Rapportering

Rapportering sendes så snart kurset er gjennomført, og senest innen 15. februar året etter at tilskudd er mottatt.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan søknad signeres av en annen som styret har gitt fullmakt til.

Hva og hvordan rapporterer jeg?
  • Rapporteringsfrist: Rapportering sendes så snart kurset er gjennomført, og senest innen 15. januar året etter at tilskudd er mottatt.
  • Rapportér i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.
  • Dere skal rapportere om måloppnåelse og eventuelle avvik. Rapporteringen skal inneholde opplysning om antall deltakere på kurset.
  • Vedlegg 1: Kursregnskap som er revidert. Er samlet tilskudd lavere enn kr 200000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Dersom samlet tilskudd i ordningen er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Informasjon til revisor om krav til revisjonen finnes her.
  • Vedlegg 2: Erklæring fra kursleder om at kurset er holdt Bokmål Nynorsk

 

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Søkere som ikke kan gjennomføre tiltaket som beskrevet, må kontakte Bufdir.

Tilskudd til tiltak som ikke er gjennomført som beskrevet i søknaden og i vilkårene som går frem av tilskuddsbrevet, og som Bufdir ikke har godkjent at kan endres, skal returneres. Tilskudd som ikke er benyttet i tilskuddsåret, og som Bufdir ikke har gitt forlenget gjennomførings- eller rapporteringsfrist, skal også returneres.

Les mer om dette her

Kontakt oss