Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming i 2019.

ABLOOM: Kr 150 000

Mini Abloom Stovner 2019

I 2018 utvidet vi konseptet med Mini Abloom fra Tøyen til Stovner/Rommen. Temaet vårt (Mini Abloom) for 2019 er “Rett til deltakelse i organisert idrett”. Dette er fundamentale deler av konseptet Universell Utforming. Derfor vil alt vi foretar oss i dette prosjektet ha et særskilt fokus på tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede. Årets tema er en naturlig oppfølging der vi går dypere inn i de praktiske konsekvensene konseptet Universell Utforming får.

DNT DRAMMEN OG OMEGN: Kr. 100 000

Kompetanseheving på området universell utforming i Den Norske Turistforening

Kompetanseheving blant frivillige og ansatte i DNT på området universell utforming, samt kartlegge hytter som har behov for tilrettelegging. Kartlegge behovet i nettportalen ut.no for å gjøre den universelt utformet.

Elverum kommune: Kr. 150 000

Sluttføre påbegynt kartlegging universell utforming av kommunale bygg

Elverum kommune har startet opp med å kartlegge kommunale bygg i forbindelse med universell utforming i 2018. Dette for å ha en oversikt over eksisterende kommunale bygningsmassen samt for å vurdere utbedringsbehovet. Hva som må gjøres for å ivareta universell utforming av kommunale bygg.

Funka Nu: Kr. 280 000

Universell utforming av chatbots

Prosjektet undersøker ulike chatbots for å øke kunnskapen om hvordan disse fungerer for personer med funksjonsnedsettelse og hvordan de kan gjøres tilgjengelige for alle. Tiltaket bidrar til økt kunnskap og informasjonsspredning om universell utforming til næringslivet, banker og leverandører av chatbots.

Funka Nu: Kr. 330 000

Hvordan ivareta universell utforming i innbyggernes reise gjennom smarte byer?

Prosjektet vil basere seg på G3icts internasjonalt utprøvde verktøy «Smart Cities for all». Tilnærmingen vil bygge på prinsipper for tjenestedesign og brukerreiser for å kartlegge bruksmønstre i smarte byer for alle brukergrupper. Målet med prosjektet er å teste ut en metodikk for hvordan kommuner i Norge kan sikre at fremtidige smarte byer ivaretar universell utforming.

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO: Kr. 150 000

En universelt utformet grunnskole i 2030 – Hvordan når vi målet?

Vi ønsker å gjennomføre en konferanse for å stake ut den videre kursen for oppfølging av veikart for universell utforming av grunnskolen innen 2030.

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO: Kr. 50 000

Utfordringer i kollektivtransporten i Norge: Har utlandet løsningene?

Hovedproblemer på kollektivtransportområdet:

  • Hvordan man skal komme på og av transportmiddelet.
  • Hvordan man får riktig informasjon før og under reisen.
  • Veifinning, det vil si å finne frem til riktig transportmiddel.
  • De ulike assistanseordningene og sammenhengen mellom disse.

Løsningene som benyttes i Norge er ikke gode nok.

FYLKESMANNEN I TELEMARK: Kr. 150 000

Turveger med universell utforming i Telemark

Stimulere kommunene, andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i Telemark til å planlegge, bygge , drifte og bruke tettstednære turveger med universell utforming. Oppfølging av prosjektet "Sentrumsnære turveger med universell utforming" i Telemark 2012-15 og senere satsing på denne delen av friluftsliv for alle.

LARVIK KOMMUNE: Kr. 80 000

Kompetansehevende tiltak i universell utforming

Larvik kommune har flere ulike tiltak innenfor Universell utforming. Utfordringen er å skape en overordnet og helhetlig strategi og implementering. Vi ser at kommuner som har lykkes med Universell utforming har gjort en god jobb med forankringen, både administrativt og politisk. Det er dette vi nå ønsker å få til.

LYSKULTUR: Kr. 650 000

Prosjektskisse for søknad om midler til utarbeidelse av E-lærlingskurs med fokus på belysning og universell utforming for elektro-lærlinger og prosjekterende innen belysning.

Lyskultur vil utvikle et E-læringskurs som skal bidra til økt forståelse og kompetanse innen belysning og universell utforming på en enkel og lettfattelig måte. E-læringskurset vil gi opplæring og bevisstgjøre hvor avgjørende god belysning er for alle. Gjennom E-læringskurs vil man se muligheten av hvordan lys og belysning kan løse viktige oppgaver uten å diskriminere noen. E-læringskurs er spesielt egnet fordi det når ut til hele landet både privat- og offentlig sektor.

