Koordineringsgruppen har i denne rapporten samme budskap som i de foregående: Barn og unges tilbud og tjenester må skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige. Smittetallene er økende i Norge, men de fleste utbrudd i skoler og barnehager er fortsatt små. Selv om det nå er tilnærmet normal drift i flere av tjenestene til barn og unge, ser vi fortsatt eksempler på ubegrunnet bruk av digitale konsultasjoner. Noen steder meldes det også om dårlig fremdrift i utredninger. Alle nødvendige tjenester til barn og unge skal være fysisk tilgjengelige. Hjemmekontor og digitale møter skal kun brukes når det er forsvarlig. Det er nå ett år siden pandemien kom til Norge. Det ser ut som vi har gjort mye riktig for å ivareta et godt smittevern i Norge samtidig som vi har unngått total nedstengning over lengre tid. Likevel er det klare indikasjoner på at smitteverntiltakene som treffer tjenestene til barn og unge har alvorlige konsekvenser. Vi ser at tjenestenes evne til å gjennomføre fysiske møter med barn og unge og evne til å samarbeide med andre tjenester påvirkes i negativ retning. En stor andel barn opplever å ha fått svakere opplæring over lengre perioder og skriftlige eksamener er avlyst. Mange barn og unge med behov for tilrettelegging og rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har i lange perioder ikke fått oppfylt sine rettigheter. Vi ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge. Vi ser indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll. Det ser ut til at særlig sårbare grupper som barn med funksjonsnedsettelser og barn med foreldre som sliter med rus eller psykiske lidelser er særlig utsatt.

73 s., utgitt av Bufdir i 2021.