Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Arkitektbedriftene i Norge service
Prosjekt:
 Formidle kompetanse og informasjon om universell utforming gjennom kvalitetsplanen i MAKS
Beskrivelse: Det primære formålet med MAKS er å tilrettelegge slik at den enkelte arkitektbedrift kan kvalitetssikre sine forpliktelser i forhold til prosjektkrav, lover og forskrifter knyttet til byggesaker. MAKS er utviklet og forvaltet i Arkitektbedriftene i Norge for arkitektbransjen.
Tildelt: kr. 165.000 

Byen vår Drammen AS
Prosjekt:
 Grønn by-logistikk  for alle
Beskrivelse: Hensikten med prosjektet er å finne ut om følgende: 
Dersom grønn by-logistikk legges til rette for alle, slik at man kan benytte seg av tjenestetilbudene i sentrum og uføre sine aktiviteter og handel, vil bruken av sentrum som en attraktiv aktivitets- og handelsområde øke.
Tildelt: kr. 410.000 

Fatax AS
Prosjekt:
 Universelt utformede dokumenter med Fatax. En forstudie.
Beskrivelse: Formålet med tiltaket er å dokumentere at filer på formater som PDF/A og Microsoft Word kan gjøres tilgjengelige for alle. Dokumentene skal blant annet kunne konverteres til en HTML som er godt tilpasset aktuelle hjelpemidler, både for lesing og redigering. 
Tiltaket skal styrke en senere FoU-søknad til Innovasjon Norge for utvikling og utrulling av en produksjonsløsning.
Tildelt: kr. 320.000  

Grue kommune
Prosjekt:
 Registrering av universell utforming av bygninger og uteområder
Beskrivelse: Kartlegge 3 offentlige bygg, sentrumskjerne og evt. andre aktuelle publikumsområder som innbyggerne peker ut som problemområder i Grue, Åsnes og Våler. Brukermedvirkning er tenkt via kommunenes facebook profil og hjemmesiden og informasjon om kartleggingen i avisa. 
Data som samles inn og registrerte avvik skal resultere i en plan for retting av avvik med tilhørende vedlikeholdsplaner. Tverrfaglig samarbeid om dette, med felles internkontroll for universell utforming i plansaksbehandling. Ved valg av ikke kommunalt eide bygg blir det dialog med eier for retting av forholdet.
Tildelt: kr. 185.000  

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Prosjekt:
 Universell dokumentutforming i høyere utdanning
Beskrivelse: Høyskolen utformer en mengde dokumenter i form av administrative retningslinjer, beskrivelser av studieprogram og emner, kompendier, laborasjoner og oppgaver, semester- og eksamensoppgaver og presentasjoner. Høgskolen ønsker å heve kunnskapsnivået om universell utforming blant alle kategorier ansatte, og å gi konkret opplæring i universell utforming av dokumenter, presentasjoner og kommunikasjonsverktøy, som websider. 
Gjennomføring skal skje i form av 4 tematiske workshops om websider, kompendium utforming, presentasjonsutforming og utforming av standardiserte skriv og skjema (som administrative retningslinjer, studieplaner og emnebeskrivelser).
Tildelt: kr. 155.000  

Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjekt:
 Fra brukertesting til reell medvirkning? Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming
Beskrivelse: Prosjektet vil etablere og utvikle et samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner og utdanningsinstitusjonen. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for universell utforming og legge til rette for at universell utforming kan videreutvikles som et tema og metode i høyere utdanning.
Tildelt: kr. 365.000  

I all offentlighet - Alf Tore Meling
Prosjekt:
 Tilgjengelig og forståelig. En praktisk og inspirerende FoU om myndigheter, sosiale medier og funksjonsutfordringer
Beskrivelse: Formål og hensikt:
Prosjektets formål er å bidra med ny og nyttig kunnskap ved å kartlegge den norske befolkningens foretrukne sosiale medier - inndelt etter et tredelt brukergrensesnitt - sett i forhold til myndighetenes omfattende bruk og relevante grupperingers behov for tilpasning. Hensikten er å styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet for dermed å bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.
Tildelt: kr. 400.000  

Leser søker bok
Prosjekt:
 Utvikling og utprøving av ikoner på nettjenesten www.boksøk.no
Beskrivelse: Boksøk.no er en unik søketjeneste som vi ønsker å gjøre enda mer tilgjengelig. Målet med utvikling og innføring av ikoner er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne finne tips til en god og tilrettelagt bok uten å måtte skrive en eneste bokstav.
Tildelt: kr. 275.000  

