Disse prosjektene fikk tilskudd i 2021:

Asker kommune: kr 100 000

Tilgjengelighet i tettsted og på friområder i Asker - kartlegging, kompetanseheving og informasjon

Asker kommune startet kartlegging av tilgjengelighet i 2019. I 2021 er det planlagt å kartlegge de områdene som gjenstår (spesielt i tidligere Røyken og Hurum), følge opp tilrettelegging, heve kompetansen hos bestiller og utfører, registrere områdene etter gjennomføring og informere om tilgjengelighet på nettsiden.

 

Berlevåg kommune: kr 80 000

Gjennomføring av kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

Kvalitetssikre at Berlevåg skole tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Berlevåg kommune er en liten kommune med én skole i drift, skolen åpnet 2016.

 

Bømlo kommune: kr 200 000

Universell utforming i samband med uteskule

Uteskule er eit viktig verkemiddel for å fremja fysisk aktivitet for barn i skulealder. I etterkant av koronapandemien er uteskule blitt ein endå viktigare del av skulekvardagen. Dette gjer det naudsynt å jobbe systematisk med å sikre universell utforming av læringsmiljøet, også utover inneområda og skulegarden. Prosjektet vil kartlegge korleis uteskuleaktiviteten i Bømlo er universelt utforma per i dag og metodar å sikre universell utforming av uteskule i framtida.

 

Den Norske Turistforening: kr 527 000

Hytter for alle - fase 1

Med prosjektet Hytter for all, ønsker DNT at flere personer med funksjonsnedsettelse tar i bruk DNTs hyttetilbud. Fase 1 består av implementering av søkbar informasjon om tilgjengelighet for hytter i UT.no (nasjonal plattform for turplanlegging), samt en UU og tilgjengelighetsveileder for hytteeiere (DNT lokalforeninger)

 

FUNKA NU AB: kr 470 000

Universell utforming i digitale læringsressurser med interaktive øvelser og oppgaver for elever i skolen

Prosjektet undersøker ulike digitale læringsressurser for å øke kunnskapen om hvordan disse fungerer for personer med funksjonsnedsettelse og hvordan universell utforming (UU) er brukt, også med tanke på kognitiv tilgjengelighet. Tiltaket bidrar til økt kunnskap og informasjonsspredning om universell utforming til skoler, foreldre og leverandører av læringsressurser.

 

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO: kr 380 000

Utfordringer i kollektivtransporten i Norge: Hvordan møte alle reisende med respekt?

Prosjektet skal finne gode løsninger for utøvelse av assistanse i og mellom de ulike transportløsningene i Norge, og spre dette gjennom utarbeidelse av veiledningsmateriell og instruksjonsfilmer.

 

Harstad kommune: kr 150 000

Kompetanseheving innen universell utforming og tilrettelegging

Kommunen ønsker å styrke den tverrfaglige og tverrsektorielle kompetansen knyttet til universell utforming og tilrettelegging, med spesielt fokus på kommunens grunnskoler. Prosjektet søkes å være kommunens innledende arbeid i forkant av systematisk kartlegging av status på kommunens grunnskolebygg og uteareal.

 

Kvinesdal kommune: kr 250 000

Kompetanseheving og bidrag til kartlegging av barne- og ungdomsskole behov for universell utforming

Kompetanseheving av egne ansatte, hjelp til å ha universell utforming i hverdagen. Kartlegging av eksisterende skole(r) Hva må gjøres? hva burde gjøres? Hvordan kommer vi ditt?

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 595 737

Kunstig intelligens og sensorteknologi

Google, Microsoft, Apple, Amazon og mange andre private og offentlige institusjoner legger ned store ressurser innen kunstig intelligens (ki). Hva kan og har dette betydd for mennesker med nedsatt funksjonsevne? I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge påbegynte prosjekter og teste ny teknologi. Vi ønsker også å undersøke hvilke barrierer barn har og på skolen og på hvilken måte teknologi kan brukes eller utvikles for å redusere disse barrierene.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 578 490

Lek og lær

Prosjektet Lek og lær skal kartlegge hva som finnes internasjonalt av universelt utformede underholdningsprodukter. Det vi vet er at mange av de kommersielle produktene ikke er universelt utformet. Vi vil derfor legge ned innsats i å teste utvalgte produkter og finne gode alternativer.

