Her finner du tildelingene for tilskuddsordningen fra og med 2002. Bufdir overtok forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2002. 

Tildelinger 2022

Driftstilskudd 2022

Organisasjon

Tilskudd

International African Comitee Norway

119 641

Adopterte

137 016

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

166 487

Foreningen 2 Foreldre

158 168

Kvinner i Skogbruket

176 110

Ønskebarn

188 574

Norsk kvinnesaksforening

189 707

Foreningen vi som har et barn for lite

230 312

Aleneforeldreforeningen

284 829

Kvinnegruppa Ottar

254 360

Kvinnegrfronten i Norge

250 834

Norges kvinne- og familieforbund

412 597

Tvillingforeldreforeningen

439 591

Norges bydekvinnelag

542 229

Mannsforum

290 872

Polynorge

156 468

Professional Womens Network Norway

145 704

Prosjekttilskudd 2022

Organisasjon

Navn på prosjektet

Kort om tiltaket

Tilskudd

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Møter til besvær

Likestillingssenteret ønsker å gjøre en kvantitativ kartlegging av møtetidspunkt og politisk deltakelse i kommuner i Norge. Kartleggingen er et verktøy for å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan brukes inn i nominasjonsprosessen og politiske debatter for økt deltakelse blant kvinner og småbarnsforeldre uavhengig av kjønn.

300 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Hva nå? Ungdommens forestillinger om likestilling

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke forestillinger dagens unge har om likestilling, hva de forbinder med ordet likestilling og hvilke likestillingsutfordringer de anser som størst i vår tid.

320 000

FORENINGEN FOR BONUSFAMILER

Utfordringer i bonusfamilier.

Prosjektet vil bidra til å rette fokus og å øke kunnskap om hvilke utfordringer medlemmene i bonusfamilier møter i hverdagen.

234 868

MANNSFORUM

Mannsforums Familie og Likestillingskonferanse 2022

Gjennomføring av Mannsdagen 19 november 2022, en heldagskonferanse om menns likestillingsperspektiver i det norske samfunnet.

500 000

MENNESKER I FOKUS

Stolt kvinne

Stolt kvinne - Fremme likestilling og inkludering i samfunnet for minoritetskvinner, samt dialog med gutter og menn med nøkkelposisjoner i minoritetsmiljøer for å bidra til å endre gammeldags kvinnesyn og gamle tradisjoner som hindrer kjønnslikestilling.

239 000

DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE

Dialogkonferanse

Dialogkonferanse som skal gi  følgende konkrete resultater:
- å ha en god forståelse og bevissthet om likestilling
- øke tilstrekkelig kunnskap om likestilling
- skape holdningsendring om likestilling blant deltakerne
- å jobbe målbevisst med likestilling og bidrar til å skape lykkelig familieliv.

150 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Bevisste utdanningsvalg

Bevisste utdanningsvalg er et prosjekt hvor lærere og elever ved ungdomsskoler får kunnskap om, og verktøy til refleksjon om kjønn, normer og utdanningsvalg. Alle lærere, rådgivere og karriereveiledere i fylkene som deltar får tilbud om en webinar-rekke. I tillegg består prosjektet av mikrokurs for elever som kan brukes i undervisningen, og et forprosjekt hvor vi ønsker å se på muligheten for å utvikle et spill om kjønn og utdanningsvalg.

250 000

LIGHTUP NORWAY

«Exposed»: Et prosjekt om barn og unges pornobruk, digital seksualitet og likestilling

Prosjektet «Exposed» tar for seg barn og unges pornobruk knyttet til temaet likestilling. Gjennom en videreutvikling av nettsiden Pornoprat.no, oppdatering av undervisningsmateriell og gjennomføring av skolebesøk vil vi øke kunnskapen blant barn og unge om dette temaet. I tillegg vil prosjektet kartlegge fylkeskommuners og kommuners rolle, og se på hvilke kommuner som gjør en innsats for å beskytte barn og unge fra eksponering for pornografi i skolen.

300 000

LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

Brobyggerne

Brobyggerne er et prosjekt med hovedmål om å selvstendiggjøre, kvalifisere og aktivisere minoritetskvinner.

350 000

NORSK KVINNESAKSFORENING

Dialog- og politikkutviklingsprosjekt for en flerdimensjonal likestillingspolitikk

Prosjektets formål er å utforske årsaker til avstand og ofte mangel på dialog mellom minoritets- og majoritetsbaserte organisasjoner som arbeider med likestilling- og feminisme.

365 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

Demontering av patriarkatet ( Dismantling The Patriarchy)

Tiltaket Demontering av patriarkatet skal være en Internasjonal Seminar som skal bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn og bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.

461 000

KVINNEFRONTEN I NORGE

Regionale konferanser: Hva er radikal likestillingspolitikk i 2022? Kan debattens mange stemmer forenes i felles kamp og samarbeid? 

Regionale konferanser med tematikken: Hva er radikal likestillingspolitikk i 2022? Kan debattens mange stemmer forenes i felles kamp og samarbeid?

500 000

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

Kurs om likestilling for endringsagenter

Prosjektets hovedmålsetning er å fremme likestilling i innvandrermiljøer med ikke-vestlig bakgrunn gjennom kurs om likestilling for endringsagenter og bruk av minoritetsmedia

360 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Kropp er topp. Digitalt kompetansepakke for lærere om kropp, selvfølelse og livsmestring

Målet med prosjektet er å gi lærere økt kompetanse om kroppspress, selvfølelse og livsmestring knyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplanen.

200 000

KVINNER I SKOGBRUKET

Kvinner og menn i skogbrukets fagprosa - framstilles de likestillet?

Litteratur-studie for å undersøke om språket som brukes i skogbrukets ulike fora litteratur framstiller kvinner og menn som likestilte eiere, studenter, ansatte og interesserenter.

