Alle som skal bli fosterforeldre må bli invitert til å gjennomføre PRIDE. PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å finne ut om det å bli fosterhjem er noe for deres familie eller ikke.

Alle som skal delta på PRIDE må ha levert egenpresentasjonsskjema og hatt en samtale med fosterhjemstjenesten i etterkant av dette.

Temaer i programmet

I opplæringsprogrammet er vi inne på tema som blant annet handler om

 • hvordan vi som fosterforeldre skal møte barns behov for trygghet
 • hvordan gi god omsorg
 • hvordan hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie
 • hvordan håndtere tap
 • hvordan det er å leve med forandringer i hverdagen

PRIDE grunnkurs er på 30 timer, fordelt på enkeltsamlinger og/eller helgesamlinger (Oslo kommune sine kurs går over tre helgesamlinger). Det vil også være noen kurs som er nettbaserte, eller en kombinasjon av nett- og samlingsbaserte. Hele kurset er gjennomført på 3 til 4 måneder. Kurset er gratis. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell. 

Undervisningsform

Ved siden av teori er øvelser/rollespill og gruppeoppgaver sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Den samlede undervisningen er ment å gi deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og fortellinger om foreldrenes erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk fra oss.

Det finnes også grunnkurs tilpasset fosterhjem som skal ta imot barn fra nær familie eller nettverk.

Allerede fosterforeldre?

PRIDE-opplæringen tilbyr videreopplæringskurs for de som allerede er fosterforeldre.

Les mer om ulike typer PRIDE-kurs

PRIDE grunnkurs: opplæring for fosterforeldre

PRIDE grunnkurs gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Innholdet i PRIDE grunnkurs

Tema i samlingene:

 • Introduksjon til PRIDE.
 • Å arbeide i gruppe.
 • Å møte barns behov for trygghet
 • Å håndtere tap.
 • Å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie.
 • Å gi god omsorg
 • Å gi barn mulighet til å knytte varige bånd.
 • Å leve med forandringer i hverdagslivet.
 • Å ta velbegrunnet avgjørelse.
 • Kursavslutning – oppsummering.
 • Familiesamling

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg å sette deg inn i de utfordringene du vil stå overfor i rollen som fosterforelder.

Slik foregår opplæringen

Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse gir deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om foreldres erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det være 4 hjemmebesøk eller samtaler, ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemme. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell. 

Livsbok

I tillegg til hjemmebesøk inneholder PRIDE skriftlig opplæringsmateriell. Hver deltager fyller ut sin egen "livsbok". Denne skal hjelpe deg å kartlegge hvorvidt dine egne livserfaringer kan være en styrke eller utfordring for deg som fosterforelder.

Du får hjelp til å tenke gjennom dine egne motiver for å bli fosterforelder, og hvilke forutsetninger du har for å oppfylle de fem ferdighetskravene PRIDE bygger på:

 1. Oppdra og gi god omsorg
 2. Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
 3. Støtte forholdet mellom barn og familiene deres
 4. Gi barn mulighet til å etablere trygge, varige bånd
 5. Å kunne samarbeide

Se oversikt over kurs

PRIDE grunnkurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Fosterhjemtjenesten har egne PRIDE-kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i familie med.

PRIDE grunnkurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk gir deg kunnskap om, og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset går over ca. 20 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Fosterhjemstjenestene gjennomfører kursene på alt fra en helg til over en tid på 2-3 måneder.

Kurset er gratis. 

Innholdet i kurset

Kurset er bygd opp av åtte økter. Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til å sette deg inn rollen som fosterforelder, og omhandler blant annet:

 • Introduksjon til PRIDE-familie og nære nettverk: 
  Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem:
  Barneverntjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 • Å møte barns behov for trygghet:
  Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 • Å håndtere tap:
  Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 • Å gi god omsorg:
  Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 • Å støtte familierelasjoner:
  Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 • Familien i endring:
  Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene:
  Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE grunnopplæring for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barneverntjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regelverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

Se oversikt over kurs

PRIDE videreopplæringsmoduler

PRIDE videreopplæring er et tilbud til dere som allerede er fosterforeldre. Videreopplæringen består av åtte forskjellige kurs som gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

PRIDE videreopplæring inkluderer disse kursene:

 1. Å støtte barns utvikling. Dette kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan fosterforeldre kan støtte barns og unges utvikling. Kurset er forankret i tilknytningsteori og bygger på en veiledningsmodell som er utviklet spesielt for fosterforeldre, i Norge kalles den for Trygg Base-modellen.
 2. Mine familier – om fosterbarn rett til kontakt og samvær med sin familie. Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset ser vi på muligheter og utfordringer knyttet til barns rett til å holde kontakt med familien sin, og hvordan støtte og snakke med barn i forbindelse med kontakt og samvær.
 3. Å støtte barns utvikling - kommunikasjon. Kommunikasjon og samhandling står sentralt i alle familier. For fosterforeldre er kommunikasjon et viktig verktøy. Kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan styrke fosterforeldrenes ferdigheter i å kommunisere på måter som gir støtte for barn og unges utvikling.
 4. Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk. Barn som har vokst opp i familier med skadelig bruk av rusmidler kan stå i fare for å utvikle
  helsemessige problemer og utfordringer knyttet til egen utvikling. På dette kurset jobber vi for å øke kunnskapen og forståelsen om skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser dette kan gi for barna.
 5. Å være fosterhjem for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er et egnet kurs for fosterfamilier der fosterbarnet, fosterforeldre, biologiske foreldre eller andre nær barnet har minoritetsbakgrunn. Sentrale tema er kulturforståelse, identitet og traumer.
 6. Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep. Kurset handler om å gi kunnskap om barn utsatt for seksuelle overgrep, hvordan snakke med barn om det de har opplevd, og hva som kan hjelpe barna å få en positiv utvikling. Kurset handler også om hva det kan gjøre med fosterforeldre å være omsorgspersoner for disse barna og hvordan man kan ta vare på seg selv.
 7. Vi som er fosterfamilie for ungdom. Kurset legger vekt på å skape forståelse for utfordringene fosterbarn har i ungdomstiden, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Vi legger vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.
 8. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kurset bygger på generell traumeforståelse, og ser på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi ser på hvilke mønster som utvikles hos fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.

Se oversikt over kurs

PRIDE ungdomskurs

UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barneverntjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

 1. Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
 2. Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
 3. Den unges tilknytningsbehov
 4. Ungdommens muligheter til å håndtere tap
 5. Den unges rett til familiebånd
 6. Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
 7. Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
 8. Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat. 

Se oversikt over kurs

Published 11. May 2017
Updated 10. July 2020