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: KR. 320 000

Universelt utformet video i praksis, en veileder for undervisningssektoren i produksjon av universelt utformet video

Video har i mange år blitt brukt aktivt i undervisningen, men må nå tilpasses kravene om universell utforming av IKT i undervisningssektoren. For lærestedene er det utfordrende å møte disse nye kravene. Problemet ligger ikke i å akseptere eller forstå kravene, men i hvordan utfordringene rent praktisk kan løses. Dette prosjektet tar sikte på å gi lærestedene det de trenger for å finne gode og konkrete løsninger for produksjon av universelt utformet video

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: KR. 360 000

Canvas: Universell utforming av rammeverk og innhold

Nye krav til universell utforming skal sikre at nedsatt funksjonsevne ikke er en hindring for studier og aktiv deltakelse i læringsmiljøet. Den mest brukte læreplattformen i høyere utdanning er Canvas, og i dette prosjektet skal det forskes på hvor tilgjengelig løsningen er: både rammeverket og innhold (kurs). Hvilke tekniske og/eller pedagogiske utfordringer finnes i Canvas, og hva kan gjøres for å videreutvikle det digitale læringsmiljøet for å bli best mulig for flest mulig?

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: KR. 510 000

Team FYSS, Funksjonshemmede: Yrkesaktive og Studenter, moderne Samhandlingsverktøy

Programvare for samhandling medvirker til at funksjonshemmede ikke mestrer studier og arbeid. I FYSS-prosjektet skal vi etablere et brukernettverk som benytter slike verktøy for å kartlegge utfordringer og videreformidle disse til de som lager løsningene. Tilbakemeldingene kan få programvaren som brukes i studier og arbeid universelt utformet. Nettverket skal videreføres etter prosjektet som en ressurs for funksjonshemmede, og for å forbedre kunnskap om uu hos de som utvikler programvare.

NORSK REGNESENTRAL: Kr. 700 000

Moderne referansenettsted for testing og opplæring av universell utforming på web

I dette prosjektet ønsker vi å utarbeide et referansenettsted i to versjoner; en tilgjengelig og en utilgjengelig. Nettsidene skal brukes til å gi opplæring i verktøy for å teste tilgjengelighet, validere automatiske sjekkere, gi opplæring i tekniske aspekter, skape empati for universell utforming og ulike funksjonsnedsettelser, og være målestokk i brukertester. Løsningen lages som åpen kildekode og med målsetning om å bli det nye internasjonale referansepunktet for universell utforming på web.

NORSK REGNESENTRAL: Kr. 850 000

Forbedret måling av brukeropplevelser med monitorering av hjerneaktivitet

I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle og evaluere en forbedret måling av brukeropplevelser. Dette gjøres mer nøyaktig og presist ved å måle hjerneaktivitet mens en bruker beveger seg rundt, utfører oppgaver og gjør interaksjoner. Metoden gjøres i sanntid med et ikke-invasiv “pannebånd”, slik at man fanger opp konsentrasjon, stress, engasjement etc. En slik metode vil gi unike innsikter i forhold til hvor universelt utformet fysiske miljøer og installasjoner er.

NORSKE KONSERTARRANGØRER: Kr. 700 000

Tilgjengelighetsmerket: Det søkes om støtte til implementering av en nyskaping i form av et merke med tilhørende kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming/tilgjengelighet hos kulturarrangører.

Tilgjengelighetsmerket er en videreføring av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge (TKN). Med erfaringene fra TKN har vi nå lansert og etablert Tilgjengelighetsmerket. Kulturarrangører som ønsker å motta Tilgjengelighetsmerket må gjennomføre en opplæring i universell utforming/tilgjengelighet og lage en handlingsplan for de tiltak de må gjennomføre i forhold til kriteriene for merket. God informasjon om tilgjengeligheten på hjemmesiden er sjekkpunktet for å motta Tilgjengelighetsmerket.

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET (TIDL. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS): Kr. 300 000

Strategisk kommunal planlegging for universell utforming.

Prosjektet handler om status for strategisk planlegging for universell utforming (uu), hva finnes av uu-strategier i dag i ulike overordnede planer, kunnskapsstatus om uu strategier blant planleggere, politikere og kommunale råd, utvikling av metodikk for evaluering av plankvalitet for universell utforming (plankvalitet og planinnhold). Resultatet er en rapport med anbefalinger og eksempler.

