I Norge har det de senere år vært en stor økning i bruk av delt bosted for barn når foreldrene bor hver for seg. På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet en rapport om konsekvensene for barn som har delt bosted.

Les rapporten Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt.

- Det er viktig at barn opplever trygghet og tilhørighet til begge foreldrene. Vi ba Folkehelseinstituttet om å utarbeide en oversikt over studier av ulike bostedsordninger for barn for å identifisere, vurdere og sammenstille forskning som kan si noe om konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn. Her ser vi et stort behov for mer kunnskap, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

Lav tillit til eksisterende forskning

Hvordan påvirker det barn å bo i to hjem like mye av tiden, sammenlignet med å bo mesteparten av tiden i ett hjem? Og hvordan påvirker det spesielt de aller minste barna? Dette er spørsmål det er knyttet mye usikkerhet til og som det er uenighet om. 

Konklusjonen i rapporten er at eksisterende forskning på konsekvenser og effekter av delt bosted for barn er svært mangelfull. Fem større studier er undersøkt, og FHI er entydige på at de har svært lav tillit til resultatene.

- Resultatene i studiene spriker en del, men sett samlet dannes et mønster i resultatene knyttet til alder på barna. For barn over tre år er det ingen av studiene som finner negative resultater for barn i delt bosted. For barn under tre år finner studiene mer blandede resultater – også negative – for barn i delt bosted, sier forsker Nora Blaasvær ved FHI.

Vet lite om konsekvenser

Forskerne har totalt gått gjennom over 4500 studier som har til hensikt å undersøke hvordan delt bosted påvirker barn. Fordi studiene kun så på sammenhenger mellom ulike variabler - som konflikt, økonomi og delt bosted og ikke på direkte konsekvenser av delt bosted, er disse lite relevante.

- Vi skal være forsiktige med å legge vekt på disse usikre resultatene. Det vi vet er at høyt konfliktnivå har negative konsekvenser for barns utvikling. Et godt samarbeid beskytter barna og legger til rette for en god og trygg relasjon til foreldrene i fremtiden, noe som er helt sentralt for barnets utvikling. Vi mangler studier som følger barn over tid for å få bedre empirisk grunnlag til å si noe om spørsmålet om konsekvenser av delt bosted for barn, og dette kunnskapshullet må vi forsøke å tette, sier Trommald.