Hovedregelen er at data som inneholder opplysninger om «noens personlige forhold» er taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven (fvl.) § 13 første ledd nr.1.

Bufdir kan gi tilgang til taushetsbelagte opplysninger når disse skal brukes i forskning, jf. fvl.13 d. Dette gjelder for opplysninger som er innhentet med hjemmel i følgende lover med tilhørende forskrifter:

For data som Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn med hjemmel i statistikkloven, skal det søkes SSB om utlevering av opplysningene.

Hvem kan søke om å få utlevert taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning?

Du kan søke om å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger hvis du er en forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon. Prosjektansvaret/prosjektledelsen må ligge hos en person med førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende). Du kan også være student, normalt på mastergrads- eller doktorgradsnivå, såfremt du er under veiledning av en ansatt med forskerkompetanse ved en godkjent forskningsinstitusjon.

Når du kan få tilgang til opplysningene i anonymisert form, slik at personopplysningene verken kan identifiseres direkte eller indirekte, eller når du kan innhente samtykke til tilgang fra personen opplysningene gjelder, skal du ikke søke Bufdir om tilgang. Opplysningene skal da frigis på grunnlag av anonymiseringen eller samtykket, jf. fvl. § 13 a nr. 1 og 2.

Når du skal innhente opplysningene direkte fra personen opplysningene gjelder, i form av intervju eller lignende, skal opplysningene alltid innhentes på grunnlag av samtykke fra den opplysningene gjelder. 

Slik søker du:

For at vi skal kunne behandle søknaden trenger vi:

 1. Informasjon om søker, utdanning/ stilling, rolle i forskningsprosjektet , adresse og telefonnummer
 2. Navn på forskningsprosjektet
 3. Informasjon om hvem forskningsprosjektet er initiert av
 4. Konkretisering av opplysningene  du søker om tilgang til.
 5. Du må gi en begrunnelse for at opplysningene ikke kan frigis på grunnlag av anonymiseringen eller samtykket, jf. fvl. § 13 a nr. 1 og 2.
 6. 6.     Gi en kortfattet redegjørelse for forskningsprosjektet:
  • formålet med prosjektet
  • problemstillinger prosjektet skal belyse
  • metoden du skal benytte 
  • nytteverdien av prosjektet
  • hovedtrekkene i hvordan prosjektet skal gjennomføres
  • hvordan opplysningene du søker om tilgang til vil bli lagret
  • oppgi om de taushetsbelagte opplysningene skal kobles på andre opplysninger
  • oppgi forskningsprosjektets start- og sluttdato
  • oppgi om de taushetsbelagte opplysningene skal beholdes lenger enn forskningsprosjektets sluttdato
  • hvordan prosjektets resultater vil bli presentert (i en rapport, avhandling, artikkel eller lignende)
  • oppgi om det er søkt andre godkjenninger av forskningsprosjektet
  • søknaden skal undertegnes 

Krav om ny søknad ved endring i forskningsprosjektet

Opplysninger som er innhentet på bakgrunn av tillatelse etter fvl. § 13 d kan ikke brukes i andre forskningsprosjekter dersom slik bruk ikke var omfattet av den opprinnelige tillatelsen. Dersom opplysningene ønskes brukt i andre forskningsprosjekter må det søkes om ny tillatelse.

Endring i forskergruppen i forskningsperioden

Ny medarbeider i forskningsprosjekt som tidligere har tillatelse etter fvl. § 13 d, må søke om tilgang. Utvidelse av forskningsgruppen skal begrunnes. Søknaden skal være undertegnet av prosjektleder.

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger til bruk for forskning er nærmere behandlet i kapittel 11 i Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-24/mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten