Rapportering

Rapporteringsfrist for 2020 er 31. mars 2021.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap. 

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Rapport og regnskap må vise at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for tildeling som fremgår i regelverket eller tilskuddsbrevet fra Bufdir. Dere må også redegjøre for hvordan og i hvilken grad anvendelsen av midlene har bidratt til oppnåelsen av ordningens formål. 

Aktiviteter:

  • Revisorattestert regnskap for tiltaket
  • Eventuell beskrivelse av tiltaket utover det dere skriver i rapportskjemaet

Driftstilskudd:

  • Spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor. Regnskapet må være spesifisert slik at det går frem at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket, og utbetalt i tilskuddsåret skal, være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.
  • Organisasjoner som har ferdig årsmelding for organisasjonen for tilskuddsåret innen fristen, kan bruke denne som rapport.
Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer tiltaket dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Dette gjelder også dersom midlene ikke blir brukt opp i løpet av det tidsrommet dere fikk tilskudd for. Større endringer kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss

Carl F. Gjerdrum
Tlf: 46615146
E-post: carl.gjerdrum@bufdir.no

Historiske regelverk for ordningen