskap og bevissthet om vold og overgrep i nære relasjoner i kristne migrantmiljøer og etablere kontakt. På sikt å sette i gang et større prosjekt for å gjøre vold og overgrep mindre tabubelagt i migrantmiljøer.      150 000
KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Det har skjedd mitt barn Hjelp/støtte til medlemmer i samiske storfamilier der overgrep mot barn har skjedd.       300 000
LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLEOVERGREP Hele meg, utstilling og foredrag Utstilling på Litteraturhuset i Trondheim 12. - 25. nov. Foredrag på verdensdagen mot seksuelle overgrep 19. nov. Mål å vise reparasjonskraften som bor i hvert menneske ved å utfordre offerperspektivet, vise veien fram til å bli hel igjen, og hvor viktig det er å få riktig hjelp, behandling, og bli sett og trodd.        55 000
LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLE OVERGREP Samarbeidsprosjekt Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd, turné 2018 Norgesturné for forestillingen “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd” (45 min) i samarbeid med LMSO. Dokumentarteater om livet etter seksuelle overgrep. Ettersnakk med fagfolk og kunstnere.      250 000
LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLE OVERGREP  “Friksjon og Følelser”. 5 tegnefilmer for barn i 12 års alderen, og en veileder for lærere. Temaet er kropp, seksualitet, grenser, nettvett og norsk lovverk. 487 355
MENNESKER I FOKUS «Bedre føre var»  7 informasjons- og dialogmøter i ulike kommuner/bydeler i Oslo, Akershus og Buskerud. Fokus på oppdragervold hos innvandrere.      225 000
Norges Handikapforbunds Ungdom "Kan jeg si nei?" Landsdekkende selvhjelpskurs over 4 helger for funksjonshemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Skolering av tillitsvalgte.       300 000
PARA SAMFUNN Forebyggingsprosjektet "Mann. Jeg?"
-en teaterforestilling om vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn.
Forestillingen spilles gratis for utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser med nåværende og fremtidige hjelpere, som helsetjeneste, skoler og barnehager. Forestillingen er basert på samtaler med utsatte.
     250 000
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg "Trygge kirker" Webinar for ledere i pinsebevegelsen. Alle ledere på ethvert nivå skal vite hva de skal gjøre og hvem som skal gjøre hva ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Gjelder de 160 kirkene som har barne og ungdomsarbeid i pinsebevegelsen i dag.       210 000
Redd Barna La barna leke!  Frivillige fra Redd Barna arrangerer aktiviteter for barn på 9 krisesentre: Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Ålesund, Bergen, Arendal, Drammen og Romerike.         84 000
Redd Barna Sinna mann - forestillinger og evaluering Sinna Mann teateroppsetninger på skoler på Østlandet. Barnehuset i Oslo bidrar til panelsamtale etter forestillingene.      300 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Maskulinitet, vold og kjønn i russetiden. Forebygging av festrelatert vold blant avgangselever ved videregående skoler på Oslos vestkant. Workshops over to skoletimer.       225 000
Sarpsborg kommune SKBarn 2018 Aktiviteter for barn på krisesenteret og deres omsorgspersoner.       100 000
STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD Prosjektet: Voldspregede barn i fosterhjem Utvikle metoder for bedre oppfølging av barn som er plassert i fosterhjem grunnet oppvekst med vold: veiledningsmodell for fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får et terapitilbud hos ATV Stavanger. Mål å oppnå bedre framtidsprognose og redusere antall brudd mellom barn og fosterforeldre. Sluttevalueres. Prosjektet er planlagt over 3 år, og avsluttes i 2020.      651 500
STIFTELSEN AMATHEA Dialogarbeid i minoritetsmiljøer 10 dialogseminarer om vold i nære relasjoner, målgruppe nyankomne innvandrere og flyktninger fra Afrika, Asia og Midtøsten. Samarbeid med b.a. trossamfunn (kirker og moskeer), frivillige organisasjoner, introduksjonsprogram i kommuner, og innvandrerorganisasjoner og foreninger.      400 000
STIFTELSEN AMATHEA Tiltak 3 : Kompetanseheving Faglig utvikling gjennom videreutdanning i «Vold i nære relasjoner» ved UiT.        15 000
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Bror. Fase 1. Utvikle «Bror» for minoritetsmenn, etter modell av Søster til søster. Mål å spre informasjon og gode holdninger, og å svekke reaksjonære og konservative krefters innflytelse, da dette blir et engasjement som ikke kun fremmes av kvinner.  Kvinner som kjemper for sine rettigheter i Norge og i andre land vil få en støtte som lenge har vært fraværende. Bror kan bryte grenser med tanke på hva som er kvinnetema og hva som er mannstema innenfor tematikken vold og overgrep.      286 500
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Pilotprosjekt: Oppstart av et forebyggende arbeid rettet mot vold i nærerelasjoner på mannshuset Neven Etablere en mannsgruppe (15-20 personer) om vold i nære relasjoiner på mannshuset Neven (PMVs aktivitetshus for menn). Det vil i oppstarten være rettet mot somaliske menn med lang botid og lite utdanning. På bakgrunn av dette arrangere 3 informasjonsmøter med foredragsholdesre som Alternativ til Vold, Politi, Psykolog, NKVTS mm.         85 000
STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE (Kalfarhuset Oppfølgingssenter) Økt kompetanse på vold og overgrep Fagdag om vold og overgrep i et barne- og familieperspektiv for ca. 30 samarbeidspartnere. Deltakelse på eksterne kurs for 2-3 ansatte (kompetanseutvikling).        55 000
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Les for meg - snakk med meg! Nettverkssamling Tre nettverkssamlinger om vold i nære relasjoner, seksualitet og seksuelle overgrep.       250 000
STIFTELSEN OSLO KRISESENTER Bokollektivets erfaringer - en oppdatering av rapporten "Første dag var jeg redd - men glad også" Oppdatering av rapporten "Første dag var jeg redd - men glad også", en rapport om Bokollektivets erfaringer. Skal omhandle erfaringer om unge etter utflytting av botilbudet.      210 983
UNICEF-KOMITEEN I NORGE “Scener fra oppvekst” (dokumentarfilm 75 minutter) Scener fra oppvekst” (dokumentarfilm 75 minutter). et intimt innblikk i hvordan seksuelle overgrep i barndommen forfølger Emilie (18) videre inn i voksenlivet når hun skal finne seg selv som ung kvinne, datter, søster og samfunnsborger. Klarer hun å leve livet sitt slik hun har drømt om og kan hun noen gang bli helt fri? Benyttes i undervisning i høyere utdanninger.      300 000
UTSATTMANN Tiltak mot vold og overgrep - prosjekttilskudd Utvikle undervisningsopplegg for ansatte i kriminalomsorgen, gjennomføre temakvelder for innsatte menn og oversette nettsiden til samisk.      300 000
       
Driftstilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2018
Tilskudds-mottaker Navn på tiltaket   Tilskudd
STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP (FMSO) Driftstilskudd      1 410 462
KRISESENTERSEKRETARIATET Driftstilskudd        269 000
       
Øremerkede tilskudd - Tiltak mot vold og overgrep 2018
Tilskudds-mottaker Navn på tiltaket   Tilskudd
LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST OG SEKSUELT MISBRUKTE Driftstilskudd      4 100 000
RØDE KORS-TELEFONEN Driftstilskudd      2 529 150
SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF) Driftstilskudd      2 470 850
       
Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 2018  
Tilskudds-mottaker Navn på tiltaket   Tilskudd
STINE SOFIES STIFTELSE Driftstilskudd    30 634 000

Tildelinger 2017

Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 2017

Driftstilskudd

     
Tilskuddsmottaker  Navn på tiltak  Tilskudd  
KRISESENTERSEKRETARIATET Driftstilskudd  

 263 000

 
INCESTSENTERET I VESTFOLD, Incesttelefonen Driftstilskudd 4 040 321  
STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP - FMSO Driftstilskudd 1 343 073  
SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIS) Særlige tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslemleste og alvorlige begrensninger av unges frihet 2 475 000  
RØDE KORS TELEFONEN OM KJØNNSLEMLESTELSE OG TVANGSEKTESKAP Særlige tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslemleste og alvorlige begrensninger av unges frihet 2 600 000  
       

 Aktivitetstilskudd

     
Tilskuddsmottaker Navn på tiltak Kort om tiltaket Tilskudd
AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY Stop oppdragervold - Tiltak som skal øke grunnleggende kunnskap om skadevirkningene av oppdragervold i innvandrermiljøene Kampanje med debatt og dialog om oppdragervold fra plattform på sosiale media. Dialogseminarer, bl.a. i religiøse institusjoner m.m. 400 000
Bodø kommune Videreføring av filmprosjektet "Det trygge huset" . Undervisning og kunnskapsformidling på fagdager, konferanser o.a. 50 000
FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE Klokhet mot vold. Bok og korte filmer til studenter og fagfolk som jobber med barn. Lærebok / inspirasjonsbok for fagfolk og utdanningsinstitusjoner, basert på erfaringer og råd fra barn og unge, supplert med tre korte filmer. 500 000
GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP Aktivitet og mestring Aktiviteter for barn på krisesenter. 116 000
HAMAR KOMMUNE Barneaktiviteter Aktiviteter for barn på krisesenter. 192 250
KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Etablering av tilbud mot vold og seksuelle overgrep på nye steder i Norge Etablere minst fem nye samtalegrupper for overgrepsutsatte på forskjellige steder i landet. Opplæring og rådgiving for lokale medarbeidere. 300 000
KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Dobbel sårbarhet - seksuelle overgrep i minoritetsmiljøer Utvikling av materiell om vold og seksuelle overgrep på norsk tegnspråk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk for målgruppen samer og hørselshemmede: Ressursperm/materiell/nettside/app, beredskapsplaner, undervisningsmateriell for ungdom om seksualitet og grensesetting m.m. Tilpasset den kulturelle konteksten. 550 000
KUN  Mishandlingsbestemmelsen i praksis: En veileder for førstelinjetjenesten Lage en tverretatlig veileder om mishandlingsbestemmelsen for førstelinjetjenesten som kan komme i kontakt med voldsutsatte innvandrere. 150 000
LINLIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK Vold og overgrep mot de små 4 dialogmøter mellom fagpersoner og voksne innvandrere. Skape bevissthet og spre kunnskap om vold og overgrep mot barn til ca 100 personer gjennom informasjonsformidling og workshop.  125 000
MENNESKER I FOKUS «Bedre føre var» – forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med et særlig vekt på forebygging av oppdragervold hos innvandrere med ulik etnisk bakgrunn, gjennom informasjon, kunnskapsbygging og holdningsskapende dialog». Forebygge oppdragervold, annen vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner hos innvandrere med ulik etnisk bakgrunn gjennom informasjon, kunnskapsbygging og holdningsskapende dialog.

