Rapportering

Frist for framdriftsrapport: 1. september

Frist for sluttrapport: 1. oktober

Alle kommuner som har mottatt tilskudd skal levere en framdriftsrapport i Bufdirs søknadsportal for tilskudd ved slutten av hvert tilskuddsår. 

Når hele prosjektperioden er ferdig skal det leveres en sluttrapport. Den skal gjelde for alle tilskuddsårene, og skal beskrive blant annet utfordringer og suksesskriterier, evaluering av tiltaket, plan for videreføring av tiltaket og lignende. Fristen for å sende inn sluttrapport er 1. oktober (tre måneder etter at tilskuddsperioden er slutt). 

Hvem må rapportere?

Alle kommuner (alle bydeler i Oslo) som har mottatt tilskudd gjennom denne ordningen.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Regnskap skal fylles ut hvert år, også i fremdriftsrapporten. Det er ikke nødvendig med  revisorattestert regnskap før ved sluttrapporteringen. Revisor må da revidere regnskapet for hele prosjektperioden (alle årene man har fått tilskudd til prosjektet). Revisoruttalelser skal lastes opp som vedlegg til rapporten.

Hvordan rapportere

Dere sender inn rapport i Bufdirs søknadsportal.

For de som skal sende inn sluttrapport: Avtale om kontrollhandlinger (sendes til revisor).

Regelverk

Det er regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet som er gjeldende for flerårige tiltak. Les regelverkene for denne tilskuddsordningen. (Regelverk for tidligere år ligger under et eget punkt nederst på siden.)

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer innholdet i tiltaket dere har søkt, om må dere gi oss beskjed med en gang. Større endringer kan medføre at vi krever at dere betaler tilbake tilskuddet.

Kontakt oss