Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming i 2018.

ABLOOM FILMFESTIVAL:  Kr. 200 000

Mini Abloom Stovner 2018

Mini-Abloom er en barnefestival på Stovner i Oslo, hvor skoleklasser inviteres til mange aktiviteter. Tema er universell utforming (UU), og vi ønsker med tiltaket å gi barn kunnskap om UU, og en mulighet til å påvirke i beslutningsprosesser hvor de vanligvis ikke blir hørt. Abloom har et spesielt fokus på funksjonshemmede barn fra minioritetsfamilier.

 

Askøy kommune:  Kr. 210 000

Utarbeidelse av prinsipper og veileder for universell utforming  i fysisk planlegging

Askøy kommune  ønsker å sikre universell utforming på en god måte i alt planverk. Dagens planverk har tydelige intensjoner, men vi ønsker å konkretisere hvordan vi kan bruke plankart og bestemmelser aktivt for å styrke universell utforming.  I forbindelse med dette  søker Askøy kommune om midler til å utarbeide prinsipper som kan nyttes i kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, utforming av veileder til detaljreguleringer og kompetanseheving av kommunens ansatte.

 

AVINOR AS:  Kr. 260 000

Utvikling av kurs og e-læringsmodul innen universell utforming ved lufthavner

Tiltaket består i å opprette moduler innen e-læring slik at lufthavnene kurses lokalt og blir i stand til å planlegge og utføre tiltak innen universell utforming i årene som kommer.

 

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT:  Kr. 665 000

Befaring og selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater, ihht forskrift om universell utforming av ikt-løsninger

Difi ønsker gjennom prosjektet å utvikle en selvdeklareringsløsning for å effektivisere tilsyn med selvbetjeningsautomater. Løsningen utformes på en brukervennlig måte som informerer og gir veiledning om kravene, samtidig som virksomheten tester sin egen løsning. Dette vil øke kjennskapen til og etterlevelsen av regelverket. Gjennom lagring og analyse av data, vil løsningen være et godt styringsverktøy som gir oversikt over tilstand og status for universell utforming av selvbetjeningsløsninger.

 

ENTUR AS:  Kr. 650 000

Tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv

Tiltaket handler om å øke kunnskapen om behovet for reise- og tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv. Hvilken informasjon trenger trafikantgrupper med ulike former for funksjonshemminger før, under og etter en kollektivreise?

Hvilke datakilder som kan bidra til å levere relevant tilgjengelighetsinformasjon skal utredes.

Det skal utarbeides et forslag til mal/standard for hva slags tilgjengelighetsinformasjon som skal være i en digital reiseplanlegger.

 

 

FUNKA NU AB:  Kr. 405 000

Innlevelsesøvelser om nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser med hjelp av VR-teknologi

Det finnes en kunnskapsbrist i samfunnet om hvordan personer med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser opplever hverdagen. Derfor har også mange mennesker med nevropsykiatriske nedsettelser vanskelig for å få gehør for sin situasjon. I prosjektet vil vi skape VR-filmer som skal simulere hvordan hverdagen og arbeidsmiljøet oppleves for mennesker med nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser. Filmene skal brukes i opplæringsformål, som innlevelsesøvelser for å skape økt forståelse.

 

FUNKA NU AB:  Kr. 300 000

Universell utforming av digitale verktøy for innbyggerdialog

Prosjektet gransker digitale verktøy for innbyggerdialog for å øke kunnskapen om hvordan disse verktøyene fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan de kan gjøres tilgjengelige for alle.

 

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO:  Kr. 50 000

Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene? Del 2

Prosjektet skal finne gode løsninger på transportområdet i våre naboland for vei-finning, ombordstigning og informasjon, som kan anvendes i Norge.

 

FYLKESMANNEN I TELEMARK:  Kr. 245 000

Turveger med universell utforming i Telemark

Stimulere kommunene i Telemark til å planlegge, bygge, drifte og bruke tettstednære turveger med universell utforming. Oppfølging av prosjektet "Sentrumsnære turveger med universell utforming" i Telemark 2012-15 og senere satsing.

