Rapportering

Frist for framdriftsrapport og sluttrapport: 1. april 

Alle som har mottatt tilskudd skal levere en framdriftsrapport etter hvert tilskuddsår. Når hele prosjektperioden er ferdig skal dere sende inn en sluttrapport. Fristen for både framdriftsrapport og sluttrapport er 1. april (én måned etter tilskuddsårets slutt). Dersom dere har fått innvilget utsatt rapporteringsfrist skal dere levere rapport til avtalt frist.

Se Rundskriv 02/2021 og veileder til rundskrivet for mer informasjon om regnskap og rapportering. Rundskriv og veiledere til rundskrivene for tidligere år finner dere her. Det er det rundskrivet som gjaldt på søknadstidspunktet som er gjeldende. 

Spesifikasjon av avtalte kontrollhandlinger (sendes til revisor)

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal hvert år sende inn rapport og regnskap.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hva skal jeg rapportere om?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Regnskapet i sluttrapporten (dvs. etter det siste tilskuddsåret) skal være kontrollert av revisor og revisoruttalelsen skal legges ved sluttrapporten. Regnskapet og uttalelsen skal gjelde for hele tilskuddsperioden. Revisor skal følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. De spesifiserte kravene er tilgjengelig her. Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge fram hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det framkommer hvordan midlene er brukt. 

For kommunale tiltak skal regnskap revideres av kommunerevisjonen. Regnskapene til private aktører og frivillige organisasjoner skal revideres av en statsautorisert revisor.

Hvordan rapporterer jeg?

Det er søknadsansvarlig for tiltaket som skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig. 

De av dere som fikk innvilget tilskudd før 2017 skal fremdeles benytte rapporteringsskjemaet i Altinn.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Dersom endringene skyldes koronapandemien

Dersom gjennomføringen av tiltaket ble påvirket av koronasituasjonen, viser vi til de særskilte vilkårene gitt i tilskuddsbrevet (gjelder kun 2020 og 2021-sakene), eller veiledende informasjon her. Dere skal i rapporten gjøre rede for eventuelle endringer som skyldes koronapandemien. 

Dersom endringene ikke skyldes koronapandemien

Hvis dere endrer aktiviteten dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Større endringer som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir, kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake. 

Les mer om endring av prosjekter

Kontakt oss