Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien knyttet til blant annet arbeid og økonomi. I dette notatet oppsummerer Bufdir tilgjengelige tall og kunnskap om hvordan koronapandemien og de tilhørende tiltakene har fått konsekvenser for arbeid og økonomi, herunder blant annet sysselsetting, permitteringer, lønn, arbeidstid, omsorgsarbeid, kombinasjon av arbeid og familieliv og tilrettelegging. I rapporten har vi fokus på grunnlagene kjønn, graviditet, omsorgsoppgaver, permisjon ved fødsel eller adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre relevante faktorer. Rapporten bygger på tall fra NAV og SSB, eksisterende forskning og en undersøkelser blant organisasjoner på likestillingsområdet.

42 s., utgitt av Bufdir i 2021.