250 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Fedre 2022 - e-kurs for studenter og workshops

Workshops om fedre og likestilling for studenter og ansatte i barnevernet.

365 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Menn i familievernet

Menn er underrepresentert som primærklienter på familievernkontorene. Vi vil utvikle et e-læringskurs om menn for ansatte i familievernkontorer.

315 000

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

Kvinnehelsealliansen

Målet med dette prosjektet er å samle aktører som har som formål å ivareta kvinners helse, kvinnehelseforskning og likeverdige helsetilbud, i en kvinnehelseallianse. Det vil primært være en politisk allianse som vil arbeide for å sette kvinnehelse på agendaen. Alliansen vil være en sparringspartner for myndighetene og faginstanser og prioritere brukermedvirkning.

300 000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2022: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2022 skal bidra til å styrke kjønnslikestillingsarbeidet for unge jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn.

580 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Likestilling i et multikulturelt perspektiv

Prosjektet tar sikte på å ansvarliggjøre menn og gutter når det gjelder likestillingsspørsmål. Prosjektet vil samtidig sette fokus på hvilke spesifikke utfordringer menn og gutter møter på, særlig i skolen. Prosjektet benytter dialogarbeid som metode.

515 000

GLOBAL SOSIAL UTVIKLING (GSU)

Kurs om kjønnsroller for menn

Dette tiltaket er å innføre menn med innvandrerbakgrunn i norske holdninger og verdier knyttet til mannsrollen både i familien og i samfunnet for øvrig.

200 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

Seminar om feminisme for unge kvinner og jenter

Toårig prosjekt for å utvikle og gjennomføre et seminar/møterekke om feminisme rettet mot unge kvinner i alderen 16-26 år.

350 000

KARAAMA

Fortellinger om minoritetskvinners likestillings historier

I dette prosjektet ønsker vi å samle likestillingshistoriene fra ti minoritetskvinner fra ti ulike etnisiteter og bakgrunner for å skape bedre forståelse og kunnskap om hverandres likestillingskamp. Dette er bevisstgjørings- og kunnskapsinnhentings prosjekt.

500000

     

 

Tildelinger 2021

Driftstilskudd 2021

Organisasjon

 Tilskudd  

ADOPTERTE

                   100 000

ALENEFORELDREFORENINGEN

                   234 500

FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE

                   150 000

FORENINGEN 2 FORELDRE

                   156 500

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

                   100 000

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

                   150 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

                   234 500

KVINNER I SKOGBRUKET

                   156 500

NORGES BYGDEKVINNELAG

                   358 300

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

                   278 750

NORSK KVINNESAKSFORENING

                   140 000

PREMATURFORENINGEN

                   234 000

TVILLINGFORELDREFORENINGEN

                   278 750

ØNSKEBARN

                   156 500

MANNSFORUM

                   224 500

 

 

Prosjekttilskudd 2021

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Kort om tiltaket

Tilskudd

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Familie- og likestillingspolitiske tiltak - prosjekttilskudd

E-kurs om fedre for barnevernsansatte. Videreføring og implementering.

335 000

HALLDOOR - RAISING VOICES

Dialogsamling

Dialogsamlinger om likestilling i et etnisk minoritetsperspektiv

400 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

African, Black and Norwegian

Seminar om hatkriminalitet grunnet seksuell orientering, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet, samt om vold, flerkoneri, og negativt religiøst og kulturelt press.

200 000

KUN

Mannsrollen i et distrikstperspektiv

Podcast om mannsrollen i nord.

71 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

Nettkampanje – Stopp pornokulturen

Videreføring av nettsiden stopp-pornokulturen.no. Nettsiden skal lage videosnutter og samle forskning og informasjon om temaet, samt sørge for spredning av innholdet/pedagogisk opplegg

300 000

SAMI NISSONFORUM/SAMISK KVINNEFORUM

Samekvinner, struktur og likestilling

 Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om likestilling og kvinners stilling, og lage en strategi for økt likestilling i Sápmi.

300 000

MENNESKER I FOKUS

"Stolt kvinne" - Likestilling og integrering i arbeids- og samfunnsliv, også for minoritetskvinner

Informasjons- og dialogmøter om likestillingsutfordringer for innvandrerkvinner i bydeler/kommuner i Oslo og Viken. 

220 000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

Virtuell virkelighet og likestillingsutfordringer

Konferanse og utvikling av rapport om likestillingsutfordringer, generasjonsutfordringer og minoritetsutfordringer i en digital tid.

450 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Bevisste utdanningsvalg

Opplegg for å fremme likestillingsperspektiver innen utdanning - gjennomføres av Likestillingssenteret og Trøndelag Fylkeskommune

250 000

KVINNER I SKOGBRUKET

 

                                                 

Skogskolelærere- et prosjekt om jenteelever

Prosjekt for å rette fokus mot jenteelever i skogskoleutdanningen.

150 000

MANNSFORUM

Nordisk konferanse

Konferanse om fedres helse og likestillingsutfordringer etter samlivsbrudd

500 000

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

 

Likestillingskurs for endringsagenter

Kurs og seminaropplegg for endringsagenter - med likestilling som fokusområde.

350 000

Tildelinger 2020

Prosjekttilskudd 2020

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innhold

 Tilskudd 

DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE Familie- og likestillingspolitiske tiltak - prosjekttilskudd Dialogkonferanser for innvandrere med Etiopisk og Eritreiske bakgrunn.

    140 000
FREETHEM NORGE Porno og kjønnslikestilling Digitalt læringsopplegg om porno og kjønnslikestilling, alderstilpasset fra 13 til 20 år.

