Bufdir har delt ut 269,4 millioner kroner til kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører over hele landet i støtte til tiltak som skal bekjempe barnefattigdom. Dette er en betydelig økning fra 2017, da samlede tilskudd var på 219 millioner.

Formålet med nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Mest til storbyene

De ti kommunene som har fått innvilget mest støtte er Oslo, Bergen, Haugesund, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Skien, Stavanger, Bærum og Fredrikstad. Sett opp mot andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (lenke Bufdir statistikk), ligger flere av disse kommunene vesentlig over gjennomsnittet. Det gjelder spesielt Oslo, Drammen og Skien. Det er innvilget tilskudd til søkere i alle fylker.

Oslo kommune mottar 49 967 840 millioner kroner til 106 tiltak. I Oslo kan åtte prioriterte bydeler søke direkte til Bufdir, samtidig som andre bydeler og byomfattende frivillige og private aktører kan søke gjennom Oslo kommune sentralt. Dette gjør at det blir et høyere antall søknader fra Oslo enn fra andre kommuner. Oslo kommune har et høyt antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Arbeidet med målgruppen har kommet relativt langt i Oslo og det er en høy kvalitet på mange av søknadene.

God uttelling til frivilligheten

Over halvparten (58,8 prosent) av de samlede tildelte midlene går til frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene har levert 533 søknader. 317 tiltak har fått støtte, for totalt 156,7 millioner kroner.

- Frivilligheten har fått god uttelling i ordningen, og er en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere konsekvensene av barnefattigdom, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
Bufdir har innvilget 640 søknader (248 millioner kroner) til tiltak hvor søker opplyser at det er et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester i kommunen.
Stimulerer lokalt samarbeid

- Det er svært positivt at så mange av tiltakene er et samarbeid mellom kommunale forebyggende tjenester og frivillig sektor. Bufdir mener at tilskuddsordningen stimulerer til slikt samarbeid. Dette har også Fafo påpekt i sin ferske evaluering av tilskuddsordningen. Flere søkere nevner den nyopprettede knutepunktfunksjonen i søknadene og gir inntrykk av dette vil være nyttig som et koordinerende ledd, sier direktør Trommald.

Bufdir har innvilget 138 søknader (91 millioner kroner) til tiltak hvor søker opplyser at de retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Tiltak som skal fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn får en samlet støtte på 259 millioner kroner (712 søknader er innvilget). Dette er også tall som baserer seg på at søker selv mener tiltaket bidrar til integrering.

Fritidserklæringen

Om lag 324 innvilgede tiltak bidrar til målsettingen med Fritidserklæringen (87,7 millioner kroner). Mange kommuner, idrettslag og frivillige organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Alle disse tiltakene støtter opp under regjeringens fritidserklæring ved at de tilbyr minst én organisert aktivitet til barn og ungdom.

Noen eksempler på aktiviteter:

  • Audiator i Tromsø kommune er en alternativ mestringsarena for ungdom, med fokus på kompetansebygging og erfaringslæring innen scenisk produksjon, studioteknikk og videoproduksjon. Ungdommene får kompetanse gjennom kurs innen for eksempel lyd, lys, og arrangørverksted. De får praktisk erfaring gjennom å delta i små og store arrangementer. Tiltaket er et samarbeid mellom private og kommunale aktører.
  • Bydel Bjerke i Oslo får tilskudd til tiltaket Relove. Tiltaket skal gi et godt kultur- og fritidstilbud til barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og med behov for integreringstiltak, og har blant annet reparasjonsverksted, sy- og kostymekurs.
  • Organisasjonen Lunar i Kristiansand kommune får tilskudd til tiltaket Fritid for deg. Tiltaket er et tilbud om en meningsfull fritid for ungdom som står utenfor ordinære fritidstilbud. Ungdommene har samlinger hvor de diskuterer tema som vennskap, seksualitet, demokrati og grensesetting, og øves blant annet til å sette egne grenser.
  • Ringerike kommune får tilskudd til tiltaket SPLASH. Målet er å skape en trygg og sosial arena for barn og unge som er rammet av fattigdom, hvor de kan utrykke seg fritt gjennom kunst og kultur. Tilbudet består av ulike aktiviteter innen kunstfag, som musikk, film, dans og skapende kunstaktiviteter.

Se hvem som har fått tilskudd.