Koordineringsgruppen har vært bekymret for konsekvensene for sårbare barn og unge som følge av lokale utbrudd som har ført til flere smitteverntiltak. Det har vært mye oppmerksomhet i mediene knyttet til redusert skoletilbud, bekymringsmeldinger i barnevernet og overgrep. Dette er tematikk som vi også har forsøkt å belyse i denne rapporten. I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester. Oppsummering av funn følger avsnittene under. I denne statusrapporten har vi også innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien og innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner. I tillegg er det gjennomført en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet. Det har også siden forrige rapport vært utarbeidet en rapport fra ekspertgruppen for skole og barnehage med egne anbefalinger. Bufdir har utarbeidet en rapport om likestillingskonsekvenser som følge av pandemien.

62 s., utgitt av Bufdir i 2020.