    150 000
INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY Taboos Coming Out Of The Norwegian African Closet. Seminar om hatkriminalitet grunnet seksuell orientering, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet, samt om vold, flerkoneri, og negativt religiøst og kulturelt press.     300 000
KUN  Bokbadebalje - barnebøker som bryter og begeistrer To regionale fagseminarer for bibliotekarer  i hhv. Bodø og Steinkjer, med tema som omhandler likestilling og mangfold i barnebøker.

      90 000
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET Nettkampanje – Stopp pornokulturen Relansering av nettsiden stopp-pornokulturen.no. Nettsiden skal lage videosnutter og samle forskning og informasjon om temaet.      345 000
MANNSFORUM Regionale konferanser om gutter/menn/fedres likestillings- og livsutfordringer Regionale halvdags-seminarer/konferanser om gutter, menn og fedres likestillingsutfordringer.

    275 000
MENNESKER I FOKUS "Stolt kvinne" - Likestilling og integrering i arbeids- og samfunnsliv, også for minoritetskvinner Informasjons- og dialogmøter om likestillingsutfordringer for innvandrerkvinner i bydeler/kommuner i Oslo og Viken.       150 000
MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER Mange stemmer- felles kamp- Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid Nasjonal konferanse med lansering av MiRAs antologi «Minoritetskvinnebevegelse gjennom 30 år». Konferansen skal synliggjøre viktigheten av et interseksjonelt blikk på kjønnslikestilling.      300 000
MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK  Likestilling for vellykket integrering og familieliv Opplæringsseminarer for 8 nye dialogarbeidere med tema likestilling i familien og likestilling i utdanningsvalg. Dialogarbeiderne holder deretter egne samlinger.      300 000
PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO Empowerment & Likestilling 2020 Workshops/seminarer for innvandrere.  Fokus på deltakelse i nærmiljøet, særlig når det gjelder jenter, og kjønnsroller i forbindelse med utdanningsvalg.        60 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Min far – historier og diskusjonsopplegg om mangfold og fedre Undervisningsopplegg for videregående skoler om fedre, omsorg og likestilling, basert på boka «Min Far».      120 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN E-kurset Fedre 2020. Videreutvikling av e-læringskurs om fedre for ansatte i barnevernet Videreutvikling og spredning av e-læringskurs om fedre for ansatte i barnevernet (om betydningen av farskap og involvering av fedre).

    330 000
RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF). Kurs for endringsagenter og bruk av minoritetsmedia 3-dagers kurs om likestilling for 60 endringsagenter i Oslo, Bergen, Tromsø og Kristiansand. Disse skal deretter holde dialogbaserte seminarer for innvandrere.      300 000
SAMI NISSONFORUM/SAMISK KVINNEFORUM Samiske kvinner og bærekraftsmål: Strategier for utarbeidelse & implementering av samisk likestillingsarbeid Workshop for 40 samiske kvinner fra Finland, Sverige, Norge og Russland: Hva er behovene til den moderne samiske kvinnen? FNs bærekraftsmål fra et kvinneperspektiv. Hvordan styrke felles stemme?     125 000
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Bevisste utdanningsvalg 2020 10 kurs om hva kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet er, og betydning for utdanningsvalg og yrke. Hvordan forestillinger om kjønn kan utfordres. Målgruppe karriereveiledere, rådgivere og lærere i ungdoms- og videregående skole.

    125 000
THE GAMBIAN ASSOCIATION IN OSLO Moskeen: En arena for dialog, likestilling og deltakelse Dialogkonferanse i samarbeid med Nansens Fredssenter, med fokus på kjønnslikestilling og negativ sosial kontroll.

      40 000
TROMSØ IDRETTSRÅD På Tvers i Barents Filmkveld med påfølgende dialogseminar om kvinners rolle og muligheter i samfunnet. Seminarer om inkludering av barn og unge i idrett og foresattes rolle, spesielt kvinnenes rolle, i dette arbeidet.     125 000
Driftstilskudd 2020

Organisasjon

 Tilskudd 

ADOPTERTE                   100 000
ALENEFORELDREFORENINGEN                   224 500
FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE                   150 000
FORENINGEN 2 FORELDRE                   156 500
INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY                   100 000
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)                   150 000
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET                   224 500
KVINNEFRONTEN I NORGE                   224 500
KVINNER I SKOGBRUKET                   156 500
NORGES BYGDEKVINNELAG                   358 300
NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND                   278 750
NORSK KVINNESAKSFORENING                   146 400
PREMATURFORENINGEN                   224 500
TVILLINGFORELDREFORENINGEN                   230 000
ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET                   156 500

