Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien knyttet til blant annet vold. I dette notatet oppsummerer Bufdir tilgjengelige tall og kunnskap om hvordan koronapandemien og de tilhørende tiltakene har fått konsekvenser for vold, knyttet til kjønn, graviditet, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre relevante faktorer. Rapporten bygger blant annet på Bufdirs løpende kartlegginger og undersøkelser om bruk av krisesentrene og behov i tjenestene, tilgjengelig forskning, undersøkelser blant sivilt samfunn og hjelpetjenester, samt innspill fra relevante direktorater.

41 s., utgitt av Bufdir i 2021.