Rapportering

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er 1. mars 2022. Dersom du har fått innvilget utsatt gjennomførings- og rapporteringsfrist, vil det være den nye fristen som gjelder.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet og på hvilken måte, og i hvor stor grad dere har nådd målene dere oppga i søknaden.

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet. Regnskapet skal være kontrollert og en uttalelse skal legges ved regnskapet og omfatte hele det mottatte tilskuddet for hele prosjektperioden. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges (se nedenfor).

Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert revisor. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000 skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkt om tilskudd til?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Historiske regelverk for ordningen
Kontakt oss