Tildelinger 2019

Driftstilskudd 2019

Organisasjon

Tilskudd

ALENEFORELDREFORENINGEN

219 000

ADOPTERTE

98 000

TVILLINGFORELDREFORENINGEN

230 000

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

272 250

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

219 000

NORSK KVINNESAKSFORENING

140 000

PREMATURFORENINGEN

219 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

98 000

KVINNER I SKOGBRUKET

153 000

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

150 000

PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK NORWAY

98 000

KVINNEFRONTEN I NORGE

219 000

FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE

150 000

ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET

140 000

ENSLIGES LANDSFORBUND

219 000

FORENINGEN 2 FORELDRE

149 350

NORGES BYGDEKVINNELAG

350 000

MANNSFORUM

153 000

Prosjekttilskudd 2019
Tilskuddsmottaker Navn på tiltaket Kort om tiltaket Til utbetaling i 2019
DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE Familie- og likestillingspolitiske tiltak Dialogkonferanser om likestilling i Oslo, Bergen, Tromsø og Hamar.  150 000
INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY Norwegian African Men Decode Toxic Masculinity ! ( Norsk Afrikansk Menn Dekode Toxic Maskulinitet ! ) Seminar. Utdanning og engasjement som ledd i kamp mot kvinneundertrykkelse, flerkoneri, vold, negativt religiøst og kulturelt press m.m. 275 000
KUN  Mannsdagen 2019 (Bodø) Arrangere mannsdagen 2019 i i Stormen bibliotek Bodø, i samarbeid med Batteriet i Bodø. Strømmes. 70 000
KVINNEFRONTEN I NORGE Rollemodeller og grensesprenging - minoritetskvinners utfordringer Dagskonferanse for minoritetskvinner, om  utfordringer, kamp og muligheter. Benytte rollemodeller. Somaliske kvinne og Rom-kvinner får talerstol. Strømmes. 200 000
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET Vi er mange! Seminar om minoritetskvinner og feminisme 3 seminarer om minoritetskvinner og feminisme, i Oslo, Stavanger og Trondheim. 250 000
KVINNER I SKOGBRUKET Skogen en arena for likestilling Rebusløp for minoritetskvinner, med likestillingstema å løse på postene. Kvalitetssikre og trykke likestillingsbrosjyrene fra 2018. 250 000
MANNSFORUM NORDISK/INTERNASJONAL MANNSDAGSKONFERANSE 2019 OM GUTTER, MENN OG FEDRES LIKESTILLINGS- OG LIVSUTFORDRINGER Nordisk/internasjonal heldags likestillingskonferanse i Oslo, om menns likestillingsutfordringer.g våre nordiske broder-organisasjoner. 200 000
MENNESKER I FOKUS «Stolt kvinne» - Likestilling og integrering i arbeids- og samfunnsliv, også for minoritetskvinner»  Dialogmøter for innvandrere om likestilling, rettigheter og plikter. Skal engasjere menn med minoritetsbakgrunn i likestillingsarbeidet. 150 000
MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER Møte mellom generasjoner – minoritetsperspektiv på kjønnslikestilling og familierelasjoner under sosial endring Konferanse: hvordan stereotype kjønnsforståelser i kombinasjon med diskriminerende strukturer i samfunnet begrenser og hindrer unge jenter med minoritetsbakgrunn. 350 000
MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR) Likestilling for vellykket integrering og familieliv 2-prosjekter: seminarer og dialogsamlinger om kjønnslikestilling og videreføring av prosjekt om utdanningsvalg. 400 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN E-læringskurs om fedre for ansatte i barnevernet E-læringskurs for ansatte i barnevernstjenesten, om viktigheten av å involvere fedre i løsningene som blir diskutert for familien.  295 000
RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF). Sertifiseringskurs for endringsagenter og bruk av minoritetsmedia  Rekrutering og sertifisering av endringsagenter om likestilling og dialogbasert empowermentarbeid for innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn, deretter dialogseminarer. Sendinger i minoritetsradio og tv. 100 000
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Bevisste utdanningsvalg Workshop for ådgivere og lærere i ungdomsskolen og videregående skole: Hvordan bidra til å utvide elevenes handlingsrom og legge til rette for mer bevisste utdanningsvalg? 60 000

Tildelinger 2018

Driftstilskudd 2018
Organisasjon Tilskudd
INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY                                                       95 800
INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)                                                     149 350
ALENEFORELDREFORENINGEN                                                     214 000
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET                                                     214 000
TVILLINGFORELDREFORENINGEN                                                     230 000
ENSLIGES LANDSFORBUND                                                     214 000
ADOPTERTE                                                       95 800
PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK NORWAY                                                     149 350
KVINNEFRONTEN I NORGE                                                     214 000
KVINNER I SKOGBRUKET                                                     149 350
NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND                                                     265 750
PREMATURFORENINGEN                                                     214 000
ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET                                                     140 000
NORGES BYGDEKVINNELAG                                                     300 000
FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE                                                     149 350
MANNSFORUM                                                     149 350
NORSK KVINNESAKSFORENING                                                     140 000
FORENINGEN 2 FORELDRE                                                     149 350
Prosjekttilskudd
Tilskuddsmottaker Navn på tiltaket Kort om tiltaket Tilskudd
DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE Kirken for likestilling 6 dialogkonferanser om likestilling, samt 4 dialogsamlinger kun for unge 14-19 år.                86 550
Haldoor-RaisingVoices (før MIDNIMO FORUM MF) Ei din stemme Kompetanseheving og 3-4 møteseminarer. Bevisstgjøring  om kvinneundertrykkelse og manipulasjon. Somalisk målgruppe.               100 000
INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY Mens voices on the Norwegian Poligamy Debate. Dagsseminar om polygami. Arrangere møte mellom norsk og gambisk regjering og arbeide for lovforslag mot polygami.               330 000
KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET Minoritetskvinner og feminisme  4-6 seminarer om feminisme og minoritetskvinner i Oslo.               325 000
KVINNER I SKOGBRUKET Skogen en arena for likestilling  Produsere brosjyrer til bruk ved rebusløp for innvandrerkvinner og barn: demokrati og likestilling mellom kvinner og menn, og hvordan bruke skogen til friluftsliv, rekreasjon og hvordan kle seg for tur i skog og mark. Svar på rebusoppgaver i brosjyrene.               275 000
KVINNER I SKOGBRUKET En likestilt skogbruksnæring i Norden Konferanse for kvinner i skogbruksnæringen fra Norge, Sverige og Island. 2 samlinger, hhv. i Arvika og på Island. Hovedmålet med prosjektet er å gi kunnskap og motivasjon til å få engasjert ungdom og kvinner i skogbruket i en nordisk sammenheng.                160 000
LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK "Si meg hvem du er": Kjønnsroller, likestilling og livsvalg hos ungdom med innvandrerbakgrunn Egenutviklede forestillinger om innvandrerungdom og deres tanker og erfaringer om  kjønn, familie og livsvalg. Spilles i Osloskoler, menigheter, kulturhus m.m. Prosjektet vil først og fremst å synliggjøre minoritetsgutters tanker og erfaringer.               350 000
MANNSFORUM STORMARKERING AV DEN INTENASJONALE MANNSDAGEN 19.NOVEMBER Debattseminar på Litteraturhuset på mannsdagen 19.11.2018. Hovedtemaet menn og fedres levekår og livsutfordringer.                 60 000
MENNESKER I FOKUS «Stolt kvinne» - Likestilling og integrering i arbeidsliv og fritid, også for innvandrerkvinner 4 informasjons- og dialogmøter i i Oslo om selvbestemmelse om valg av livspartner, prevensjon, abort, utdanning og arbeid. Målgruppe ikke-vestlige innvandrere.               160 000
MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER #MeToo - Mangfoldige former for vold mot kvinner Nasjonal konferanse med tema «#MeToo - Mangfoldige former for vold mot kvinner».                240 000
MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR) Likestilling for vellykket integrering og familieliv 1. Dialogseminarer om likestilling i innvandrermiljøer med ikke-vestlig bakgrunn, med vekt på retten til å bestemme over sine egne liv, deriblant sine reproduktive rettigheter.
2. Minoritetsspråkliges utdanningsvalg og foreldres påvirkning. 
              325 000
NORGES BYGDEKVINNELAG Organisasjonskurs i Norges Bygdekvinnelag  Organisasjonskurs - styrke tillitsvalgtes kunnskap om organisasjonsarbeid og deres rolle og ansvar som tillitsvalgte.                 50 000
PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO Min datter min fremtid Temakvelder om likestilling for pakistansk, kurdisk og eritreisk målgruppe.                60 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Min far – historier og diskusjonsopplegg om mangfold og fedre Undervise i 4 klasser på videregående skole om kjønn og foreldreskap i et interseksjonelt perspektiv. Miniutstilling               140 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Mannsdagen 2018 - Barbershops om menn og likestilling for næringslivet Markering av mannsdagen 19. november: 5 regionale samlinger i 5 tørre bedrifter, om menns likestillingsutfordringer.                105 000

