Barnegruppa er et tilbud til familier som sliter med samarbeid og konflikt og til barn som trenger et forsterket tilbud i forbindelse med å ha to hjem.

Et av familiens barn deltar i samtalegruppe med andre barn, foreldrene deltar i hver sin foreldregruppe og hele familien med søsken følges opp med samtaler som tilpasses den enkelte familie.

Hver familie vil få tilbud om oppfølging av en terapeut fra barnegruppa og en foreldreterapeut. Tilpasning til den enkelte familie avtales etter informasjon fra hver forelder og barnet, før og under kursperioden. Utprøving av alternative samarbeidsformer kan være aktuelt.

Etter en intensiv kursperiode, vil familien kalles inn til evalueringssamtaler.

Vårt ansvar

Vårt ansvar er å tilpasse tilbudet slik at alle føler seg ivaretatt. Foreldrene må forplikte seg og familien til å gjennomføre avtalt program.

Ved oppstart inngår vi en gjensidig avtale for samarbeidet. Noen familier deltar som et tiltak barneverntjeneste eller Tingrett anbefaler. Da inngår våre terapeuter i et samarbeid med familien og barnevern eller retten.

Bakgrunn for gruppa

Mange barn savner foreldrenes engasjement. Savn utvikles ofte til sorg som kan få livslange konsekvenser.

Store interessemotsetninger er utfordrende. Ansvaret for et godt foreldreskap er likt fordelt og krever innsats fra både far og mor. Den beste omsorgen foreldre gir er å samarbeide om «hele barnet», uansett bosted. Vår erfaring er at mange trenger hjelp for å få til et samarbeid som er bra for barnet.

Alle kurs og grupper i familievernet.