Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

 

Karde
Prosjekt: PRAKSISarbeid for og med personer med demens
Beskrivelse: Oversette engelske veiledere til norsk prøve dem ut i praksis og distribuere til interessenter. I tillegg lage veileder for lettlest.
Tildelt: kr. 210.000,-

Norsk regnesentral
Prosjekt: BestApps
Beskrivelse: Best practices in accessible applications – utvikling og regelutforming for tilgjengelige apper
Tildelt: kr. 403.500,-

Norsk regnesentral
Prosjekt: Efficient technical accessibility evaluation (Effitac)
Beskrivelse: Undersøke og sammenligne automatiske evalueringsverktøy for webtilgjengelighet.
Tildelt: kr. 372.680,-

Norsk regnesentral
Prosjekt: VHL2
Beskrivelse: Videreføring av VHL – virtuell hjelpemiddellab. Online tjeneste med informasjon og verktøy som skal gjøre det lettere for webutviklere å oppnå kompatibilitet med hjelpemidler.
Tildelt: kr. 251.000,-

MediaLT AS
Prosjekt: Universelt utformet film (UNIFILM)
Beskrivelse: Teste og videreutvikle en løsning for distribusjon av synstolking i kinosaler (basert på løsningene som ble tatt fram i SETT-prosjektet). Teste potensialet med tanke på andre brukergrupper enn synshemmede, som for eksempel personer med lese- og skrivevansker
Tildelt: kr. 215.275,-

Høgskolen i Oslo og Akershus
Prosjekt: Offentlige medietjenester på web
Beskrivelse: Brukerteste, utvikle, implementere løsninger  på nrk.no. Videreutvikle kompetansehevingsprogram for journalister og vedlikeholdere av nrk.no
Tildelt: kr. 326.000,-

Norges Blindeforbund
Prosjekt: uu-effeter
Beskrivelse: Metodegrunnlag for måling av kommersielle effekter ved universell utforming av webløsninger.
Tildelt: kr. 396.000,-

I all offentlighet ENK
Prosjekt: Sosiale kommuner og universell  utforming - en juridisk og empirisk utredning
Beskrivelse: juridisk og praktisk utredning av kommuner og fylkeskommuners omfattende bruk av sosiale medier, sett i forhold til lovgivningens krav til universell utforming.
Tildelt: kr. 400.000,-

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Prosjekt:
 Allment tilgjengelige e-helsetjenester
Beskrivelse: Teste et utvalg av norske web-baserte e-helsetjenester maskinelt for å sjekke samsvaret med DTL og wcag 2.0. Gjennomføre brukertester med det samme tjenestetilbudet i et brukerpanel med 15 informanter
Tildelt: kr. 404.255,-

Kunnskapsformidleren netthandel.no AS
Prosjekt: 
Netthandel for alle
Beskrivelse: Etablere nettside med hjelp til universell utforming av nettbutikker
Tildelt (2. tildeling): 180.000,-

MediaLT AS
Prosjekt:
 Bok om Universell utforming av Dokumenter (BUD)
Beskrivelse: Lærebok om hvordan utforme universelt utformede dokumenter
Tildelt (2. tildeling): 290.000,-

Trondheim kommune
Prosjekt: Kartleggings-APP universell utforming publikumsbygg
Beskrivelse:Verktøy for å kartlegge universell utforming i eksisterende publikumsbygg 
Tildelt (2. tildeling): 
360.000,- 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Prosjekt: UU av IKT
Beskrivelse: Kartlegge status for universell utforming på private og
offentlige virksomheters nettsider.
Tildelt (2. tildeling):400.000,-

Design Region Bergen
Prosjekt: Your Street Bergen
Beskrivelse: Your Street er et internasjonalt konsept, som jobber for at gode løsninger på en utfordring i en del av verden kan være overførbare til andre deler av verden.
Tildelt: 250 000

Gjesdal kommune
Prosjekt: 
Kartlegging av kommunale bygg
Beskrivelse: Kartlegge uu av kommunale bygg ved hjelp av verktøyet «Ikt bygg».
Tildelt: 50 000

Hedmark Fylkeskommune
Prosjekt: 
Kunnskapsheving for kommunale- og fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Beskrivelse: 2-dagers konferanse med UU på dagsorden, etablere felles brukerbank: FFO og SAFO, samt en fagkonferanse av driftspersonale i offentlig bygg og eiendomsutviklere
Tildelt: 80 000

Karde AS
Prosjekt: 
Gode instruksjonsfilmer
Beskrivelse: Veileder i produksjon av instruksjonsfilmer for personer med nedsatt kognisjon
Tildelt: 260 000

Nordland fylkeskommune
Prosjekt: 
Tilgjengelighet for festivaldeltakere med funksjonsnedsettelser
Beskrivelse: Samarbeide mellom festivalarrangører og brukermedvirkere for å forbedre tilgang til festivalopplevelser.
Tildelt: 300 000

Norsk turistutvikling AS
Prosjekt: 
Nettbasert veileder i universell utforming til reiseliv- og besøksnæringen
Beskrivelse: Nettbasert veileder/kunnskapsbase for universell utforming i bygg, uteområder, drift, driftsrutiner, informasjon, formidling, og markedsføring for eiere/ledelse og ansatte i overnattingsbedrifter, spisesteder, besøksanlegg, museer, utstillinger, arrangement, mv.
Tildelt: 230 000

Norske Arkitekters Landsforbund
Prosjekt: 
Økt kompetanse til kommunene
Beskrivelse: Kartlegge kunnskapsstatus i kommuner. NALs hovedsatsing sammen med KMD.
Tildelt: 350 000

Norske Arkitekters Landsforbund
Prosjekt: 
Forbildeprosjekter til kommunene – utvikling av web-løsning
Beskrivelse: Utvikle verktøy for kommunal egenregistrering – prosjektdatabase
Tildelt: 275 000

Norske Arkitekters Landsforbund
Prosjekt: 
Kurstema universell utforming 2014–15
Beskrivelse: Kurs med innarbeidet uu som tema.
Tildelt: 100 000

Ski kommune
Prosjekt: 
Ressursgruppe UU
Beskrivelse: Registrere bygg, kompetanseheving v/ kurs, seminar etc. fellesseminar, veileder/opplæring
Tildelt: 320 000

Stange kommune
Prosjekt: 
Kartlegging av kommunale bygg
Beskrivelse: Metode for systematisk kartlegging av kommunale bygg, med registrering i verktøyet «IK bygg».
Tildelt: 250 000

Vista Utredning AS
Prosjekt: 
Utvikling av nettbasert veileder - tiltak i eksisterende bygg
Beskrivelse: Veilederen skal brukes når en har registrert status med hensyn på universell utforming og skal prioritere oppgraderingstiltak.
Tildelt: 300 000