Tildelinger 2017

Driftstilskudd 2017

Organisasjon

Innvilget

ADOPTERTE

93 000

ALENEFORELDREFORENINGEN

207 500

ENSLIGES LANDSFORBUND

207 500

FORENINGEN 2 FORELDRE

207 500

FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE

145 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

93 000

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

145 000

KVINNEFRONTEN I NORGE

207 500

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

207 500

KVINNER I SKOGBRUKET

145 000

MANNSFORUM

93 000

NORGES BYGDEKVINNELAG

300 000

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

258 000

NORSK KVINNESAKSFORENING

140 000

PREMATURFORENINGEN

207 500

PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK NORWAY

93 000

TVILLINGFORELDREFORENINGEN

230 000

ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET

190 000

Aktivitetstilskudd 2017

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Kort om tiltaket

Innvilget

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY Barna oppdragelse i Norge når foreldre praktiserer polygami. (RAISING A CHILD IN NORWAY IN A POLYGAMOUS HOME.) Dagsseminar om polygami, rettigheter for kvinner og barn.  240 000
INTERKULTURELL KVINNE GRUPPE Å styrke likestillingsarbeid for kvinner med minoritetsbakgrunn 2 konferanser og 3 temakvelder om likestilling i hjemmet, likestilling i arbeidslivet, likestilling og diskrimineringsforbudet, utdanning og godkjenning av tidligere utdanning, opprette småbedrifter som selvstendig næringsdrivende og fakta om likestilling fra SSB, Senter for likestilling .  90 000
KVINNEFRONTEN I NORGE Feminismens mange stemmer - minoritetskvinners stemmer i kampen for likestilling Dagskonferanse i Oslo hvor representanter for ulike minoritetsgrupper kan utfordre Kvinnefronten o.a, og være med på å legge premissene for likestillingsarbeid. Konferansen skal overføres på nett. 200 000
LIBERALT MANNSFORUM (LMF) 4 åpne møter om problemstillinger relatert til menns situasjon i Norge i dag: selvmord, blant menn, barnefordeling,menns helseutfordringer, litterære forbilder for mannsrollen, Fire åpne møter om hhv. selvmord blant menn, barnefordeling, menns helseutfordringer og litterære forbilder for mannsrollen. 3 200
LINLIKESTILLING INKLUDERING OGNETTVERK Likestilling også for kvinner med minoritetsbakgrunn   8 dialogmøter mellom innvandrerkvinner og fagpersonell. Tema er likestilling og kjønnsroller privat og offentlig i Norge og i andre land, informasjon om hjelpetiltak og likestilling i arbeidslivet. 200 000
MANNSFORUM STORMARKERING AV MANNSDAGEN Markering av mannsdagen 19.11. med debattseminar om likestilling og diskriminering av menn og fedre, kvinner og mødre, fortrinnsvis i Wegelandsalen på Litteraturhuset. Skal engasjere to kjente kjønns-og likestillingsaktive debattanter av hvert kjønn, og vil filme til bruk i overføring (NRK/TV2/ o.a.). 55 000
MANNSFORUM VALGDEBATT OM PARTIENES LIKESTILLINGSPOLITIKK I ANLEDNING STORTINGSVALGET Valgdebatt om partienes likestillingspolitikk.  40 000
MENNESKER I FOKUS
«Likestilling og integrering i arbeidsliv og fritid, også for innvandrerkvinner»
6 informasjons- og dialogmøter for å øke innvandrerkvinners kunnskap om likestilling, rettigheter og plikter i samfunnet, styrke deres muligheter til å utvikle egne ressurser, samt gjennom økt kunnskap og motivasjon bidra til å øke deres deltakelse i arbeidsliv og på fritidsarenaer. Holdes i Oslo, Akershus og Buskerud.  100 000
MIDNIMO FORUM MF Hvordan jobbe mot kvinneundertrykkelse 2 debatter som skal belyse likestilling fra 4 perspektiver: integrering, oppdragelse, kultur og religion. Målgruppe norske for å øke forståelsen og bevisstheten om minoritetskvinners likestillingsutfordringer. Målgruppe somaliske for å bidra til kunnskap og løsninger på kulturelle utfordringer, finne løsninger, samt skape debatt og engasjement som medfører at vi endrer den nedlatende holdningen mot kvinnene.  175 000
MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER Utdanning for endring! Om karriereutvikling og yrkes- og utdanningsvalg blant kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn  Konferanse om hvordan Norge bedre kan tilrettelegge for den enkelte kvinnes ressurser og kompetanse i det norske arbeidslivet. Målgruppe er f.eks NOKUT, Utdanningsetaten, Høyskoler, Nav, ansvarlige politikere og representanter for det sivile samfunn.  225 000
MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR) Likestilling for vellykket integrering og familieliv. Holdningsendrende dialogbasert arbeid i innvandrermiljøer om likestilling mellom kjønnene. Gjennom 8 dialogseminarer skal både menn og kvinner med ulik faglig- og sosial bakgrunn få mulighet til å dele sine erfaringer om hvordan de har endret deres tradisjonelle syn på kjønnsrollemønster de har tatt med seg fra sitt land og kultur. 300 000
PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO Norges framtid 4 aldersinndelte workshop for pakistanere og 2 for afghanere og kurdere, pluss felles avslutningsseminar. Tema er likestilling knyttet til de forskjellige aldersgruppenes livssituasjon.  200 000
REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN Ta vare på gutta! Likestilling og frafall på Kuben videregående skole Kartlegging av likestillingssituasjonen ved Kuben videregående skole, som et forebyggende tiltak mot gutters frafall på yrkesfaglige studieretninger. Skal danne grunnlag for anbefalinger om tiltak som kan fremme mestring og trivsel hos gutter i Osloskolen. Prosjektet har som overordnet mål å bidra til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring. 350 000
SOMALIA SPORT & CULTURE Aktiviteter om informasjon og opplæring i likestillingspolitikk:  likestilling hjemme, deltakelse i arbeidslivet og utdanning for jenter og kvinner og deltakelse i hjemmearbeid for menn. Informere om og likestillingspolitikk / likestilling i hjemmet i Bergen, Trondheim, Stavanger eller Oslo, gjennom 2-3 seminarer. Foredrag og dialoggrupper med fokus på utdanning for unge jenter og kvinner. Radioinnslag på Radio Maqal. Målgruppe er somaliere.  40 000
FREETHEM NORGE Pornoprat: barn, unge og nettporno Pornografiens fremstilling av seksualitet og dens påvirkning på barn og unge: Opprette nettsiden “pornoprat.no”, en  informasjons- og veiledningsside for ungdom mellom 13 og 20 år, planlegge og arrangere en skandinavisk konferanse om tematikken unge og nettpornografi «Pornoprat: samtaledag om barn, unge og nettporno» og produksjon av div. informasjonsmateriell. 194 800

Tildelinger 2016

Driftstilskudd 2016
 

Navn på organisasjonen

Tilskuddsbeløp

ADOPTERTE

  90 000

ALENEFORELDREFORENINGEN

 201 000

ENSLIGES LANDSFORBUND

 201 000

FORENINGEN 2 FORELDRE

 201 000

FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE

 140 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

  90 000

KVINNEFRONTEN I NORGE

 201 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

 201 000

KVINNER I SKOGBRUKET

 141 000

MANNSFORUM

  50 000

NORGES BYGDEKVINNELAG

 300 000

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

 250 000

NORSK KVINNESAKSFORENING

 141 000

PREMATURFORENINGEN

 200 000

PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK NORWAY

  90 000

SINGEL SAMMEN

 141 000

TVILLINGFORELDREFORENINGEN

 250 000

WILPF NORGE - INTERNASJONALKVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET(IKFF)

 141 000

ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET

 141 000

Aktivitetstilskudd 2016

Tilskuddsmottaker

Navn tiltak

Innhold

Tilskudd kr.

SELBU KVINNEPOLITISKE FORUM

Retorikk for kvinner

Kurset "Retorikk for kvinner" skal gi kursdeltagerne bakgrunn for å få til en jevnere kjønnsbalanse i lokalpolitikken i Selbu

20 000

PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO

Ladies Empowerment

Innføring i likestillingsloven og andre rettigheter og plikter, og hva dette innebærer for den enkelte og familien

75 000

KVINNER I SKOGBRUKET

Barna, skog og utmark

Informasjon om demokrati og likestilling mellom kvinner og menn i det norske samfunnet for minoritetskvinner og barn. Brosjyrer som benyttes til natursti, hvor postene består av spørsmål med fasit i informasjonsbrosjyrene

160 000

MANNSFORUM

Ikke navngitt

Seminar for nordiske manns- og fedreorganisasjoner, utveksling av informasjon, erfaringer, utfordringer og strategier. Informasjonsmateriell og appellarrangementer

125 000

DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE INORGE

Kirkebasert familie- og likestillingsarbeid

Kurs/dialogkonferanser om hva likestilling innebærer i Norge, kontra tradisjonelle kjønnsrollemønstre i Etiopia

150 000

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

My Body My Rights-Sexual Health and Polygamy

Få i gang diskusjon om kvinners rettigheter, seksuelle helse og averge poligami. Seminar med kjente foredragsholdere/innledere

155 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

Dialogseminarer. Diskusjon, foredrag og gruppearbeid, som mobiliserer godt integrerte og ressurssterke og innvandrere som rollemodeller. Intervju på Voice of Oslo, på somaliske og etiopiske programmer.