Media Lunde Tollefsen AS
Prosjekt:
 Innvevd synstolking / Innsyn
Beskrivelse: I samarbeid med NRK ønsker MediaLT å teste ut synstolking på Barne TV serien Sol snart seks. Hovedmålet er å utvikle og teste ut en metode for innvevd synstolking i TV produksjoner. Innvevd synstolking vil si at synstolkingen integreres i produksjonen, slik at behovet for synstolking enten elimineres eller reduseres i etterkant. Prosjektet skal utvikle retningslinjer for innvevd synstolking, teste ut innvevd synstolking på en konkret TV produksjon og brukerteste TV produksjonen.
Tildelt: kr. 410.000  

Media Lunde Tollefsen AS
Prosjekt:
 Profesjonalisert WCAG evaluering
Beskrivelse: Målet i dette prosjektet er å Benytte WCAG-EM med tilhørende verktøy for å øke profesjonaliseringen av tilgjengelighetsvurderinger på norske nettsteder. Økt profesjonalisering innen evaluering av WCAG på  komplekse nettsteder er nødvendig for å bedre universell utforming på web. Et helt nytt verktøy er nylig lansert for å supplere WCAG-EM. Nettbutikken Komplett og konsulentselskapet MediaLT  ønsker sammen å teste ut WCAG-EM med tilhørende verktøy. Det legges opp til erfaringsutveksling med W3C, vitenskapelig publisering og enklere informasjonsspredning på web.
Tildelt: kr. 300.000  

Norsk institutt for by- og regionforskning
Prosjekt:
 Tilgjengelig boenhet – planprosess og praksis
Beskrivelse: Prosjektet skal gi økt kunnskap om tilgjengelig boenhet i planlegging og praksis. Prosjektet skal studere utvalgte boligprosjekter, både planer, planprosess og resultatet i det bygde miljø og legge vekt på aktørenes håndtering av regelverket i planprosessen fordi det kan få avgjørende betydning for resultatet. Ettersom regelverket nylig har blitt endret når det gjelder krav til tilgjengelig boenhet vil det være viktig å se på hvordan endringene slår ut i praksis. Det er en særlig utfordring knyttet til kravene til tilgjengelig boenhet i små boliger. 
Tildelt: kr. 330.000  
 
 Norske arkitekters landsforbund
Prosjekt:
 Universell utforming og ny teknologi
Beskrivelse: Prosjektet skal fremme bruk av ny teknologi. Et godt samspill mellom teknologi og arkitektur vil inkludere enda flere og lage enda bedre og mer helhetlige løsninger. Konsepter som ”smarte byer” og ”smarte hus” er under utvikling. Hvordan kan tingene vi omgir oss med kobles til internett og samhandle? Hvordan kan vi kommunisere bedre med boligen vår? Hvordan kan vi utnytte mulighetene som teknologien gir på en bedre måte? Det er behov for å ytterligere utforske mulighetene som ny teknologi gir. 
Tildelt: kr. 225.000  

Norske arkitekters landsforbund
Prosjekt:
 Utvikling av kompetansehevende tiltak i perioden 2015 - 16.
Beskrivelse: Utvikling av nye kurs om universell utforming. Heldagskurs, deltema til kurs og spesialutviklede nettkurs. Kurstemaene skal settes på dagsorden gjennom artikler og intervjuer med ressurspersoner. 
Tildelt: kr. 235.000  

Norske konsertarrangører
Prosjekt:
 Tilgjengelighet kultur- Norge
Beskrivelse: Dette er en videreføring av et forprosjektet fra 2014, med opplæring av flere arrangører og utarbeiding og konkretisering av sertifiseringsordning. Det er oppbygget betydelig kompetanse i løpet av forprosjektet og skapt interesse og motivasjon i bransjen med kickoff-seminar på by:Larm, mars 2015.
Tildelt: kr. 250.000  

Oslo kommune velferdsetaten
Prosjekt:
 Prosjekt kartleggingsmetode
Beskrivelse: Gjøre ansatte i bydelen i stand til å benytte kartleggingsmetoden.
Tildelt: kr. 110.000  

Statens institutt for forbruksforskning Sifo
Prosjekt:
 Brukeropplevelser av universelt utformete markedsplasser - fra lovverk til praksis

Beskrivelse: Forskningsbasert studie av hvordan personer med nedsatt funksjonsevne opplever tilgangen til varer og tjenester i forbrukermarkedet med fokus på deres hverdagspraksiser, barrierer for tilgang, og hvordan universelt utformete løsninger kan bidra til å redusere disse barrierene. Gjennomføres ved kvalitative intervjuer med organisasjoner og med personer med nedsatt funksjonsevne. På bakgrunn av analysen vil det utvikles forslag til indikatorer som kan benyttes videre i fremtidige studier på feltet.
Tildelt: kr. 430.000  