 

FYLKESMANNEN I TROMS:  Kr. 200 000

Videreføring av prosjekt universell utforming i reguleringsplaner fra planbeskrivelse til planbestemmelser og plankart.

Aksjonslinjen: Oppstartsmøte → varsel om oppstart→ offentlig ettersyn → vedtak→ byggesak med eventuelle dispensasjoner

1) Reell medvirkning fra rådene i hele planprosessen: hvordan lese en plan, tekst og konkretisering i planbeskrivelsen, 2) Hva skal en god beskrivelse inneholde, kobling mot bestemmelser og plankart, bruk av detaljert uteromsplan, 3) Bestillerkompetansen blant planleggere og byggesak, 4) Tilsynskontroll før ferdiggodkjenning,  brukstillatelse, 4) forsøk med uavhengig kontroll

 

HORDALAND FYLKESKOMMUNE:  Kr. 365 000

UU i vest 2025

Prosjektet UU i vest, skal gi retning og kontinuitet for arbeidet med universell utforming i Hordaland. Ved å auke kunnskap og skape engasjement internt i fylkeskommunen og eksternt i kommunane, skal Hordaland fylkeskommune ta ei meir strategisk samfunnsutviklarrolle innafor fagfeltet i vår region.

Prosjektet er ei oppfølging av handlingsprogram for Regional plan for folkehelse som er til behandling. Arbeidet skal  kunne ha overføringsverdi for arbeid med UU regionalt og nasjonalt.

 

HUSØ CONSULTING:  Kr. 45 000

Fylkeskommunen og universell utforming m/Sjekklister. En håndbok i arbeidet med universell utforming for fylkeskommunene.

Utredningen vil gi en oversikt over de forskjellige rollene fylkeskommunen har i arbeidet med å legge til rette for utviklingen av et universelt utformet samfunn. Utgangspunktet vil være fylkeskommunen som ståsted. Det vil bli lagt vekt på samspillet mellom de forskjellige aktører internt i organisasjonen og på samarbeidet med eksterne aktører.

 

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD:  Kr. 330 000

Symbolstøttet kommunikasjon som universell utforming i barnevernet

Et prosjekt om kartlegging og utvikling av symbolstøttet kommunikasjonsmateriell til foreldre som har kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker i barnevernet. Språk og begreper som vanligvis brukes i barnevernet kan være vanskelige å forstå og tolke for mange foreldre, og barnevernstjenestene etterspør tilgang til materiell som kan støtte opp om veiledningen med foreldrene og styrke kommunikasjonen mellom foreldre og barn.

 

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS:  Kr. 590 000

Oppfølgingsstudie om eldres digitale hverdagsliv; muligheter, barrierer og behov for universell utforming

Prosjektet baseres på en landsdekkende surveyundersøkelse om eldres digitale hverdagsliv, og tar utgangspunkt i en liknende survey fra 2014. Tiltaket vil bidra til å oppdatere og styrke kunnskapsutviklingen på dette området. Eldre har lavest tilgang til/bruk av digitalt utstyr/tjenester, har svakest digital kompetanse, og er utsatt for aldringseffekter som gjør dem mer avhengig av universelt utformede tjenester. Tiltaket vil imøtekomme et økende informasjonsbehov om eldres digitale situasjon.

 

KARDE AS:  Kr. 405 000

422 ulike universelle utforminger? Kartlegging av kommuners metoder og verktøykasser innen universell utforming i Norge og med referansekommuner fra Finland.

Prosjektet handler om en kartlegging av metoder og verktøykasser i norske kommuner. Vi ønsker å dokumentere eksisterende metoder og å avdekke utviklingsbehov for harmoniserte metoder for uu-prosjekter innen kommuners ulike forvaltningsområder. Hovedarbeidet gjøres i Norge med brukermedvirkning i 6 kommuner, og med 2 finske kommuner som referanse. Metodene er 'desktop research', spørreundersøkelse og informantintervjuer.