Utvikling av konseptet for informasjons- og dialogmøter, med særlig vekt på foreldrerolle og religiøst betingede holdninger. Gjennomføre 7 informasjons- og dialogmøter på nye kommuner og bydeler hvor det ikke er avholdt slike møter tidligere i Oslo, Akershus og Buskerud. Møtene skal avholdes i samarbeid med de lokale forebyggende tjenestene som barnevern, NAV og forebyggende avdelinger hos politiet. 
200 000
Organisasjonen Voksne for barn Oppdragelse uten fysiske og psykiske avstraffelser 
– et kurs for polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst  
Utvikle og holde kurs for ca 150 polske-, litauiske- og russisktalende foreldre og foresatte om oppdragelse og oppvekst. 335 000
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg "Ingen er så trygg i fare" - om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Kurs om vold og seksuelle overgrep i samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge, for bevegelsens 1875 ledere i løpet av 2017-2019. Utforming av rutinehåndbok. Innfører krav om politiattest for personer som arbeider med barn. 140 000
Redd Barna Aktivisering av barn på krisesenter Aktiviteter, relasjons- og nettverksbygging for barn på krisesenter. Støtte etter utflytting, for å lette overgangen fra krisesenteret til egen bolig. Opplærings- og inspirasjonsseminar for frivillige. Ekstern evaluering av besøkstjenesten.  600 000
Redd Barna Trygg på trening - forebygging og avdekking av vold og overgrep også i fritidssektoren.  Ferdigstille og holde 20 kurs om seksuelle overgrep for trenere, instruktører og frivillige innenfor idrettssektoren i 2017. Samarbeid med Norges Idrettsforbund.  200 000
Redd Barna Hva gjør du? Kommunalt ansatte i møte med barn og ungdom som har problematisk eller skadelig seksuell atferd.En fokusgruppestudie om hvordan kommunalt ansatte håndterer mistanke om at et barn eller ungdom har problematisk eller skadelig seksuell atferd. Hvordan håndterer kommunalt ansatte en mistanke om at et barn eller en ungdom har problematisk eller skadelig seksuell atferd? Erfaringer og utfordringer. Hvordan styrke arbeidet? 550 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold Kurs på 1,5-2t. for ikke-vestlige minoritetsforelde, "Ungdom, vold og forelskelse", om kjærestevold blant ungdom og voldens konsekvenser. Skal hjelpe foreldrene til å gjennomføre foreldre-barn samtaler om vold, forelskelse og seksuell grensesetting.  365 000
Sarpsborg kommune SKBarn Aktiviteter for barn på krisesenter. 99 500
Sarpsborg kommune Fagdag(er)/kompetanseheving på krisesenteret Fagdag(er)/kompetanseheving på krisesenteret 124 806
STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD Voldspregede barn i fosterhjem Veiledning og behandling for ca 90 fosterbarn 5-15 år som har vært utsatt for/vitne til vold i familien og deres fosterforeldre hos ATV Stavanger. Planlagt over 3 år f.o.m. 2017: år 1 metodeutvikling og rekruttering, år 2 utprøving og utarbeidelse av metodemanual, år 3 implementering og spredning av metodikk.  1 000 000
STIFTELSEN AMATHEA Mobilisering i etniske minoritetsmiljøer – styrke autonomi og selvråderett og forebygge oppdragervold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.  Kurs for gravide som er i risikogruppe for vold og overgrep. Gir bl.a info. om lover, parforhold, vold, krisesenter, barnevern, politi og andre hjelpeinstanser. 195 000
STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD Mestring, kunnskap og lek  Aktiviteter for barn på krisesenter. 192 250
STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE (Kalfarhuset) Økt kompetanse på vold og overgrep  Kompetanseheving for 6 ansatte ved deltakelse på Nordisk konferanse om vold og behandling, kurs om barn som har levd med vold i familien (ATV), samt gjennomføring av fangsamling om vold og traumer for ca. 30 samarbeidspartnere. Kompetansen vil bli benyttet i arbeidet med voksne og barn med volds-/sinneproblematikk.  52 800
UTSATTMANN Tiltak mot vold og overgrep - prosjekttilskudd Fagdager for ansatte i hjelpeapparatene (hele landet), temadager for studenter som vil møte utsatte, oppgradering av nettside, klipping og redigering av filmmateriale fra NRK (etter kampanjen i 2016).
500 000
Røde Kors Oslo Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Landsdekkende telefon for utsatte. Støtten gjelder også hjelp og støtte før og under opphold i botilbudene og oppfølging etter opphold. I tillegg skal organisasjonen gi hjelp og støtte til utsatte som kan få eller ønsker å motta tilbud om opphold i botilbudene. 2 600 000
SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF) Mellom barken og veden Help og støtte før og under opphold i botilbudene og oppfølging etter opphold. I tillegg skal organisasjonen gi hjelp og støtte til utsatte som kan få eller ønsker å motta tilbud om opphold i botilbudene. 2 475 000