Kartleggingen Bufdir gjorde av likestillingskonsekvenser personer med funksjonsnedsettelse fra juni viste at koronapandemien rammet bredt, men skjevt. Grupper som i utgangspunktet var sårbare, ble ekstra hardt rammet. Både som følge av pandemien i seg selv og tiltakene som ble iverksatt. Denne kartleggingen omfatter perioden fram til desember 2020, og er basert en undersøkelse sendt ut til FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Barneombudet, LDO og NAKU. Rapporten bygger i tillegg på relevante rapporter fra bl.a. Statens helsetilsyn, Unge funksjonshemmede og LDO, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Funnene fra kartleggingen gir grunn til bekymring. Selv om samfunnet gradvis har åpnet opp i perioden, kan det se ut som om utviklingen generelt sett har gått langsomt og i enkelte tilfeller langsommere for personer med funksjonsnedsettelse. Mange har i gjenåpningsperioden fremdeles ikke fått et tjenestetilbud på linje med det de hadde før pandemien. Flere barn og unge med funksjonsnedsettelse har vært uten et kvalitativt godt skole - og utdanningstilbud over tid, og det kan bli utfordrende å få tatt igjen tapt læringsutbytte. Manglende oppfølging og tilrettelegging i opplæringen kan føre til at flere faller bakpå og dropper ut av utdanningsløpet. Kartleggingen viser også at det er grunn til å bekymre seg for funksjonshemmedes arbeidstilknytning. Bufdir er videre bekymret for framtidige konsekvenser av manglende rehabilitering over tid, langvarig isolasjon, lite kontakt med andre, samt konsekvenser av langvarig slitasje på pårørende som har hatt store omsorgsoppgaver over tid.

32 s., utgitt av Bufdir i 2021.