 

LARVIK KOMMUNE:  Kr. 100 000

Kompetansehevende tiltak i universell utforming

Larvik kommune har flere ulike tiltak innenfor tematikken Universell utforming, kommunens utfordring er en overordnet helhetlig strategi og implementering. De kommunene som lykkes godt har gjort en god jobb med forankringen, både administrativt og politisk. Denne jobben ønsker vi å få til nå.

 

LYSKULTUR:  Kr. 700 000

Prosjektskisse for søknad om midler til utarbeidelse av informasjonsfilmer med fokus på belysning og universell utforming for offentlige og private oppdragsgivere.

Lyskultur ønsker å utarbeide fire Informasjonsfilmer om UU og belysning med konkrete eksempler på belysningsløsninger som ikke diskriminerer personer med nedsatt funksjonsevne. Filmene vil være med å bevisstgjøre, samt gi kompetanseheving med tanke på hvor viktig riktig og god belysning er for alle. Formidling  og spredning av filmene vil ha et særskilt fokus.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS:  Kr. 300 000

App-løftet 2018

App-løftet er et initiativ for å forbedre universell utforming i apper. Arbeidet ble startet i 2017, og siden prosjektet har vært uvanlig vellykket ønsker vi å videreføre og videreutvikle prosjektaktivitetene. Blant annet skal vi lære opp brukerrepresentanter og teste hvordan norsk lov fungerer i praksis.

 

Nordkapp kommune:  Kr. 190 000

Kompetanseheving for saksbehandlere og driftspersonell for kommunale bygg, anlegg, veg og infrastruktur

Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne og teknisk etat i Nordkapp kommune ønsker å gjennomføre samarbeidsprosjekt "Kompetanseheving om universell utforming". I første omgang er det for tekniske fellestjenester og byggesaksbehandlere skal få opplæring om universell utforming som konsept, teknologi og ny praksis.

 

NORGES HANDIKAPFORBUND KRISTIANSAND:  Kr. 30 000

Konferanse om Universell utforming  for å få en felles forståelse  for kommunal , fylkeskommunal saksbehandlere og organisasjonene som arbeid med dette tema .

Konferansen er tenkt for å få en mer  felles forståelse  for kommunal , fylkeskommunal saksbehandlere og organisasjonene som arbeid med dette tema .

 

NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING:  Kr. 95 000

Utredning av mulighet for overtakelse av K5 - Universell utforming - Kompetanseprogrammet

Forprosjekt for revisjon og mulig videre drift av K5 - Universell utforming - Kompetanseprogrammet

 

NORSK REGNESENTRAL:  Kr. 610 000

Analyse av avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger

I dette prosjektet ønsker vi å studere avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger ved å se på tre aspekter: Kostnader (timer, ressurser etc), oppnådd universell utforming og opplevd brukeropplevelse. Målet med prosjektet er å vise sammenhengene mellom investeringer (kostnader og oppnådd universell utforming) og avkastning (opplevd brukeropplevelse) fra et data- og økonomi-perspektiv.

 

NORSK REGNESENTRAL:  Kr. 540 000

Tilgjengelige utstillinger

Målet og motivasjonen med prosjektet er å heve kunnskapen om universell utforming (uu) blant museer, vitensentre og leverandører av museumsinstallasjoner for at alle, særlig personer med nedsatt funksjonsevne, skal oppleve at installasjonene er universelt utformet.

 

NORSK REGNESENTRAL:  Kr. 580 000

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem,  kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv). Vi vil gjøre en gjennomgang av eksisterende tilgjengelighetssjekkere for å finne ut hvilke av disse som lar seg integrere sømløst i kildekode-byggeprosessene og hvordan, og i hvilken grad verktøyene dekker de ulike uu-indikatorene.

 

NORSKE KONSERTARRANGØRER:  Kr. 400 000

Tilgjengelighet Kultur-Norge

Norske konsertarrangører(NKA) vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge (TKN) bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bedre mulighet for deltakelse  for ansatte og frivillige og få tilrettelagte oppgaver.

TKN har publisert ”Tilgjengelighetshåndboken for kulturarrangører”  med et opplæringstilbud til alle som vil lære mer om hvordan gjøre kulturarrangement tilgjengelig.

