Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom treffer målgruppene godt. Kommunene som får tilskudd har større innsats og lykkes bedre enn kommuner uten tilskuddsmidler, viser en ny rapport fra Fafo.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er i 2018 på nærmere 270 millioner kroner. 544 tiltak ble støttet i 2017, og det ligger nesten 1200 søknader inne om tilskudd i 2018.

- Bufdir er fornøyd med tilskuddsordningen og er glade for at den treffer godt. Vi når frem til kommuner med de største utfordringene på området, samtidig som vi også treffer kommuner med færre utsatte, men som likefullt har et behov, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge i fritids- og ferieaktiviteter, og på alternative mestringsarenaer.

Det er et bredt spekter av tiltak, og kommunene mener at de i stor grad lykkes med å tilby tiltak som er åpne for alle, ikke-stigmatiserende og av god kvalitet. Ordningen prioriterer barn med innvandrer- og flykningebakgrunn og barn og unge i familier med rus og/eller psykiske helseproblemer.

Ordningen treffer godt

Kommunene som mottar tilskuddsmidler ser ut til å ha en noe større innsats, og lykkes noe bedre, enn kommuner uten tilskuddsmidler.

Sammenliknet med tidligere evalueringer av tilskuddsmidler rettet mot fattige barn og unge, ser det dessuten ut til at kommunene er mer oppmerksomme på barnefattigdomsutfordringene enn tidligere, at de har et mer planmessig arbeid, at de oftere samarbeider med frivillige organisasjoner og at barnefattigdom oftere står på den politiske dagsordenen.

60 % av tilskuddsmidlene til frivillig sektor

Frivilligheten har blitt viktigere i arbeidet med å bekjempe konsekvensene av barnefattigdom og mottar stadig mer midler fra ordningen. Store deler av tilskuddsmidlene går til frivillig sektor, både som tilskudd til små prosjekter i regi av lokale lag og foreninger og i form av større tildelinger til landsomfattende tilbud.

- Det er et stort mangfold i tiltak og aktiviteter rettet mot målgruppene, fra de helt små konkrete fritidsaktivitetene til store satsinger. Et sted mellom 50 000 og 100 000 barn og unge og deres familier nås med midler fra ordningen, så den er blitt et veldig viktig virkemiddel for å gi barna muligheter de ellers ikke ville hatt til å delta i samfunnet på lik linje med andre, sier Trommald.

Frivillige organisasjoner mottok nesten 60 % av midlene i 2017.

Saksbehandlingstiden bør bli kortere

De som søker om tilskudd melder om at tilbakemelding på søknaden kommer for sent.

- Vi er glade for at vi forvalter en så stor tilskuddsordning på en svært ressurseffektiv måte. Likevel ser vi utfordringen med å få ned saksbehandlingstiden. Vi vil jobbe med å få denne kortere og vil blant annet anbefale at tilskuddsordningen åpner for at tilskuddsmottakere kan få tilskudd over flere år. Dette vil få ned det store trykket som er på ordningen hvert år, sier Trommald.