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET (TIDL. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS): Kr. 400 000

Universell utforming i kunstformidlingen: kartlegging og utprøving av sammenhengen mellom kunstfaglig innhold, teknologi og bruker i offentlige rom

Vi vil tilgjengeliggjøre utvalgte deler av OsloMets kunstsamling for alle, spesielt med tanke på studenter, ansatte og andre besøkende med redusert syn. Vi ønsker å kartlegge og undersøke behovet for tilrettelegging, også for andre grupper med funksjonsmessige utfordringer. Gjennom studentenes arbeid vil de bli bevisstgjort viktigheten av de forskjellige aspektene av universell utforming i kunstformidlingen. Det er også viktig å undersøke hvilken teknologi som kan fungere i offentlig rom

SANDEN MEDIA AS: Kr. 325 000

På innsiden - universell utforming i praksis

Målsettingen for dette prosjektet er å lage en film som setter fokus på hvordan det faktisk jobbes med universell utforming i kommunene. Vi ønsker å vise frem arbeidet Kristiansand kommune på en ærlig og usminket måte fordi vi tror at det kan være til inspirasjon for andre og at det kan sette i gang diskusjoner og prosesser. Over en periode på 6 måneder vil vi få tilgang til hvordan med på innsiden av etatene arbeider med møter, plan og iverksettelse av mange ulike prosjekter.

SINTEF AS: Kr 300 000

Skolen som møteplass for "alle"

Flere undersøkelser bekrefter at behov for møteplasser og arenaer i lokalmiljøet er en forutsetning for opplevelse av inkludering og deltagelse. Skoler kan være en slik arene om den er tenkt, utformet og driftet med dette for øye. Gode eksempler kan inspirere Norske kommuner til nytenking og utvikling av nye løsninger.

SINTEF AS: Kr 550 000

Mønsterklasserom levert som tjeneste

Tiltaket gjelder universell utforming av lydforhold i klasserom og er en oppfølging av tidligere prosjekter på feltet. Målet er å skissere et tjenesteforløp som gir skoleeiere og -ledere bedre grunnlag for å tilpasse og implementere akustiske tiltak i klasserom for elevgrupper med nedsatt oppfattelsesevne. Tjenesteforløpet vil skisseres i sin helhet, og detaljeres for ett tjenesteledd. Tjenesten kan senere utvikles og danne grunnlag for nye innovasjoner innen for skolesektoren.

SINTEF AS: Kr 600 000

PSYK-UU: Universell utforming for psykisk syke på arbeidsplassen

Tiltaket vil bidra til diskusjonen om universell utforming for alle. Prinsippet om universell utforming blir belyst relatert til brukergrupper med psykiske lidelser, med fokus på fysisk tilrettelegging og digitale hjelpemidler på arbeidsplassen. Mildere psykiske lidelser, som angst og depresjon, utgjør en nøkkelutfordring i forhold til sykefravær og uførepensjonering. Det er et stort potensial i å se på universell utforming for ansatte som faller utenfor arbeidslivet pga psykiske lidelser.

STANDARD NORGE: Kr. 80 000

Revisjon NS 3041:2007 Skilting. Veiledning for plassering og detaljer

Prosjektarbeid med eksterne eksperter for å revidere Norsk Standard NS 3041 2007 Skilting. Veiledning for plassering og detaljer. Etter innspill fra UU-miljøet er det stort behov for at eksisterende standard revideres, oppdateres og forbedres når det gjelder krav til skilt og reklame og skiltingens visuelle uttrykk i det offentlige rom.

STAVANGER TURISTFORENING: Kr. 250 000

Pilotprosjekt - turisthytter for alle?

Skal turisthytter kun være for de sprekeste fjellvandrere? Stavanger Turistforening (STF) mener ikke det. Vi vil jobbe for at flere av våre hytter skal være tilgjengelig for flest mulig. I dette prosjektet vil vi utvikle nye verktøy for kartlegging og prosjektering av turisthytter. Vi vil teste produkter og løsninger tilpasset hytter på fjellet, og bidra til kompetanseheving både internt og i hele DNT-familien. Arbeidet skal kunne ha overføringsverdi for arbeid med UU lokalt og nasjonalt.

STIFTELSEN DESIGN OG ARKITEKTUR NORGE: Kr. 270 000

Folketråkk, en nasjonal digital medvirkningsplattform

Folketråkk er en nasjonal digital plattform som skal sikre mer demokratisk by- og stedsutvikling, slik at alle, også de med særlige behov skal kunne delta på deres premisser. Folketråkk skal frembringe større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen slik at kommunen, utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder.

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: Kr. 350 000

Artikkelsamling om universell utforming i transportsektoren til bruk i undervisning i UoH-sektoren.

Dagens faglitteratur om universell utforming (UU) svarer ikke godt på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid. Dette kan føre til at de som planlegger mangler helhetlig kunnskap, og at løsningene som bygges ikke holder høy nok standard. TØI (som redaktør) søker tilskudd til utarbeidelse av tre artikler i en artikkelsamling om UU i transportsektoren, som vil være relevant for flere utdanninger, fagretninger og etterutdanningskurs i UoH-sektoren, samt transportetater og planmyndigheter.