 

Oppegård kommune:  Kr. 200 000

Oppdatering og videreutvikling av Oppegård kommunes norm for universell utforming.

Oppegård kommunes norm for universell utforming ble vedtatt av kommunetyret i 2009. Det er behov for å gjennomgå og oppdatere normen, i. f. t. nytt regelverk og nye veiledere og anbefalinger, slik at den kan brukes for å sikre gode helhetlige løsninger for universell utforming. Det arbeides for tiden med ny kommuneplan for Nordre Follo, når Oppegård og Ski slår seg sammen i 2020. Oppdatert norm for universell utforming skal forankres i den nye kommuneplanen.

 

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN:  Kr. 100 000

Utarbeidet norm-arkene

I 2017 har BYM revidert normarkene (vedlegg til "Gate- og veiutforming for Oslo kommune"), med unntak av de normarkene som gjelder UU. Det mangler kompetanse i Bymiljøtetaten til å revidere disse, og det må innleies en konsulent for å gjennomføre dette arbeidet. I 2018 skal det gjennomføres en stort revidering av gatenormalen for Oslo kommune, og UU er et veldig viktig punkt som må inkluderes.

 

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN:  Kr. 100 000

Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Det mangler kompetanse på UU i Bymiljøetaten. Det er et stort behov for å øke denne kompetanse.

 

OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN:  Kr. 500 000

Prosjekt Funktråkk.

Det finnes i dag en modell for å kartlegge skoleveier og uteområder for barn, kalt "Barnetråkkmetodikk" hvor barna selv kartlegger.  Velferdsetaten ønsker å utvikle en tilsvarende modell for personer med funksjonsnedsettelser.  Det må vurderes om eksisterende IKT løsninger kan videreutvikles eller benyttes i nåværende form. Løsningene må testes ut og implementeres.

 

SANDEN MEDIA AS:  Kr. 380 000

UU blir personlig

Dette er et filmprosjekt som vil prøve å vise det personlige utbytte enkeltmennesker kan ha av universell utforming.  Vi vil produsere 10 korte filmer som bla. kan brukes av private og offentlige organisasjoner og vil fungere godt på sosiale medier.  Filmene vil også enkeltvis eller samlet kunne brukes på konferanser/foredrag.

 

SINTEF AS:  Kr. 410 000

Forsøk med adaptiv kunstig lyd på elbiler for varsling av blinde og svaksynte

Tiltaket er testing av et adaptivt system for kunstig lyd (AVAS) fra stillegående biler (elbiler eller plug-in hybridbiler i elmodus). En høyttaler plasseres foran i bilen ("motorrommet") slik at lyden høres utvendig, mens bilen har en hastighet opp til ca. 30 km/t eller ved rygging. Lydsignalet skal genereres i størst mulig grad i samsvar til kommende internasjonale bestemmelser.

 

SINTEF AS:  Kr. 665 000

Universell utforming av trygge og sklisikre uteområder.

Tiltaket gjelder kunnskapsutvikling for universell utforming av uteområder, med spesielt fokus på materialbruk og sklisikre løsninger.  Målsetting er å øke bestillerkompetansen hos offentlige byggherrer og legge til rette for en prosjektering som er i tråd med prinsippet om universell utforming og skaffe en felles plattform for helhetlige løsninger som ivaretar sklisikkerhet.

 

Ski kommune:  Kr. 200 000

Dialogkonferanse om universell utforming rettet mot utbyggere, arkitekter og samfunnsplanleggere.

Tiltaket dreier seg om kompetanseheving om universell utforming og felles forståelse for hvorfor universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle.

 

Sola kommune:  Kr. 100 000

UU kartlegging av skolene i Sola kommune

Sola kommune ønsker å kartlegge statusen for universell utforming på skolene og skolenes uteområder.

 

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET:  Kr. 185 000

En likeverdig skole for alle?

Likestillingssenteret ønsker å gjennomføre case-studie av grunnskoleansattes kunnskap om og forståelser av universell utforming som grunnleggende prinsipp for opplæring (NOU 2009:18 Rett til læring), samt nye krav til universell utforming av IKT i opplærings- og undervisningssektoren i Likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft 01.01.18

 

STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE:  Kr. 285 000

Planlegging av universell utforming på UWC Red Cross Nordic

- Planarbeid for bygg- og uteområde. Oppgradering og tilpasning av undervisningsbygg, studentbad, storkjøkken og uteområde.

- Kompetanseheving internt og erfaringsutveksling om universell utforming med UWC-rørsla og vidaregåande skular på Vestlandet.

 

Stord kommune:  Kr. 500 000

Styrka kompetanse og sterkare medverknad i utforming av trygt og universelt nærmiljø

Styrke plan- og utbyggingsaktørar sin kompetanse på universell utforming av nærmiljø som også ivaretar estetikk og tryggleik for uforutsette hendingar  som t.d. brann. Utvikle mål og strategiar for trygg universell utforming av nærmiljø, og ta desse i bruk i relevante planprosessar. Utvikle rutinar for medverknad frå personar med nedsett funksjonsevne i plan- og utvklingsarbeid.

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning:  Kr. 475 000

Kollektivtransport for alle: Bussjåførenes rolle

Tiltaket vil undersøke bussjåførenes rolle i å ivareta universell utforming på kollektivreisen gjennom å yte service og ha god kjøreteknikk. Vi vil legge vekt på hva som er viktige dilemmaer og hensyn sjåførene må ta når de skal yte service i en arbeidsdag med tidspress, samt hva som kan gjøre det lettere å ivareta universell utforming i kollektivtransporten.

 

TV 2 SKOLE AS:  Kr. 665 000

Bevegelsestyrt navigering av nettbaserte innholdstjenester

Gjeldende prosjekt vil utvikle en teknologi som lar brukere styre digitale innholdstjenester ved hjelp av kroppsbevegelser som registreres ved kamera på PC, nettbrett eller lignende maskinvare. Prosjektets resultat vil altså representere en utvidelse av eksisterende etablerte navigasjonsløsninger for målgruppen CP og ALS.

 

Tønsberg kommune:  Kr. 25 000

Universell utforming, søknad om tilskudd til revisjon av Veileder Universell utforming i Tønsberg historiske by

Tønsberg kommune søker om kr. 25.000,- inkl. mva. til revisjon av «Veileder Universell utforming i Tønsberg historiske by» for arbeid i 2018. Byplan 2014-2026 ble vedtatt i sept. 2015 der veilederen ligger som en retningslinje til byplanens bestemmelser. Veilederen ligger også som retningslinje til bestemmelsene for Kommuneplan for Tønsberg 2014-2026.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS:  Kr. 660 000

Hvordan forbedre lyd- og hørselsmiljø i eksisterende undervisningsbygg? 

Tiltaket skal gi økt kompetanse om universell utforming knyttet til lyd og akustikk, samt bidra til kunnskap om hvordan dette området kan forbedres i eksisterende undervisningsbygg. Det skal utvikles en veileder og gjennomføres seminarer om temaet. Veilederen vil ha overføringsverdi til andre bygg og kan være et nyttig verktøy ved prosjektering av nye bygg. Et godt lydmiljøet er av stor betydning for livskvaliteten og muligheten til likeverdig deltakelse.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS:  Kr. 450 000

Hvordan sikre universell utforming av uteområder? Tydeliggjøring av minstekrav og anbefalinger utover dette.

I tiltaket inngår utarbeidelse av en kortfattet veileder som gir en oversikt over hvilke minimumskrav som gjelder for ulike typer uteområder. I tillegg gis anbefalinger for utforming utover minimumskravene. I prosjektet inngår to seminar med presentasjon av det endelige produktet samt en forelesning for studenter som tar kurset "Universell utforming" ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS:  Kr. 520 000

Veiledning for universell utforming i fergetransport 

Prosjektet går ut på å produsere en veiledning for aktører innen fergetransport som samler informasjon om løsninger for transportmidler og infrastruktur som bidrar til likeverdig tilgang til fergetransport for flest mulig. Informasjonen vil kunne danne grunnlag for tekniske spesifikasjoner fra ansvarlige for offentlige anskaffelser og for leverandører og transportutøvere i fergetransport.

