Rapporter

Rapporteringsfrist

Alle som har mottatt tilskudd for 2021 må levere regnskap og rapport innen 22. april 2022 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt). De som har fått innvilget forlenget rapporteringsfrist skal forholde seg til ny avtalt frist. Rapporten skal dere levere i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsansvarlig vil motta en e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig. 


Se Rundskriv 01/2021 og veileder til rundskrivet for mer informasjon om rapportering. Merk spesielt krav som stilles til revisor og spesifikasjon av hvilken kontroll som skal utføres. 

Spesifikasjon av avtalte kontrollhandlinger (sendes til revisor)

Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor (obs kun for frivillige organisasjoner som skal rapportere på tilskudd lavere enn 200 000 kroner)

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Tiltak som har mottatt tilskudd høyere enn 1 000 000 kroner må levere en mer omfattende rapport. 

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hva skal jeg rapportere om?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt brukt, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt. 

Kontroll av regnskap

Regnskapet deres skal kontrolleres av en revisor og dere skal levere en uttalelse fra revisoren sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av hvilke type virksomhet dere er, og størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på:

  • For alle offentlige- og private aktører uavhengig av mottatt tilskuddsbeløp, samt frivillige organisasjoner som har mottok mer enn 200 000 kroner i tilskudd:

Offentlige aktører: REgnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen/statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Private aktører: Regnskapet skal kontrolleres av en statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet.

Frivillige organisasjoner: Regnskapet skal kontrolleres av statsautorisert revisor dersom tilskuddsbeløpet på tiltaket er 200 000 kroner eller mer (hvis ikke, se under). 

Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger". 

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

  • For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd:

Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til tiltaket som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert revisor. Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert. Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor". 

Den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket.

Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.

Hvordan rapporterer jeg?

Søknadsansvarlig for tiltaket skal levere rapport, regnskap og revisoruttalelse i rapporteringsoppgaven i vår søknadsportal. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

 

Regelverk og veileder for 2021

Regelverket for ordningen finner dere her

Veileder til regelverket finner dere her

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Dersom endringen skyldes koronapandemien

Dersom gjennomføringen av tiltaket ble påvirket av koronasituasjonen, viser vi til de særskilte vilkårene som er listet opp i tilskuddsbrevet deres under overskriften "Viktig informasjon i forbindelse med koronapandemien". Dere skal i rapporten gjøre rede for eventuelle endringer som skyldes koronapandemien. 

Dersom endringene ikke skyldes koronapandemien

Hvis dere endrer aktiviteten dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Større endringer som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir, kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss