Rapportering

  • Rapporteringsfrist for 2021: 8. april 2022 (utsatt fra 1. mars). De som har søkt om og fått gjodkjent utsettelse, forholder seg til den godkjente fristen.
  • Rapporten skal leveres via Bufdirs søknadsportal. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut
  • Rapporteringsskjema i søknadsportalen
Hvem må rapportere?

Alle organisasjoner og virksomheter som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan dere har brukt tilskuddet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Ved flerårig prosjekt skal det leveres en årlig statusrapport med regnskap underveis, og en mer omfattende sluttrapport med sluttregnskap når prosjektet er ferdig. Ved ettårig tiltak sender dere kun inn sluttrapport. Rapport og regnskap skal vise at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for tildelingen. 

Hvis dere har totalt har mottatt kr. 200 000,- eller mer i tilskudd, skal prosjektregnskapet revideres av statsautorisert revisor. Ved tilskudd gitt over flere år er det kun nødvendig med revisorattestert regnskap når dere skal sende inn sluttrapport. Revisor må da revidere regnskapet for hele prosjektperioden.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer innholdet i tiltaket dere har søkt, om må dere gi oss beskjed med en gang. Større endringer kan medføre at vi krever at dere betaler tilbake tilskuddet.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Historiske regelverk for ordningen

Husk at dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget.

Regelverk for de enkelte tilskuddsårene:

 

Kontakt oss