Rapportering

  • Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2020 er 31. mars 2021
  • Rapporteringsskjema vil snart bli tilgjengelig i Bufdirs søknadsportal
Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap for tiltaket.

Dersom dere har mottatt vedtak om tilskudd for flere år, kan dere kun sende inn årlige delrapporter (uten revisjonsberetning). Sluttrapport (med attestering fra revisor og resultater) sendes inn 31. mars året etter at siste tilskudd er mottatt.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet og på hvilken måte, og i hvor stor grad dere har nådd målene dere oppga i søknaden.

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet. Regnskapet skal være kontrollert og en uttalelse skal legges ved regnskapet og omfatte hele det mottatte tilskuddet for hele prosjektperioden. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges (se nedenfor).

Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor.  Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000 skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.