200 000

LINLIKESTILLING INKLUDERING OGNETTVERK

Minoriteter og tradisjonelle utdanningsvalg

- Minoritetsforeldre gis kunnskap om utdanning gjennom temadager og utdanningsmesse med stand hvor ungdom forteller om sitt utdanningsvalg, familiens rolle i utdanningsvalget og hvorfor de valgte denne utdanningen.

- Turer (for foreldre) til utdanningsinstitusjoner og utdanningsmesser.

- Kortfilm om ungdommer som har opplevd å velge en utdanning fordi det er familiens ønske.

225 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

Motkraft og Motsats

Konferanse som grunnlag for å skape et kollektiv for mannlige pornomotstandere. Skal ha mange mannlige innledere, og et panel bestående av menn som er kritiske til porno og samtidig politisk aktive.

260 000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

"Vårt høyeste ønske er å få en jobb!" Om likestilling, arbeidsliv og økonomisk selvstendighet i et minoritetsperspektiv

Dialogkonferanse om arbeidslivsutfordringer for minoritetskvinner.  

280 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Min far - omsorg er det motsatte av vold. Minoritetsmiljøers erfaringer med farskap

-  Informasjons- og gruppemøter om hva forskningen sier om betydningen av nærværende farskap og en ikke-voldelig mannlighet. For LHBT, minoritetsetniske og funksjonshemmedes organisasjoner, samt frivillige og interessenter i egen organisasjon.

- Produsere og formidle en publikasjon med fedrefortellinger, med vekt på gode eksempler, beskrivelser av opplevelser, relasjoner og erfaringer basert på intervjuer av kvinner og menn.

390 000

Tildelinger 2015

Aktivitetstilskudd 2015

Tilskuddsmottaker

 Bevilgning

Navn på tiltaket

ARTA-FORUM

 103 500

Nei- Ikke mer kulturell undertrykkelse

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

 140 000

Gift men Ugift !Er tiden Moden for ny tolkning av Koranen?

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

 -  

Kvinner, fred og sikkerhet

KVINNEFRONTEN I NORGE

 200 000

Feministisk frigjøringsfestival

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

 200 000

Kampanjen Stopp pornokulturen og internasjonal konferanse

MANNSFORUM

 30 000

Seminar og kameratstøtte

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

 200 000

Feminisme og mangfold - kampen for likestilling og religion

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

 67 100

Deltagelse i CSW samt aktiviteter i jubileumsår

NORSK KVINNESAKSFORENING

 66 000

Kvinnepolitiske aktiviteter 2015

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

 250 000

Aktivt farskap - nettside for å stimulere unge fedre til å bruke fedrekvoten

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OGFLYKTNINGER (SEIF)

 189 200

La oss snakke - forum for foreldre og barn

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OGFLYKTNINGER (SEIF)

 335 000

"Oss kvinner i mellom" - Informasjons- og debattmøter om likestilling med minoritetskvinner

SOMALILAND WOMEN SOLIDARITY ASSOCIATION

 90 000

Likestilling og inkludering: Informering og grunnopplæring i likestilling

SØRUM FLERKULTURELLE FORENING

 12 000

Kvinnedagen

Driftstilskudd 2015

Tilskuddsmottaker

 Bevilgning

Navn på tiltaket

ALENEFORELDREFORENINGEN

 190 000

Driftstilskudd

ENESTÅENDE ADOPTANTERS FORENING

 85 000

Driftstilskudd

ENSLIGES LANDSFORBUND

 196 000

Driftstilskudd

FORENINGEN 2 FORELDRE

 196 000

Driftstilskudd

FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE

 137 000

Driftstilskudd

INTER AFRICAN COMMITTEE IN NORWAY

 87 500

Driftstilskudd

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF)

 137 000

Driftstilskudd

KVINNEFRONTEN I NORGE

 137 000

Driftstilskudd

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

 196 000

Driftstilskudd

KVINNER I SKOGBRUKET

 137 000

Driftstilskudd

NORGES BYGDEKVINNELAG

 300 000

Driftstilskudd

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

 225 000

Driftstilskudd

NORSK KVINNESAKSFORENING

 137 000

Driftstilskudd

PREMATURFORENINGEN

 196 000

Driftstilskudd

PROFESSIONAL WOMEN'S NETWORK NORWAY

 87 500

Driftstilskudd

SINGEL SAMMEN

 190 000

Driftstilskudd

TVILLINGFORELDREFORENINGEN

 225 000

Driftstilskudd

ØNSKEBARN, NORSK FORENING FOR FERTILITET OG BARNLØSHET

 137 000

Driftstilskudd

Tildelinger 2014

Aktivitetstilskudd 2014
Søkernavn Tilskudd Prosjekttittel
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet IKFF 150 000 Fred som metode
Kurdish Woman Rights 30 000 Seminar om kvinners rettigheter og likestilling i Norge
Kvinnefronten i Norge 60 000 Seminar på Nordisk Forum 2014
Kvinnefronten i Norge 170 000 Jubileumskonferanse for Fett
Kvinnegruppa Ottar 315 000 Stopp pornokulturen
Likestilling Inkludering og Nettverk - LIN 50 000 Nettverk og Møteplasser
MiRA Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner 200 000 Styrking av flerdimensjonal likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge og Norden
Norsk Kvinnesaksforening 74 000 Kvinnesak i Norden og verden etter 2015
Oslo Røde Kors 115 500 Samarbeid om deltakelse
Sex og Politikk - Forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 210 000 Familier - Temamateriale Uke Sex 2015
SingelSammen! 130 000 Jubileumsmarkering for SingelSammen!
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord 400 000 "Ett barn, to språk, mange muligheter" Fagdager for ulike profesjoner i skole og helse og familier
Driftstilskudd 2014
Søkerrnavn Tilskudd
Aleneforeldreforeningen 190 000
Enestående Adoptanters Forening 85 000
Ensliges landsforbund 190 000
Foreningen 2 Foreldre 190 000 
Foreningen Vi som har et barn for lite 190 000
Inter Africa Committee in Norway 85 000
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 133 000
Kvinnefronten i Norge 133 000
Kvinnegruppa Ottar 190 000
Kvinner i skogbruket 133 000
Norges Bygdekvinnelag 287 000
Norges Kvinne og Familieforbund 190 000
Norsk Kvinnesaksforening 133 000
Prematurforeningen 190 000
Professional Women's Network Norway 85 000
SingelSammen! - interesseorganisasjon 190 000
Tvillingforeldreforeningen 190 000
Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet 190 000