 

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS: kr 300 000

I front: Kroppsøving og treningsteknologi

Teknologi kan åpne nye muligheter for at elever med nedsatt funksjonsevne kan delta mer aktivt i kroppsøvingsfaget. Denne muligheten er imidlertid i liten grad utforsket i grunnskolen. Derfor er det behov for et prosjekt som kartlegger bruken av treningsteknologi i kroppsøvingsfaget, og som finner fram til tiltak der mulighetene prøves ut.

 

Nesbyen kommune: kr 300 000

Universell utforming i planlegging av nærmiljøområde inkl. skoleplass

Nesbyen kommune har behov for å lage en plan for opprusting av et nærmiljøområde i sentrum. Dette inkluderer skoleplass og idrettsområde. Universell utforming vil være sentralt i denne planen, og kommunen ønsker å bruke dette prosjektet til intern og ekstern kompetanseheving og nettverksbygging innen universell utforming.

 

NEXT SIGNAL AS: kr.  1 200 000

Innendørs navigasjon knyttet opp til plantegninger i BIM og bruk av 5G i skole- og offentlige bygg

For å skape en større tilgjengelighet og forenkle muligheten for å gi universelt utformet innendørs navigasjon i alle store offentlige bygg/skoler tror vi at det ville være nyttig å se nærmere på muligheten ved å kombinere innebygd teknologi i mobiltelefoner (5G) kombinert med BIM-tegninger på bygg. Dette prosjektet ønsker å forske på og se på mulige kombinasjoner for å skape gode enkle måter å få dette til, slik at tilgjengeliggjøringen blir langt enklere og i større grad enn slik situasjonen er.

 

Nissedal kommune: kr 200 000

Kartlegging og utredning av universell utforming ved Tveit skule

Ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule er det nødvendig med en kartlegging av den universelle utforming, fordi det i dag er stor mangler og avvik. 

 

NORSK REGNESENTRAL: kr 695 000

Hør hør – Hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

I dette prosjektet skal Norsk Regnesentral synliggjøre opplevelsene og behovene til personer med nedsatt hørsel i møte med digital kommunikasjon (både privat kommunikasjon og kommunikasjon med offentlige tjenester). I prosjektets første del vil NR danne seg et oversiktsbilde ved hjelp av en bredt anlagt spørreundersøkelse for å lete etter trender og utfordringer som går igjen, og i andre del vil vi fokusere på å få en dypere forståelse av utfordringsbildet gjennom intervjuer med et utvalg informanter.

 

NORSK REGNESENTRAL: kr 500 000

Kartlegging av universelt utformet XR-teknologi i grunnskoler

Prosjektet handler om kartlegging av muligheter, egnethet og begrensninger av XR-teknologi i grunnskoler med hovedvekt på universell utforming. XR er et paraplybegrep for teknologiene augmented reality (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR). Prosjektet undersøker potensial, muligheter og begrensninger rundt XR og dens scenarier, systemer, anvendelsesområder, teknologi, og programvare for elever og ansatte i grunnskoler med ulike behov og funksjonsevner. I tillegg legger prosjektet til

 

OSLO ECONOMICS AS: kr 600 000

Tilgjengelighet av digitale møteverktøy i fjernundervisning

Prosjektet skal gi bedre innsikt i hvordan fjernundervisning under koronapandemien har fungert for ungdomsskoleelever med funksjonsnedsettelser, og spesielt graden av universell utforming av digitale løsninger for videomøter som har vært brukt i skolen under Koronapandemien. Vi vil kartlegge virkninger for elever, lærere og foresatte/støtteressurser, herunder både utfordringer og eventuelle fordeler av fjernundervisning sammenliknet med fysisk undervisning.

 

OSLO ECONOMICS AS: kr 600 000

Analyse av status og virkninger av universell utforming av digitale læringsressurser

Prosjektet skal bidra til å gi økt innsikt i status for universell utforming av digitale læringsressurser som brukes i grunnskolen i dag, og om innføringen av IKT-forskriften i utdanningssektoren har bidratt til at læringsressursene er blitt mer universelt utformet. Videre vil vi kartlegge viktige gjenstående barrierer og utfordringer når det gjelder å sikre tilgjengelighet av digitale læringsressurser og hva som skal til for at ressursene skal oppfylle forskriftens krav.

