Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien knyttet til blant annet vold. I notatet oppsummerer Bufdir relevant forskning om vold som likestillingsutfordring, samt tilgjengelige tall og kunnskap om koronapandemien og de tilhørende tiltakenes konsekvenser for vold i nære relasjoner og vold mot kvinner. Rapporten bygger blant annet på Bufdirs løpende kartlegginger og undersøkelser om bruk av krisesentrene og behov i tjenestene, dialog med forskere og aktører fra sivilt samfunn, samt et notat fra Kilden.

31 s., utgitt av Bufdir i 2021.