Bufdir har delt ut 109 millioner kroner til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge over hele landet. Tildelingene har gått til frivillige organisasjoners sentralledd som har søkt om tilskudd direkte til Bufdir.

Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Totalt er det 65 tiltak i regi av frivillige aktører som får tildelt tilskudd nå.

Tildeling i mars

Bakgrunnen for at det kommer en tildeling i mars er et ønske om å kunne gi søkerne svar på sine søknader tidligere på året. Direktesøknader fra frivillige har før fått tildelt midler sent i april/tidlig mai. Tildelingen gjelder kun de frivillige organisasjonene som har søkt tilskudd direkte til Bufdir.

Dette inkluderer også organisasjoner som får øremerkede midler over statsbudsjettet: Blå Kors Norge får midler til sitt tiltak Barnas Stasjon, Norges Røde Kors til Ferie for alle, Organisasjonen MOT til MOT i ungdomsskolen og MOT i videregående skole, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen til FRI og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold til tiltaket FRI.

Imøtekommer ønske om tildeling tidligere på året

- Fafos rapport – Fra deltakelse til mestring (Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) var tydelig på at søkere ønsket svar på søknadene tidligere på året. Som ett av flere tiltak for å imøtekomme denne tilbakemeldingen har vi arbeidet hardt for å tildele midler tidligere til frivillige organisasjoner som søker direktoratet direkte, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Gode søknader

Mange av søknadene fra frivilligheten holder et høyt faglig nivå og viser til god planlegging. Søknadene representerer et bredt spekter av tiltak på ferie- og fritidsfeltet og oppfyller i stor grad prioriteringene i tilskuddsordningen; samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester, integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn og inkludering av barn og unge som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Av de 65 innvilgede søknadene, samarbeider 56 med forebyggende tjenester i kommunen. Videre har 60 et element av integrering og 18 retter seg mot barn av rusmisbrukere. Direktoratet vurderer derfor at de innvilgede prosjektene har høy sannsynlighet for god måloppnåelse med tanke på tilskuddsordningens prioriterte områder og mål.

Bidrar til at flere får gode ferie- og fritidsopplevelser

- Ved å trekke på den enorme frivillige innsatsen som gjøres på dette feltet og stimulere til mer samarbeid mellom frivillige aktører og kommuner, gir denne tilskuddsordningen tusenvis av barn, ungdom og familier gode ferie- og fritidsopplevelser. I tråd med Fritidserklæringen fra regjeringen, en rekke sentrale frivillige aktører og KS, gir tiltakene barn og unge mulighet til å delta på aktiviteter de ellers ikke ville hatt mulighet til, sier Mari Trommald, og fortsetter: - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er viktig fordi den bidrar til å skape større oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser det har for barn å vokse opp i familier med lav inntekt over tid, samtidig som hundrevis av ulike samfunnsaktører gjennomfører tiltak for å dempe nettopp disse konsekvensene.