 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET (TIDL. HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS): kr 560 000

Kartlegging av spesialrom for kunst og håndverk i grunnskolen

Målsettingen for prosjektet er å avklare status for universell utforming ved praksisskoler tilknyttet vår institusjon, samt å øke bevisstheten om universell utforming blant ansatte, praksislærere og studenter. Vi vil videreføre kunnskapen til alle grunnskoler i landet og dele relevante funn gjennom konferanser, og med skaperverksted og verksteder i museer. Tiltaket inngår i Institutt for estetiske fags langsiktige mål om at universell utforming skal styrkes ved egen institusjon og hos partnere.

 

RUTER AS: kr 210 000

Kartlegging av status på universell utforming på bussholdeplasser i nærheten av grunnskoler i Oslo

Vi ønsker at kundene skal få mer personlig informasjon om reisen sin, slik at de bedre kan planlegge i forkant. Informasjon om universell utforming på stoppesteder er en type personlig informasjon vi ønsker å gi mer av. Og i denne forbindelse handler det om å kartlegge bussholdeplasser i nærheten av grunnskoler, cirka 350 stopp, og gi informasjon om tilgjengelighet til kunden gjennom reiseplanleggeren.

 

SAMFONI AS: kr 590 300

Godt språkmiljø for alle barn

Utvikling av en ressurspakke til barnehage/småskolen som skal heve kompetanse innen ASK og sikre kontinuerlig bruk av tegn på barnas lek- og læringsarenaer. Ressursene vil oppleves som en naturlig del av miljøet med bred appell; i tråd med Nordahls rapport "Inkluderende fellesskap for barn og unge". Statped understøtter også viktigheten av ikke å skille ut det enkelte barnet ved å merke og organisere kun for hans/hennes del. På denne måten skapes et inkluderende læringsmiljø,som er bra for alle"

 

Sarpsborg kommune: kr 199 000

Søknad om støtte til universell utforming i grunnskolen

Sarpsborg kommune  startet opp i 2020 et prosjekt som skal omfatter kartlegging av grunnskolen, ungdomsskolene og barnehagene. Et omfattende stykke arbeid men vi er kommet godt igang.

 

STANDARD NORGE: kr. 270 000

Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering

Prosjektet går ut på å videreutvikle tre norske standarder på områdene arbeidsliv og eldre, tingenes internett og eldre og smarte byer og eldre. Prosjektet er toårig.

 

STANDARD NORGE: kr 150 000

Utredning av universell utforming i kollektivtransporten

Kartlegging av eksisterende og planlagte norske og internasjonale standarder for universell utforming som brukes i eller er aktuelle for kollektivtransporten. I tillegg vil utredningen ta for seg tilgjengelighet og universell utforming i kollektivtransporten i Norge i dag for å se om det eksisterer behov som ikke dekkes opp av standarder, og som kunne vært standardisert for å sikre mer effektive tjenester og økt tilgjengelighet.

 

Sunnfjord kommune: kr 200 000

Kompetanseheving Sunnfjord kommune sine tilsette - kartlegging universell utforming skulebygg, inklusiv uteområdet

Sunnfjord kommune har planlagt å heve kompetanse til sine tilsette for å kunne ivareta universell utforming i Sunnfjord kommunen sine skulebygg. Kartlegging av universell utforming på skulebygg er første steget for å nå målet.

 

Tana kommune: kr 175 000

Tilskudd til Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon 2021

Bygg- og anleggsavdelingen ved Tana Kommune har behov for å kartlegge tilstanden  og heve kompetansen vedrørende universell utforming. Det er ønskelig å kartlegge eiendommer innen skole, helse og publikum. Samtidig ønsker vi å heve kompetansen ved kursing av drifts og brann forebyggende personell. 

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 635 850

Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne

Prosjektet vil undersøke hvilke barrierer personer med psykiske lidedlser opplever i lys av erfaringene og situasjonsbeskrivelsene under koronaepedemien. I denne sammenhengen vil også tiltak for å bygge med disse barrierene være et sentralt tema

 

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 450 000

Utgivelse av artikkelsamling om UU i transportsektoren

Dagens faglitteratur om universell utforming (UU) svarer ikke godt på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid. For å fylle dette behovet startet TØI et arbeid i 2018 med en artikkelsamling til bruk i utdanning og videreutdanning. Arbeidet har vært delfinansiert av Statens vegvesen og Bufdir. I 2021 vil artikkelsamlingen ferdigstilles og utgis.