Statens kartverk
Prosjekt:
 Kommunal brukergrensesnitt tilgjengelighetsdatabasen – for analyse og planlegging
Beskrivelse: Utvikle en geodatabase for forvaltning av resultater fra kartlegging som støtte for arealplanlegging.
Tildelt: kr. 500.000  
 
Transportøkonomisk institutt Stiftelsen norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten
Beskrivelse: Prosjektet skal utarbeide et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten. Dette ble sist gjort i TØI-rapport 980/2008.
Dokumentstudie av fylkenes planer 
Gjennomføre en spørreundersøkelse blant fagpersoner som arbeider med universell utforming i kollektivtransporten i 19 fylkeskommuner
Supplerende telefonintervjuer i utvalgte fylker, på tvers av aktører og ansvarsområder
Tildelt: kr. 340000  
 
Transportøkonomisk institutt Stiftelsen norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Mobilitet og velferd blant personer med bevegelseshemninger. En kvantitativ studie om reisebehov og barrierer for transport
Beskrivelse: Det primære formålet med prosjektet er få kunnskap om omfanget av udekket reisebehov blant bevegelseshemmede og hva som påvirker graden av udekkede reisebehov. Et annet formål er å få kunnskap om forskjeller mellom personer med bevegelseshemning og befolkningen ellers i grad av udekkede reisebehov. For å få kunnskap om disse spørsmålene vil det bli gjennomført nasjonale representative spørreundersøkelse blant henholdsvis personer med bevegelseshemninger og personer ellers i befolkningen.
Tildelt: kr. 600.000  

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Hvordan opplever brukerne universell utforming av stasjoner?
Beskrivelse: Målet er å få en dypere forståelse av hvordan universell utforming av stasjoner fungerer i praksis. Prosjektet vil rekruttere ulike brukere med nedsatt funksjonsevne som bruker kollektivtransport jevnlig, for å finne ut hvordan de opplever løsningene på utvalgte stasjoner. Hva oppfattes som hindringer og hva oppfattes som god tilrettelegging? 
Tildelt: kr. 320.000  
 
Transportøkonomisk institutt Stiftelsen norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Universell utforming og erfaringer med brukermedvirkning
Beskrivelse: Tiltaket skal innhente kunnskap og vurdere brukermedvirkningsprosesser som har til hensikt å fremme universell utforming innenfor samferdselssektoren, som f.eks endring av materiell infrastruktur, informasjonssystemer eller ruteutforming. Aktiviteten vil i hovedsak bestå av intervjuer med representanter for brukerne og fra utbyggerne i utvalgte case. I tillegg vil sakspapirer analyseres.
Tildelt: kr. 500.000  

Tv 2 skole AS
Prosjekt:
 Tilgjengelighet for brukere med sterkt nedsatt funksjonsnivå
Beskrivelse: Universell utforming gitt ved WCAG 2.0 gir ikke tilstrekkelig tilgjengelighet og deltagelse for alle på nettet. Brukergruppen i prosjektet kjennetegnes av svært store utfordringer ved navigasjon i nettjenester. Prosjektet har i samråd med NAV Tilde kommet frem til at det er behov for å støtte tre grunnleggende navigasjonsprinsipper: 
1. Tobryterstyring – bruker har kun to brytere tilgjengelig for å navigere på nett. 
2. Skanning – bruker har kun én bryter tilgjengelig for å navigere på nett. 
3. Øyestyring – bruker navigerer ved øynene (med tilgjengelig Software/teknologi). 
Prosjektet skal utvikle et API som setter preferanser i UNINETT’sCONNECT (API-plattform for utdanningssektoren). 
Tildelt: kr. 550.000  

Universell utforming AS
Prosjekt:
 Møteplass for praktisk læring og nyskapning
Beskrivelse: Prosjektet skal utvikle en modell for et praksisnært, tverrfaglig kompetanseprogram. Læring vil foregå ved befaring og vurdering av konkrete løsninger i bygg, med workshop i etterkant.  Deltakerne vil bli satt sammen i grupper som inneholder personer med forskjellig faglig bakgrunn og med brukerrepresentanter. Gruppene diskuterer og besvarer tema og oppgaver som er utarbeidet i forberedelsesfasen. Representanter for planlegging og bygging av bygget som benyttes som case skal også delta. Det skal utarbeides en eksempelsampling på nettet. Kursopplegget evalueres og beskrives for videre bruk.
Tildelt: kr. 330.000  

