Tall og kunnskap om oppvekst i Norge: Skole • Helse • Familie • Barnefattigdom • Fritid • Vold og overgrep • Mindreårige asylsøkere og flyktninger • m.fl.

Se også kommunestatistikk oppvekstprofiler på fhi.no

Statistikk om barnevern: Bekymringsmeldinger • Hjelpetiltak • Plasseringer utenfor hjemmet • Minoritetsbakgrunn • Barnevern og skoleresultater • m.fl.

Tall og forskning om levekår: Boforhold • Arbeid og aktivitet • Rettssikkerhet • Økonomi • Helse • Familien og hjelpeapparatet • Utdanning • IKT og digital deltakelse • m.fl.

Statistikk og indikatorer på kjønnslikestilling i Norge: Arbeidsliv • Helse • Familie • Utdanning • Politikk • Vold • Økonomi

Tall og forskning om likestilling og levekår: Helse • Diskriminering • Økonomi • Utdanning • Arbeidsliv • Holdninger • Møte med offentlige tjenester • Hatefulle ytringer og hatkriminalitet • m.fl.

Tall og forskning om levekår: Holdninger •  Hvor mange er lhbtiq? • Familie, foreldreskap og barn Skole og utdanning Arbeidsliv • m.fl.

Tall og kunnskap om vold og overgrep: Krisesenterstatistikk • Statistikk for senter mot incest og seksuelle overgrep  

Statistikk på saker i familievernet: antall saker • typer saker • saker under pandemien

Barnefattigdom

10 %

10 % av barn i Norge bor i familier med vedvarende lav inntekt. Det er store variasjoner mellom fylker og kommuner. 

Oppdragervold

1 av 5

Mer enn 1 av 5 barn har vært utsatt for mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine, og 6 % har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine

Omsorgsovertakelser

9 297

9 297 barn fra 0 til 18 år var under barnevernets omsorg i 2020.