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: Kr. 300 000

Samfunnsøkonomisk nytte av bedret drift og belysning på gang- og sykkelveier

Vi har nylig avdekket flere kunnskapshull knyttet til drift og kvalitet på gang- og sykkelveger. Ett av dem knytter seg til trafikanters nytte av (bedre) belysning, barvegstandard om vinteren (fjerne all sne og is) og fjerning av grus og løv på sommerhalvåret. Det samfunnsøkonomiske regnestykket blir ufullstendig uten slik kunnskap, og vil derfor undervurdere tiltakenes lønnsomhet.

TV2 SKOLE AS: Kr. 630 000

Nyskapende og innovativ synstolking for blinde, synshemmede, svaksynte.

Ny læreplan står for døren. Moderne læremidler har i større grad film i stedet for bøker. Dette krever et effektivt synstolkings-verktøy til anvendelse i læremiddelbransjen. Prosjektet vil i samarbeid med Norges Blindeforbund, MediaLT, Statped, NLB, forlag og andre aktører utvikle og teste ut et verktøy som alle kan ta i bruk og sikre lik praksis og effektiv produksjon. Verktøyet vi ønsker å lage vil være nettbasert. Interessen for et slikt verktøy er stort i læremiddelbransjen.

UNIVERSELL UTFORMING AS: Kr. 350 000

Opplever elever med kognitive og sensoriske vansker at det fysiske miljøet påvirker læringsmulighetene deres? Erfaringer fra elever og deres nærpersoner. Videreføring av prosjekt (Bufdir 2017).

Elever med kognitive og sensoriske vansker kan ha nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk. I prosjektet "Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker" (Bufdir 2017), ble informasjon om hva universell utforming kan innebære for denne gruppen samlet. I dette prosjektet vil vi intervjue elever med slike vansker og deres nærpersoner for å undersøke om de opplever at det fysiske skolemiljøet påvirker elevenes læringsmuligheter.

UNIVERSELL UTFORMING AS: Kr. 350 000

Videreføring av prosjektet «Betydningen av godt lydmiljø og hvordan vi kan forbedre lyd – og hørselsmiljø i undervisningsbygg»

Prosjektet omfatter utvikling av en nettbasert veileder som skal være til hjelp for kartlegging og utbedring av lydmiljø i eksisterende skolebygg, samt å foreta en målgruppeanalyse og evaluering av faginnholdet gjennom testing med ulike brukere, og utvikling av en ny og pedagogisk formidling av faginnholdet som nettversjon. Formidlingen vil blant annet kunne inneholde filmer og videoklipp om gode råd og tips til tiltak om forbedringer knyttet til lydmiljøet i eksisterende undervisningsbygg

UNIVERSELL UTFORMING AS: Kr. 350 000

Videreføring av prosjekt Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport

Tiltaket omfatter utvikling av en ny sjekkliste for universell utforming av passasjerskip og infrastruktur, samt videreutvikling av de deler av veilederen som gjelder universell utforming særlig av fartøyer.

UNIVERSELL UTFORMING AS: Kr. 400 000

Virtuelt visningshjem - Nettressurs for universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i et hjem

Prosjektet skal utvikle en nettressurs som skal være en verktøykasse for aktører innen anskaffelse av velferds- og hverdagsteknologi for å sikre at det som kjøpes inn er universelt utformet og spiller godt sammen med boligens tekniske infrastruktur og arkitektoniske løsninger. Ressursen skal også tjene privatpersoner som oppgraderer et hjem eller gjør anskaffelser av velferds- eller hverdagsteknologi. Nettressursen vil være inndelt i temaer.

Vestby kommune: Kr. 40 000

UU - samarbeid internt i kommunen

UU – samarbeid internt i kommunen med særskilt fokus på erfaringsinnhenting av de nyeste utdanningsinstitusjonene i kommunen som; skoler, grendehus og idrettsbygg. Vestby er en vekstkommune, det bygges mye, men UU er mye mer enn bygninger. Derfor, viktig med fokus, erfaringsutveksling og kompetanseheving på UU.

ÅL KOMMUNE TEKNISK SEKTOR: Kr. 120 000

Prosjektering av "Elvelangs i Ål"

Prosjektering av universell utforma fiskeplass, universell utforma badeplass med toalett og universell utforma turveg frå Ål idrettspark Bråta. Dette er delar av eit større samarbeidsprosjekt der Ål idrettslag og Ål kommune jobbar med turveg og aktivitetsområder i tilknyting til idrettsparken.