 

Ulvik herad: kr 130 000

Kartlegging av universell utforming i barnehage og Brakanes skule i Ulvik herad

Ulvik herad har gamle bygg for oppvekst og undervining. Bygningene er oppført i flere byggetrinn. det er behov for kartlegging av universell utforming i Ulvik barnehage og Brakanes skule.

 

UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF: kr 400 000

Forskning om opplevde virkninger av lydutjevningsanlegg i undervisningsrom i skoler.

Undervisningsbygg Oslo KF, sammen med NTNU Samfunnsforskning, ønsker å forske på hvordan undervisningsmiljøet påvirkes etter installasjon av lydutjevningsanlegg i skoler. Hensikten med forskningen er å dokumentere hvordan lydmiljøet påvirker muligheten for likestilt deltakelse i skoler og gi en bedre skolehverdag for alle.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 493 380

Tale til tekst (3T)

Tale til tekst-prosjektet skal levere status for tale til tekst-teknologi på norsk og tilby en lavterskel veiledning om hvilke muligheter som allerede finnes på markedet og hvordan bruke disse mulighetene.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 430 000

Hvordan finne frem på skoler?

Vi opplever at mange har behov for økt kunnskap om veifinning og utforming av skilt. Tiltaket skal resultere i en veileder som skal inneholde relevante krav i TEK17, vise viktigheten av riktig skilting, illustrere gode eksempler, samt inneholde en sjekkliste. Hensikten med veilederen er å øke kompetansen om veifinning med vekt på skilting hos målgruppene.

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 350 000

Mobilitet for alle – videreføring og utvidelse av portal om universell utforming av passasjertransport.

Tiltaket er å utvide og oppdatere nettressurs for prosjekt Mobilitet for alle, til å omfatte blant annet universell utforming i forhold til flytransport og smarttransport, tilhørende infrastruktur og annet. Referansegruppen fra prosjektet vil bli videreført og utvidet men ny, relevant ekspertise. I tillegg vil det bli installert terminologiverktøy og lenke til Lovdata for oppdaterte juridiske kilder og direkte definisjon av viktig terminologi i tilgjengelig format for brukere av nettressursen. 

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 310 000

Gymsal og idrettshaller for alle

Tiltaket skal resultere i en veileder med sjekkliste til bruk ved kartlegging og oppgradering av idrettshaller og gymsaler og ved planlegging og prosjektering av nye.   Veilederen skal spesielt beskrive løsninger knyttet til mulighet for trygg og likestilt bruk av garderobe og dusjmuligheter. Sjekklisten vil omfatte rom som vanligvis befinner seg i en idrettshall som inngangsparti, garderobe, dusj, toaletter, hall, trapp, heis, tribune osv. 

 

UNIVERSELL UTFORMING AS: kr 290 000

Kartlegging farger og kontraster- en videreføring av tidligere prosjekt

Tiltaket går ut på å benytte og evaluere veileder for bruk av farger og kontraster ved å kartlegge og vurdere behov for tiltak i to ulike skolebygg.  Fargeveilederen ble utviklet gjennom tilskuddsmidler mottatt i 2020. Tiltaket skal resultere i en rapport som viser kartleggingsresultatene på begge skolene. I tillegg produseres en kort film fra den ene skolen der vi viser noe av kartleggingen. Filmen kan benyttes i kurssammenheng og som supplement til fargeveilederen.

 

Universitetet i Oslo: kr 200 000

Autotekst

UiO ønsker å lage en fullverdig tjeneste for teksting av videoer som er tatt opp til undervisning og tilby denne til bruk for hele sektoren.

 

Universitetet i Oslo: kr 200 000

UU-sjekk

UiO ønsker å lage en UU-sjekk av alle websider som publiseres i publiseringsverktøyet Vortex og skjema som lages med nettskjema.no.

 

USEIT CONSULTING NORWAY AS: kr 500 000

Økt digital kompetanse hos elever og ungdommer med intellektuell funksjonsnedsettelse

Personer med intellektuell funksjonsnedsettelse har ofte vanskelig for å være delaktige i det digitale samfunnet. Målet med dette prosjektet er å introdusere erfaringer fra Sverige og undersøke forutsetningene for å benytte den digitale læringsplattformen, DigiJag, også i Norge. Dette vil skje via en forstudie og et pilotprosjekt.