Tildelinger 2013

Aktivitetstilskudd 2013
Søkernavn Tilskudd Prosjekttittel
Inter African Committee In Norway (IAC Norway 40 000 paneldeltakelse for to personer på Convention on the status of women (CSW 2013)
Jenter i skogbruket JiS) 100 000 tiltak for å få likestillingspolitiske saker på dagsorden blant menn i skogbruket
KUN senter for kunnskap og likestilling 100 000 "Barn og språk og slikt"
Kvinnefronten i Norge 150 000 Flerkulturell feministkonferanse
Kvinnegruppa Ottar 340 000 2 tiltak: Stopp pornokulturen - nasjonal kampanje og dagskonferansen Den nordiske modellen eller relansering/nytt opplag av antologien The Nordic Approach
Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) 70 000 tiltaket "Nettverk og møteplasser"
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner 250 000 to arbeidsseminarer og en nasjonal dialogkonferanse: Likestilt - til hvilken pris? Arbeidsliv og familieliv i et minoritetsperspektiv.
Multikulturellt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) 150 000 "Likestilling i flerkulturelt perspektiv"
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) 39 000 "Nye utfordringer i kvinnesaka"
radiOrakel 25 000 seminar "Minoritetskvinner i media"
Sex og Politikk, forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 210 000 utvikling av nytt temamateriell til Uke Sex om "Kjønn og likestilling"
"SingelSammen! - interesseorganisasjon for single 150 000 singelkonferanse/valgdebatt 2013
Driftstilskudd 2013
Søkernavn Tilskudd
Aleneforeldreforeningen (AFFO) 217 500
Association of International Profesional and Business Women 70 000
Enestående Adoptanters Forening 90 000
Ensliges landsforbund 217 500
Foreningen 2 Foreldre 217 500
Foreningen Vi som har et barn for lite 217 500
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 50 000
Jenter i Skogbruket 150 000
Kvinnefronten i Norge 160 500
Kvinnegruppa Ottar 217 500
Norges Bygdekvinnelag 300 000
Norges Kvinne og Familieforbund 217 500
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) 160 500
Prematurforeningen 217 500
SingelSammen! - interesseorganisasjon 217 500
Tvillingforeldreforeningen 217 500
Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet 217 500

Tildelinger 2012

Aktivitetstilskudd 2012
Søkernavn Tilskudd     Prosjekttittel/ formål
Harry Benjamin ressurssenter 50 000 helgesamling for å styrke likestillingsarbeid. Workshop, diskusjonsgrupper og aktiviteter for kjønnsopererte kvinner og menn
Inter African Committee In Norway (IAC Norway) 58 000 kompetansestyrking av IACs styre ved deltakelse på CSW 2012
Jenter i skogbruket JiS) 150 000 tiltak for å få likestillingspolitiske saker på dagsorden blant menn i skogbruket
Kvinnefronten i Norge 230 000 to medietreningskurs, skoleringstilbud om porno og plakatutstilling
Kvinnegruppa Ottar 200 000 2 tiltak: «Internasjonalt samarbeid for å redusere seksualisert vold og undertrykking» og «Strippet for illusjoner»
Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) 30 000 Tre underpunkter under tiltaket "Nettverk og møteplasser": 1. Familievern i et likestillingsperspektiv / Tiltak for ungdom 2. Rettigheter og plikter ifg. likestillings- og diskrimineringsloven / Forbrukerinnflytelse i samfunnet i likestillingsperspektiv 3. Oppbyggingen av utdanningssystemet i Norge / Hvilke tilbud finnes på videregående skole
Multikulturellt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) 120 000 likestillingstiltak i familier med opprinnelse fra Somalia
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) 130 000 møte med tema kvinnelige toppledere på litteraturhuset, seminar "Foreldreskap og spebarnstid - hva skal likestilling bety?" og seminar "Barnehager til alle - hva nå?"
SingelSammen! - interesseorganisasjon for single 235 000 analyse og oppsett av singelregnskap (levekostnader) og elektronisk underskriftskampanje for Stortingsmelding for
Sisters of Lillesand 80 000 temauke "Seksualisert vold, et problem for våre ungdommer på Sørlandet?"
Vestfold Filmforum 150 000 tiltaket "Jentefilm - Skriveverksted - Coaching - Praktisk produksjon»
Driftstilskudd 2012
Aleneforeldreforeningen (AFFO) 221 000
Association of International Profesional and Business Women 70 000
Enestående Adoptanters Forening 90 000
Ensliges landsforbund 221 000
Foreningen 2 Foreldre 221 000
Foreningen Vi som har et barn for lite 221 000
Fødsel i fokus - org. for svangerskap, fødsel og spebarnstid 130 000
Jenter i Skogbruket 150 000
Kvinnefronten i Norge 175 000
Kvinnegruppa Ottar 221 000
Liv Laga-organisasjon for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg 130 000
Norges Bygdekvinnelag 309 000
Norges Kvinne og Familieforbund 221 000
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) 175 000
Prematurforeningen 175 000
SingelSammen! - interesseorganisasjon 175 000
Tvillingforeldreforeningen 221 000
Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet 221 000