Utdanningsdirektoratet
Prosjekt:
 Universelt utformede, digitale prøver for elever i grunnopplæringen
Beskrivelse: Prosjektet har som mål å starte en prosess for å gjøre prøver mer universelt utformet, slik at flere elever som i dag ikke kan gjennomføre prøver som følge av en funksjonsnedsettelse kan prøves på samme måte som flertallet i klassen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i utviklingen av en digital prøve i engelsk for Vg1. En regneprøve vil også inngå i deler av prosjektet. Problemstillinger og løsninger vil i stor grad være felles for alle prøver uansett fag og trinn, slik at valg knyttet til universell utforming ved utvikling av denne prøven vil få betydning for all senere prøveutvikling.
Tildelt: kr. 345.000  

Vista utredning AS
Prosjekt:
 Universell utforming i kommunale planer
Beskrivelse: Prosjektet skal få fram en oversikt over hvordan kommunene kan trekke inn mål om universell utforming i plandokumenter. I tillegg skal det undersøkes hvordan kommunene rapporterer om universell utforming på de områder hvor de har angitt mål. Hensikten er å bidra til at kommunene bruker mulighetene i planverktøyene best mulig. En slik oversikt vil være en støtte og en sjekkliste for kommunale planleggere på alle nivåer, og vil også være en støtte for kommunale råd. 
Tildelt: kr. 210.000  

Vista utredning AS
Prosjekt:
 Eksisterende forhold i transportsystemet - hva er godt nok?
Beskrivelse: Prosjektet skal etablere et nettsted som beskriver enkeltelementer i transportsystemet og hvordan en kan vurdere eksisterende forhold. Nettstedet skal lages etter samme mønster som veileder i hva som er godt nok i eksisterende bygg. 
Prosjektet skal dekke de 11 ulike elementene i transportsystemet som er omtalt i kapittel 7 i håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater» (gågate, fortau, gangfelt osv.). Det skal legges inn kommenterte eksempler, for å belyse hva som er godt nok, og hvordan utfordringer har blitt møtt.. 
Tildelt: kr. 190.000  

Statsbygg
Prosjekt:
 Utvikling av Bygg for alle
Beskrivelse: Videreutvikle og styrke Bygg for alle-verktøyet, slik at kvaliteten på analysedelen blir bedre. Mulighet til grafisk framstilling av antall uu-utkvitterte bygg, med søylediagram eller lignende, slik at man får frem øyeblikksbilde, men samtidig ser dette i en helhetssituasjon med antall bygg som planlegges utkvittert hvert år, bygg som er ferdige og sett opp mot mål. Det planlegges at man å kunne ta ut rapporter på type bygg og hvor langt man har kommet med disse, evt. om man har full måloppnåelse på noen typer bygg, f.eks. høgskoler.
Tildelt: kr. 190.000  

Avinor AS
Prosjekt:
 Kartlegging av universell utforming på lufthavner
Beskrivelse: Prosjektet skal kartlegge universell utforming på sine 46 lufthavner. Kartleggingen vil gå til alle er registrert og etterfølges av tiltak. Kartleggingen skal få fram alle aspekter av universell utforming av reiseveien. Det innebærer utvikling av et verktøy, som også kan brukes av andre aktører.
Tildelt: kr. 370.000  

Statens Vegvesen Region Øst
Prosjekt:
 Produksjon av 3 filmer om universell utforming
Beskrivelse: Filmene skal vise universell utforming som samfunnskvalitet. Følgende grupper skal få en kort presentasjon av mulighetene  i at transportløsninger er bygget etter prinsippet om uu:
De som planlegger, bygger, drifter, holder opplæring/ kurs i organisasjonen (og gjerne i andre organisasjoner) og de som skal bruke transportsystemet
Tildelt: kr. 99.500  

Gjøvik Kommune
Prosjekt:
 Lokal gåstrategi for Gjøvik
Beskrivelse: Gjøvik vil som del av byvisjonen og ATP-arbeidet utarbeide lokal gåstrategi.  Det skal utarbeides en strategi som har følgende fokusområder: 
Holdningsarbeid
Kartlegging og fastsetting av gangnett
Fokus på drift og fysiske tilrettelegginger
Tildelt: kr. 99.500   

Tingtun AS
Prosjekt:
 
Termfinn
Beskrivelse: 
Oppslag av termer og ordforklaringer i løpende tekst. Piloten tar utgangspunkt i DIBK sin begrepshåndbok om universell utforming og definisjoner knyttet til TEK 10,og SN sin termbase "SNORRE". Prosjektet skal demonstrere finksjonalitet  for virkelige brukere og med mer enn en kilde til fagtermer for et gitt fagområde på aktuelle nettsider fra DIBK. 
Tildelt: kr. 216.000