 

Vestby kommune:  Kr. 55 000

Sentrumsplanen i Vestby, en bo- og møteplass for ALLE i kommunen (UU seminar 2018)

UU seminar i 2018 med fokus på sentrumsplanen og  detaljplanlegging av denne. Det som fremkommer på UU seminaret kan også brukes i andre sammenhenger da det fører til økt kunnskap hos alle. Universell utforming er vesentlig og både Rådet for funksjonshemmede (RFF) og Eldrerådet er spesielt viktige her. Innspill og dialog med alle aktører er viktig for å få sentrumsplanen best mulig. Vestby sentrum skal være et godt sted å bo og besøke for alle.

 

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE:  Kr. 100 000

Informasjons- og erfaringsutveksling og -samling

Østfold fylkeskommune er stor organisasjon, hvor det jobbes med universell utforming på mange ulike arenaer og fagområder. Vi ønsker å samle ressurspersoner i egen organisasjon, for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Og ikke minst for å skape en fast arena hvor nye tanker og krefter knyttet til universell utforming kan forenes. Videre ønsker vi å bidra til å dele denne kunnskapen ut i kommunene, og forsøke å etablere samarbeid og skape kontakter på tvers av kommunegrenser og ansvarsområder

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Tildelt i KS-utlysningen

Kategori:  Kartlegging/registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE, 150000 kr

Gjere Hordaland fylkeskommune sine uu-tiltak synleg for brukarane gjennom registrering i Bygg for alle og oppdatere institusjonane sine eigne heimesidar for å gi enkel tilgang til informasjonen.

Nes kommune (Akershus), 150000 kr

Kartlegging og tilstandsregistrering av kommunale barnehager og skoler/SFO i Nes kommune

Oppegård kommune, 130000 kr

Kartlegging av universell utforming i barnehager

Ski kommune, 120000 kr

Kartlegging av kommunale bygg

 

Kategori:  Kompetanseheving/nettverksarbeid

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, 130000 kr

Kompetanseheving:  Intern kompetanse og samarbeid som grunnsteiner for kvalitet i tjenestilbudet

Gjøvik kommune, 70000 kr

Temadag med fokus på planarbeid, byggesak og uteområder(parker, turstier).

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, 80000 kr

Konferanse:  Universell utforming - gir alle ein moglegheit

Nes kommune (Buskerud), 120000 kr

Kompetanseheving i plan og gjennomføring knyttet til sentrumsutviklingsprosjektet "Nesfjella til sentrum".

Nesna kommune, 50000 kr

Kompetanseheving i sammenheng med tema universell utforming. Det gjelder egen arbeidsgruppe, utvidet arbeidsgruppe med rådene, og også kompetanseheving på politisk side.

Ringerike kommune, 120000 kr

Ringerike - Universelt utformet 2025

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, 100000 kr

Konferanse om universell utforming for alle kommunene i Rogaland

Skien kommune, 50000 kr

Tverrsektoriell studietur/nettverkstur

STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING, 70000 kr

Tverretatlig kompetansehevingsseminar innen uu.

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, 150000 kr

Organisering av arbeidet med universell utforming i egen virksomhet (Trøndelag fylkeskommune).

 

Kategori:  Tidlig prosjektering

Bodø kommune, 120000 kr

Østbyen skole - Universell utforming

Halden kommune, 120000 kr

Prosjektering av Berg skole for å gjøre den universelt utformet

Nordkapp kommune, 120000 kr

Universelt utformet Rådhus

Odda kommune, 70000 kr

Tidlig prosjektering av heis og handikap WC i Odda kino. Dersom nok penger, også til garderobe i Folkebadet.

Sandnes kommune, 120000 kr

Prosjektering av universelt utformet toalett og baderampe ved Bråsteinvatnet

Sola kommune, 50000 kr

Prosjektering av tiltak innen universell utforming

Torsken kommune, 100000 kr

Oppvekst for alle

Ullensvang herad, 120000 kr

Tidlig prosjektering av utearealet ved Kinsarvik barne- og ungdomskule